Prihlásenie na štúdium

Zápis do 1. všeobecného ročníka

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.   Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia v databáze UTV. 

Databáza záujemcov o štúdium sa vytvára na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, Bratislava.
Pre zapísanie do databázy je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska a rok narodenia.    

Termín zapisovania do 1. všeobecného ročníka na akademický rok 2020/2021 je sprístupnený od januára do naplnenia kapacity študijného ročníka. 

Neprijatí uchádzači budú automaticky zapísaní do databázy UTV pre štúdium v ďalšom akademickom roku.

 

Prihlasovanie sa do databázy je možné:

  • osobne na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 13
  • elektronicky