Prihlásenie na štúdium

Zápis do 1. všeobecného ročníka

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.   Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia v databáze UTV. 

Databáza záujemcov o štúdium sa vytvára na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, Bratislava.
Pre zapísanie do databázy je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a rok narodenia.    

Termín zapisovania do 1.všeobecného ročníka: január - júl   

Pre akademický rok 2019/2020 je zápis do prvého všeobecného ročníka ukončený.
Uchádzači o štúdium sú zapisovaní na ďalší akademický rok 2020/2021.


Prihlasovanie sa do databázy je možné:

  • osobne na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 13
  • písomne na adresu UTV CĎV UK:
    UTV CĎV UK
    Odbojárov 10/a
    831 04 Bratislava
  • elektronicky