Prihlásenie na štúdium

Zápis do 1. všeobecného ročníka

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.   Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia v databáze UTV. 

Databáza záujemcov o štúdium sa vytvára na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, Bratislava.
Pre zapísanie do databázy je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a rok narodenia.    

Termín zapisovania: január - september  

Prihlasovanie sa do databázy je možné:

  • telefonicky na čísle 02/ 50 11 77 21
  • osobne na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 13
  • písomne na adresu UTV CĎV UK:
    UTV CĎV UK
    Odbojárov 10/a
    831 04 Bratislava
  • e-mailom: viera.seligova@rec.uniba.sk, veronika.buckova@cdv.uniba.sk

Elektronická forma prihlasovania z dôvodu prevyšujúceho záujmu a vytvárania databázy nie je možná.

Zápis na študijné odbory UTV CĎV UK pre rok 2017/2018

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2017/18 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV.

1.

Zápis pre študentov UTV CĎV UK, ktorí majú záujem o nový študijný odbor, alebo mali prerušené štúdium, bude prebiehať od 5.9. do 18.9. 2017, v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK ul. Odbojárov 10/a, prízemie č. dverí 13 - študijné oddelenie UTV.
Zápis dňa 5.9.2017 sa začne od 8.00 hod. (ďalšie dni počas stránkových hodín). Zápis je určený  študentom, ktorí majú záujem začať študovať nový študijný odbor a majú absolvovaný prvý všeobecný ročník.

2.

Zápis pre študentov z iných UTV sa začína od 7.9.2017 (počas stránkových hodín).