Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Pravidlá štúdia na UTV CĎV UK

Zásady organizácie a pravidlá štúdia na Univerzite Tretieho Veku CĎV UK v Bratislave

 

V zmysle Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave platného od 10. júna 2008 vydávame v súlade s článkom 63 tieto Zásady Organizácie a pravidlá štúdia na Univerzite Tretieho Veku Centra ďalšieho vdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UTV CĎV UK).

 

Preambula

Univerzita Komenského vBratislave organizuje podľa § 4 zákona č. 568/2009 Z.z. oceloživotnom vzdelávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov vzdelávanie na Univerzite tretieho veku CĎV ako súčasť celoživotného vzdelávania občanov.

 

Prvá časť

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia
 1. Zásady organizácie a štúdia na UTV CĎV UK upravujú spôsob organizácie, riadenia, financovania a samosprávy UTV, jej študijný poriadok a vzťahy Univerzity Komenského a Centra ďalšieho vzdelávania UK k iným organizáciám pri organizácii činnosti UTV.
 2. Zásady organizácie a štúdia sú záväzné pre všetkých účastníkov UTV.
 3. Sídlom UTV je Centrum ďalšieho vzdelávania UK vBratislave, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava.
 
Článok 2
Poslanie UTV

UTV je inštitúcia záujmového vzdelávania starších občanov Slovenskej republiky, ktorá realizuje svoj program v súlade s koncepciou ďalšieho vzdelávania v Slovenskej republike a nadväzuje na gerontologický program UNESCO. Jej poslaním je vhodnou formou sprístupniť záujemcom nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zamerané na rozvoj ich osobnosti a na prospech celej spoločnosti.

 
Článok 3
Organizácia a riadenie UTV
 1. Na organizácii, materiálnom zabezpečení a rozvoji činnosti UTV sa popri Univerzite Komenského v Bratislave a jej Centre ďalšieho vzdelávania podieľajú aj iné vysoké školy, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ďalšie organizácie a spolky pôsobiace na území Slovenskej republiky i fyzické osoby.
 2. Univerzita Komenského a iné participujúce vysoké školy, ktoré pôsobia na území Slovenskej republiky zabezpečujú pedagogický proces a ďalšie súvisiace aktivity (napr. zapojenie do vedeckovýskumnej činnosti, projektov a spoluprácu s praxou) a sú garantom ich odbornej úrovne. Dekani fakúlt zodpovedajú za úroveň plnenia úloh prijatých v UTV.
 3. Koordinačným orgánom UTV je Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave.
 4. Na čele UTV je metodik UTV CĎV Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý schvaľuje učebné plány UTV, rozhoduje o otvorení I. ročníkov UTV, hodnotí činnosť UTV a zastupuje UTV navonok.
 5. Za tematickú prípravu študijných plánov UTV, zabezpečenie prednášajúcich a koordináciu tvorby učebných plánov zodpovedá metodik UTV a vedenie fakulty, na ktorej sa príslušný študijný odbor vyučuje.
 6. Organizačné, hospodárske a administratívne práce spojené s riadením a koordináciou činnosti UTV CĎV UK, vrátane študijnej agendy, vydávania študijných programov, zostavovania harmonogramov štúdia, organizácie imatrikulácií, slávnostného odovzdávania osvedčení, sledovania vykonaných skúšok, prednášok, uzavretých dohôd o vykonaní práce a stavu čerpania finančných prostriedkov UTV riadi a zabezpečuje metodik UTV. Metodika UTV menuje a odvoláva riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave.
 7. Metodik UTV zodpovedá za plnenie úloh v oblasti materiálneho a ekonomického zabezpečenia a dodržiavanie súvisiacich platných predpisov riaditeľovi Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave.
 
Článok 4
Ekonomické zabezpečenie činnosti UTV
 1. UTV je neziskovou organizáciou. Náklady na jej činnosť sú hradené najmä zo:
  a) zápisného študujúcich, ktorého výšku stanovuje každoročne riaditeľ CĎV UK na základe návrhu metodika UTV;
  b) dotácií a darov organizácií, spolkov a jednotlivcov;
  c) nevyplatených honorárov učiteľov, ktorí sa týchto zriekli vprospech UTV;
  d) príspevkov vysokých škôl a iných fyzických a právnických osôb, ktoré sa podľa svojich možností podieľajú na rozvoji činnosti UTV a jej materiálnom zabezpečení;
  e) projektov zameraných na cieľovú skupinu seniorov.
 2. Dotácie, dary a zápisné študujúcich sa poukazujú na účet CĎV UK 
  Tieto prostriedky možno použiť na:
  • odmeňovanie pracovníkov UTV (platy, odvody do fondov);
  • honoráre a odmeny učiteľom, pracovníkom a študujúcim, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o úspešnú činnosť UTV;
  • nákup študijnej literatúry a učebných pomôcok;
  • úhradu nákladov spojených s prevádzkou UTV (poštovné, telefón, atď.);
  • nákup didaktickej techniky a iných vyučovacích a administratívnych potrieb;
  • cestovné a organizovanie exkurzií študujúcich a na ďalšie výdavky spojené s činnosťou UTV.
 
Článok 5
Komisia rektora UK pre UTV
 1. Prorektor UK v Bratislave, riaditeľ CĎV UK, metodik UTV, prodekani fakúlt UK, vedúci učitelia študijných odborov UTV a zástupcovia organizácií, ktoré sa podieľajú na úlohách súvisiacich s realizáciou programu UTV tvoria Komisiu rektora UK pre UTV.
 2. Predsedom Komisie rektora UK pre UTV je prorektor UK zodpovedný za vzdelávaciu činnosť.
 3. Komisia rektora UK pre UTV najmä:
  • prerokúva učebné plány a odbory štúdia, ktoré sa otvoria v príslušnom akademickom roku, návrh výberu prednášajúcich;
  • prerokúva vyhodnotenie priebehu štúdia a potrebné organizačné úlohy UTV v akademickom roku (imatrikulácia, promócia absolventov UTV, odborné exkurzie ai.).
 
Článok 6
Samospráva UTV
 1. Študujúci každej študijnej skupiny volia zo svojich radov svojho vedúceho. Vedúci študijných skupín tvoria samosprávu UTV.
 2. Povinnosti členov samosprávy:
  • prenášať informácie zvysokej školy resp. dekanátu fakulty, vedenia UTV a jej študijného referátu do študijnej skupiny a naopak;
  • sledovať účasť študujúcich na výučbe;
  • sledovať plnenie študijného programu a plán prednášok v príslušnom študijnom odbore UTV;
  • usmerňovať záujem študujúcich pri voľbe odboru štúdia;
  • vyhodnocovať každoročne priebeh a úroveň štúdia;
  • aktívne spolupracovať s vedúcim učiteľom odboru štúdia UTV, usmerňovať život študujúcich v skupine a podieľať sa na riešení vzniknutých problémov.
 3. Samosprávu zvoláva metodik UTV podľa potreby, najmenej dvakrát ročne. V období medzi zasadnutiami metodik UTV a pracovníci študijného oddelenia UTV priamo spolupracujú s vedúcimi študijných skupín.
 
Článok 7
Učitelia UTV
 1. V UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a vybraní vysoko odborne kvalifikovaní odborníci z praxe.
 2. Za výber prednášateľov zodpovedá vedenie príslušnej zúčastnenej vysokej školy alebo fakulty.
 3. Pracovný pomer alebo dohodu o vykonaní práce s učiteľmi UTV uzatvára Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave.
 4. Povinnosťou učiteľov UTV je vykonať prednášku a konzultáciu na požadovanej odbornej úrovni a v termíne podľa harmonogramu štúdia, podľa možností vypracovať zoznam odporúčanej literatúry z prednášaného odboru štúdia a otázky na semestrálnu skúšku.
 5. Učiteľ UTV má právo zapojiť študujúcich do vedeckovýskumnej a ďalšej činnosti vysokej školy v rozsahu dohodnutom so študujúcimi.

 

Druhá časť

 

Článok 8
Štúdium na UTV
 1. Štúdium na UTV trvá tri roky. Semester tvorí spravidla sedem sústredení realizovaných formou prednášok a konzultácií, ako aj praktických cvičení a exkurzií, ak učebný plán neurčí inak.
 2. Na štúdium na UTV môžu byť prijatí uchádzači na základe písomnej prihlášky s uvedením najvyššieho získaného vzdelania. Podmienkou prijatia je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, vek nad 50 rokov a zaplatenie študijného poplatku na UTV (v každom ročníku a v každom odbore štúdia). Prijímacie skúšky sa nekonajú. O prijatí na štúdium rozhoduje metodik UTV, jeho rozhodnutie je konečné.
 3. Akademický rok sa začína 15. októbra bežného roka.
 4. Slávnostnej imatrikulácie sa zúčastňujú akademickí funkcionári Univerzity Komenského a zúčastnených vysokých škôl a fakúlt, vedúci učitelia študijných odborov, zástupcovia organizácií a spolkov, ktoré napomáhajú činnosti UTV.
 5. Obsahom I. ročníka štúdia je spravidla všeobecný informatívny základ spoločný pre všetkých študujúcich. Ak sa v akademickom roku prihlási viac ako 100 záujemcov o štúdium, možno otvoriť paralelné študijné skupiny.
 6. Po úspešnom ukončení I. ročníka sa študujúci zapisuje do ďalšieho ročníka na štúdium odborného zamerania.
 7. O opätovnom zápise do toho istého ročníka rozhoduje na základe písomnej žiadosti študujúceho metodik UTV. Jeho rozhodnutie je konečné.
 8. Zápočet udeľuje vedúci učiteľ ročníka na základe záznamu o účasti na minimálne piatich sústredeniach za semester. Zápočet je podmienkou pre konanie skúšky. Študujúci si môže absenciu na sústredení nahradiť v paralelnej skupine, ak je vytvorená, repetíciami prípadne individuálnymi konzultáciami.
 9. Skúšky sa uskutočňujú ústne alebo písomne, konajú sa na konci každého semestra. Výsledok skúšky vyhovel-nevyhovel zaznamená skúšajúci do indexu študujúceho.
 10. Ak študujúci splní učebným plánom predpísané podmienky, Univerzita Komenského mu slávnostne odovzdá po prvom ukončenom odbore štúdia osvedčenie formou promócie. Na slávnosti sa okrem akademických funkcionárov vysokých škôl a fakúlt zúčastňujú aj zástupcovia ďalších organizácií a spolkov zainteresovaných na činnosti UTV. Osvedčenie o ďalších ukončených odboroch UTV vydáva Centrum ďalšieho vzdelávania UK na požiadanie absolventa štúdia. V prípade záujmu o štúdium v ďalšom študijnom odbore je zápis možný za zvlášť stanovených podmienok.
 11. Študujúci prestáva byť študujúcim UTV ak:
  1. úspešne ukončil štúdium a nezapísal sa do ďalšieho štúdia na UTV;
  2. úspešne ukončil štúdium I. ročníka a nezapísal sa do vyššieho ročníka štúdia;
  3. nezískal učebným plánom predpísané zápočty;
  4. nevykonal úspešne skúšky;
  5. zanechal štúdium;
  6. bol vylúčený zo štúdia rozhodnutím riaditeľa CĎV UK na návrh metodika UTV.
 12. V prípade, ak študujúci nenastúpi na štúdium, štúdium preruší alebo zanechá, už zaplatené zápisné sa nevracia.
 
Článok 9
Práva a povinnosti študujúcich UTV
 1. Študujúci majú právo:
  1. prostredníctvom svojho voleného zástupcu zúčastňovať sa na riadení UTV a tvorbe učebných plánov;
  2. zúčastňovať sa výučby podľa učebného plánu a akcií organizovaných skupinou, majú povolené v semestri vynechať dve prednášky z plánovaného počtu;
  3. používať učebne, čitárne a knižnice za rovnakých podmienok ako študenti riadneho vysokoškolského štúdia;
  4. zapojiť sa do vedeckovýskumnej a inej činnosti vysokej školy po vzájomnej dohode s vedením školy a vyučujúcimi;
  5. na stravovanie v školských zariadeniach počas sústredenia za plnú výšku stravného určeného pre cudzích stravníkov.
 2. Študujúci majú povinnosť
  1. aktívne sa zúčastňovať na prednáškach, plniť študijné povinnosti, individuálnym štúdiom dopĺňať a rozširovať nadobudnuté vedomosti;
  2. všetkými silami a schopnosťami prispievať k dobrej pohode, kolektívnej atmosfére v skupine, najmä pri organizovaní kultúrneho a spoločenského života skupiny.
Článok 10
Ochrana osobných údajov

 

V súvislosti s ochranou osobných údajov s účinnosťou od 25.5. 2018 bol zákon č. 122/2013 Z.z. zrušený a nahradený zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

Podmienky ochrany súkromia nájdete TU.

 

Tretia časť

 

Článok 11
Záverečné ustanovenie

Zásady činnosti a pravidlá štúdia na Univerzite tretieho veku CĎV UK v Bratislave nadobudli účinnosť dňom 1.10.2018

 

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Mgr. Dana Havranová
metodik UTV CĎV UK