Centrum ďalšieho vzdelávaniaUniverzita Komenského v Bratislave

Rozvrh na rok 2023/24

Študijný program na nový akademický rok 2024/2025 je v štádiu prípravy,  kompletná ponuka  výuky jednotlivých študijných odborov s rozvrhom prednášok, ako aj informácie ohľadom formy a spôsobu prihlasovania  budú zverejnené  na našej webovej stránke v priebehu júla/augusta 2024.

DOVOĽUJEME SI UPOZORNIŤ NAŠICH POSLUCHÁČOV NA SKUTOČNOSŤ, ŽE PREDNÁŠAJÚCI, UČEBŇA A TÉMA PREDNÁŠKY SA MÔŽU POČAS AKADEMICKÉHO ROKA MENIŤ.

Žiadame vás, aby ste sledovali aktuality UTV UK na tomto webe.


ANTICKÁ SPOLOĆNOSŤ II. (Ženy v antickej spoločnosti)

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Adresa: Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
10:50

Úvod do štúdia dejín žien, pramene, literatúra

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

9.10.
10:50

Ženy v mytológii 1 - Ženy v Trójskej vojne

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

23.10.
10:50

Ženy v mytológii 2 - Klytaimnestra, Ifigénia, Penelopa

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

06.11.
10:50

Ženy v mytológii 3 - Médea

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

20.11.
10:50

Postavenie žien v gréckej spoločnosti, Hypatia

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

04.12.
10:50

Rozprava

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

15.01.
10:50

Postavenie žien v rímskej rodine a spoločnosti: dcéra – manželka – matka.

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

29.01.
10:50

Ženy rímskej doby kráľovskej – Rhea Silvia, Lucretia a ideál rímskej ženy

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

12.02.
10:50

Ženy rímskej republiky – ženy vymykajúce sa z „klasického rámca“

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

26.02.
10:50

Kleopatra a jej úloha v rímskych dejinách

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

11.03.
10:50

Ženy raného cisárstva – sobášna politika cisára Augusta, Livia Drusil

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

25.03.
10:50

Ženy iuliovsko-claudiovskej dynastie

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

15.04.
10:50

Ženská medicína v antike, pôrodnosť a starostlivosť o rodičku

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

29.04.
10:50

Záverečné kolokvium

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

ARCHEOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č.416
Vedúci ročníka: Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

Prednášky v pondelok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

02.10.
10:50

Úvod do štúdie archeológie

Mgr. Martin Bača, PhD.

16.10.
10:50

Čo a prečo sa pilo v pradávnej minulosti

Mgr. Jana Mellnerová, PhD.

30.10.
10:50

Ako vyzeral bežný deň človeka v dobe bronzovej

Mgr. Zuzana Felcanová, PhD.

13.11.
10:50

Minulosť na tanieri. Jedlo a pitie v dobe bronzovej a železnej

Mgr. Petra Kmeťová, PhD.

27.11.
10:50

Život v staršej železnej dobe – halštatskej (sídliská a pohrebiská)

Mgr. Radoslav Čambal, PhD.

11.12.
10:50

Civilizácia oppíd

Mgr. Anna Gardelková, PhD.

22.01
10:50

Remeselná výroba v laténskej dobe

Mgr. Anna Gardelková, PhD.

05.02.
10:50

Limes Romanus

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

19.02
10:50

Rímske provincie

Mgr. Katarína Hladíková, PhD.

18.03.
10:50

Prejavy pohanstva u Slovanov v strednej Európe

Mgr. Tomáš König, PhD.

08.04
10:50

Zánik Veľkej Moravy a poveľkomoravská doba

Mgr. Tomáš König, PhD.

22.04
10:50

Vojenstvo v stredoveku.

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

06.05.
10:50

Na stredovekých cestách - púte a cestovanie

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

20.05.
10:50

Bývanie v stredovekom meste a na dedine

Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD.

ASTRONÓMIA I.

Garant: Univerzita Komenského, FMFI UK
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28
Vedúci ročníka: doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

28.09.
10:00

Orientácia na oblohe a sférická astronómia

Mgr. Patrik Čechvala

12.10.
10:00

Úvod do astronómie

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

26.10.
10:00

História astronómie

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

09.11.
10:00

Slnko I

RNDr. Roman Nagy, PhD.

23.11.
10:00

Slnko II

RNDr. Roman Nagy, PhD.

07.12.
10:00

Štruktúra slnečnej sústavy

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

11.01.
10:00

Zem ako planéta

doc. RNDr. Sebastián Ševčík, Csc.

25.01.
10:00

Planéty zemského typu

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

08.02.
10:00

Veľké planéty

doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD.

22.02.
10:00

Asteroidy

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

07.03.
10:00

Kométy

Mgr. Veronika Pazderová 

21.03.
10:00

Meteory a meteority

RNDr. Pavol Matlovič, PhD.

11.04.
10:00

Novinky v astronómii, rozprava

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

25.04.
10:00

Exkurzia na Astronomické observatórium FMFI UK v Modre

doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.

 

 

 

BRATISLAVA A SLOVENSKO VO VÍRE DEJÍN RANÉHO NOVOVEKU I.

Garant: Historický ústav SAV
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: PhDr. Michal Bada, PhD.

Prednášky v utorok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

02.10
9:00

Úvod do štúdia raného novoveku

PhDr. Michal Bada, PhD.

17.10.
9:00

Bratislava – nová uhorská metropola

PhDr. Michal Bada, PhD.

07.11.
9:00

Bratislavské ranonovoveké korunovácie

PhDr. Michal Bada, PhD.

21.11.
9:00

Príbeh prvého slona v Bratislave

PhDr. Michal Bada, PhD.

05.12.
9.00

Turci a Slovensko v ranom novoveku

PhDr. Michal Bada, PhD.

23.01.
9.00

Dejiny záhadného klobúka (príspevok k stredovekej a ranonovovekej ikonografii)

PhDr. Michal Bada, PhD.

06.02.
9:00

Uhorská odevná kultúra

PhDr. Michal Bada, PhD.

20.02.
9:30

Panovník a urodzenosť

PhDr. Michal Bada, PhD.

12.03.
9:30

Okrajové a poklesnuté zložky spoločnosti

PhDr. Michal Bada, PhD.

26.03.
9:30

Mešťan a meštianstvo

PhDr. Michal Bada, PhD.

09.04.
9:30

Kategórie ranonovovekej každodennosti (čas, priestor, krajina, hranice, počasie)

PhDr. Michal Bada, PhD.

23.04.
9:30

Život v rodinnom kruhu (zdravie, choroby, strava, narodenie a smrť a postavenie žien)

PhDr. Michal Bada, PhD.

14.05.
9:30

Obraz Slovenska v očiach ranonovovekých cestovateľov

PhDr. Michal Bada, PhD.

28.05.
9:30

Rozprava

PhDr. Michal Bada, PhD.

 

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA I.

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

02.10.
9:00

Vybrané aspekty vymierania druhov
(Ruleta, ruská ruleta a princípy druhovej ochrany)

RNDr. Mirko. Bohuš, PhD.

16.10.
09:00

Medzidruhové vzťahy a ochrana prírody (Reťaze a siete)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

30.10.
09:00

Fragmentácia prostredia a život v prírode

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

13.11.
09:00

Priame prenasledovanie (Jaktorow 1627)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

27.11.
09:00

Dunaj, jeho ekosystémy a ľudská činnosť
(Len si ju nechráň ako oko v hlave, už odleteli vtáky sťahovavé, už tichá voda do Dunajka nepadá. M. Válek: Z vody)

RNDr. Mirko Bohuš, PhD.

11.12.
09:00

Čo všetko v sebe skrýva pojem "ENVIRONMENTALISTIKA"?

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

15.01.
09:00

Dá sa to, čo dýchame, nazvať čistým vzduchom? (emisie, imisie, smog)

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

29.01.
09:00

Je nám už teraz príliš horúco alebo ako moc sme si už prikúrili. Zem sa nám topí aj vysychá pred očami

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

12.02.
09:00

Ako otepľovanie ovplyvňuje život na Zemi - keď teplo zabíja. Je otepľovanie naozaj príčinou environmentálneho chaosu?

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

26.02.
09:00

Acidifikácia - ťažko riešiteľný problém

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

11.03.
09:00

Život bez kyslíka – anaeróbne mikroorganizmy a bioplyn, dobytok a klimatické zmeny

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

25.03.
09:00

Bioťažba rúd – ako môžu pomôcť mikroorganizmy a rastliny pri získavaní kovov z hornín a odpadov

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

15.04.
09:00

Biopalivá – utópia či budúcnosť?

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

20.05.
09:00

Ako mikroorganizmy čistia odpadovú vodu

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 8:00 do 9:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
08:00

Praveká  Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

20.10.
08:00

Rímska Bratislava

PhDr. Vladimír Turčan

03.11.
08:00

Slovanská veľkomoravská Bratislava

doc. PhDr. Peter
Podolan, PhD.

24.11.
08:00

Kriminalita a justícia v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

08.12.
08:00

Remeselníci a cechy v stredovekej Bratislave

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

15.12.
08:00

Bratislavské mestské privilégiá

Mgr. Jakub
Palko, PhD.

19.01.
08:00

Stredoveká cirkev a Bratislava

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

02.02.
08:00

Kultúra stredovekej Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

16.02.
08:00

Žigmund Luxemburský a Bratislava

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

23.02.
14:00

Dóm sv. Martina - vychádzka

Mgr. Martin Záni, PhD.

01.03.
08:00

Univerzita Istropolitana a jej kancelár
J. Schönberg

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

15.03.
08:00

Stredoeurópsky summit v Bratislave v r.1515

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

19.04.
08:00

Židovská Bratislava do r. 1526

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

doplníme

Exkurzia Rusovce - Gerulata

Mgr. Martin Záni, PhD.

 

 

 

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
10:00

Cesta Habsburgovcov na uhorský trón

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

20.10.
10:00

Ferdinand I. a Bratislava

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

03.11.
10:00

Vinohradníctvo a vinárstvo starej Bratislavy

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

24.11.
10:00

Bratislava - korunovačné mesto uhorských kráľov a kráľovien

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

08.12.
10:00

Remeselníci a cechy v novovekej Bratislavy

doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

15.12.
10:00

Peter Veľký a Bratislava v kontexte  prof. Miroslav Daniš, CSc.

prof. Miroslav Daniš, CSc.

19.01.
10:00

Mária Terézia a Bratislava

Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

02.02.
10:00

Napoleonská Bratislava

Mgr. Matej Čapo, PhD.

16.02.
10:00

Vojenské pamiatky Bratislavy

Mgr. Juraj Babják, PhD.

01.03.
10:00

Bratislava a počiatky národného obrodenia

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

15.03.
10:00

Štúrovci a Bratislava

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

05.04.
10:00

Baroková a rokoková Bratislava

Mgr. Martin Záni, PhD.

12.04.
10:00

Baroková Bratislava - vychádzka

Mgr. Martin Záni, PhD.

17.05.
10:00

Devín

Mgr. Martin Záni, PhD.

DEJINY A PAMIATKY BRATISLAVY III.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám.6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: Mgr. Daniela Hrnčiarová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:00 do 13:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.
12:00

Pamäť Bratislavy

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

20.10.
12:00

Bratislava v medzivojnovom období (obsadenie mesta na konci vojny, stavebný vývoj, etnické zmeny, rozvoj slovenských kult. inštitúcií, trávenie voľného času)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

03.11.
12:00

Bratislava počas 2. sv. vojny (BA hl. mestom, politický a kultúrny rozvoj, zázemie BA na hranici s Nemeckom a Maďarskom)

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

24.11.
12:00

Urbanizmus a územné plánovanie
v Bratislave

PhDr. Ján Valo, PhD.

08.12.
12:00

Neoslohy a secesia v Bratislave

Mgr. Marko Mižičko, PhD.

15.12.
12:00

Pamäť Bratislavy I. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

19.01.
12:00

Športová Bratislava v 20. storočí

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

02.02.
12:00

Kultúrne osobnosti v 20. storočí

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

16.02.
12:00

Gustáv Husák a Bratislava

PhDr. Tomáš
Černák, PhD.

01.03.
12:00

Z dejín vysokého školstva v Bratislave

PhDr. Jozef Píry

15.03.
12:00

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia

Mgr. Martin Záni, PhD.

12.04.
12:00

Architektúra Bratislavy v prvej polovici
20. storočia - vychádzka

Mgr. Martin Záni,
PhD.

26.04.
12:00

Pamäť Bratislavy II. - seminár

prof. PhDr. Juraj
Šedivý, PhD., MAS.

17.05.
12:00

Záverečný seminár

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

 

 

 

DEJINY SLOVENSKA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: prof. PhD. Jozef Baďurík, CSc.

Prednášky v pondelok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
12:35

Úvod do slovenských dejín I.

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

09.10.
12:35

Počiatky našich národných dejín

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

23.10.
12:35

Veľkomoravská epocha

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

06.11.
12:35

Slovensko v prvých rokoch Uhorského kráľovstva

Mgr. Jakub Palko, PhD.

20.11.
12:35

Stredoveké Slovensko – kultúra, umenie, pamiatky

Mgr. Jakub Palko, PhD.

04.12.
12:35

Slovensko v pomoháčskom období

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

15.01.
12:35

Slovensko v habsburskom a osmanskom súperení

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

29.01.
12:35

Slovensko v zložitom 17. storočí

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

12.02.
12:35

Slovensko v osvietenskom storočí

PhDr. Eva Benková, PhD.

26.02.
12:35

Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa I.

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

11.03.
12:35

Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa II.

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

25.03.
12:35

Slovensko a Slováci v čase formovania moderného národa III.

doc. PhDr. Peter Podolan, PhD.

15.04.
12:35

Slovensko v prvej ČSR

doc. PhDr. Martin Vašš, PhD.

29.04.
12:35

Rozprava, záver a vyhodnotenie 1. ročníka

prof. PhDr. Jozef Baďurík, CSc.

 

 

 

DEJINY VÝTVARNÉHO UMENIA

Garant: : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej č. 4, 1. poschodie, učebňa č. 50

Vedúci ročníka: PhDr. Ľuboslav Moza

Prednášky v stredu od 13:00  do 14:30  hod. (2 x 45 min.) 

Dátum

Téma

Prednáša

11.10.
13:00

Ako hľadieť na umenie /čo je a čo nie je umenie, umenie a gýč, funkcie a hodnoty/

PhDr. Ľuboslav Moza

25.10.
13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

08.11.

13:00

Prehľad dejín umenia /stručný prehľad slohov od praveku po súčasnosť/

PhDr. Ľuboslav Moza

22.11.

13:00

Historické pohľady na umenie  /prehľad teórií umenia/

PhDr. Ľuboslav Moza

06.12.

13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

17.01.
13:00

Počiatky umenia, pravek a začiatky staroveku /Egypt, Mezopotámia, Kréta/

Mgr. Zuzana Schmidt

31.01.
13:00

Rozprava, skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

14.02.
13:00

Starovek /antika, grécke a rímske umenie/

Mgr. Zuzana Schmidt

28.02.
13.00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Zuzana Schmidt

13.03.
13.00

Stredovek I. /ranokresťanské a byzantské umenie/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

27.03.
13:00

Stredovek II. /Karolínska a Otonská renesancia, románske umenie a začiatky gotiky/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

10.04.
13:00

Prezentácia umenia  /návšteva ateliéru  prípadne výstavy, rozhovory o umení/

Mgr. Igor Laciak

24.04.
13:00

Stredovek III. /gotické umenie Európa a Slovensko/

PhDr. Anton
Hrnko, CSc.

15.05.
13.00

Rozprava a skúška

PhDr. Ľuboslav Moza

ENVIRONMENTÁLNE ZDRAVIE II. (aj pre nových študentov)

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

Prednášky v pondelok od 10:40 do 12:10 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

02.10.
10:40

Viete čo sú to endokrinné disruptory a kde všade ich máme?

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

16.10.
10:40

Ako môžu kovy ovplyvniť naše zdravie?

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

30.10.
10:40

GMO - realita vs. fikcia alebo môžeme sa im dnes nejako vyhnúť?

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

13.11.
10:40

Epidémie v minulosti

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

27.11.
10:40

Ako zdravie ľudí ovplyvnilo kolobeh dejín   

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

11.12.
10:40

Prekrýva sa zdravie s bohatstvom?   

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

15.01.
10:40

Pandémie 20. a 21. storočia

prof. RNDr. Agáta Fargašová, DrSc.

29.01.
10:40

Medicínska geológia – vplyv geofaktorov na ľudské zdravie

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

12.02.
10:40

Zdravé pesticídy – botanické a mikrobiálne pesticídy

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

26.02.
10:40

Liečivá, ich kolobehy v prírode a vplyv na zdravie ľudí a ekosystémov

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

11.03.
10:40

Biomateriály a ich medicínske využitie

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

25.03.
10:40

Zdravá bryndza – probiotiká, prebiotiká a synbiotiká

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

15.04.
10:40

Hromadné otravy a katastrofy v dejinách ľudstva

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

20.05.
10:40

Ohrození prírodou – biologické zbrane

Mgr. Slavomír  Čerňanský, PhD.

ETNOLÓGIA a KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2, 3.poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366
Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.
09:00

Folklór, folkloristika a terénny výskum

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

20.10.
09:00

Tradičný odev a odievanie

Mgr. Juraj Janto, PhD.

03.11.
09:00

Premeny v živote rodiny na Slovensku

prof. PhDr. Marta Botiková, Csc.

10.11.
09:00

Obyčaje životného cyklu

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, Csc.

24.11.
09:00

Symbolický význam pokrývky hlavy v stredoveku a ranom novoveku

PhDr. Michal Bada, PhD.

08.12.
09:00

Výročné obyčaje

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, Csc.

15.12.
09:00

Ovčiarstvo a bryndziarstvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

09.02.
09:00

Múzeá na Slovensku

doc. PhDr. Ľuboš Kačírek, PhD.

16.02.
09:00

Ľudová architektúra

Mgr. Juraj Janto, PhD.

01.03.
09:00

Súčasné povesti, fámy a konšpiračné teórie

Mgr. Zuzana Panczová, PhD.

15.03.
09:00

Zbierky a edície folklóru na Slovensku

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

22.03.
09:00

Architektúra v Bratislave v 19. a 20. storočí

Mgr. Lenka Vargová, PhD.

12.04.
09:00

Dejiny Rómov

PhDr. Arne Mann, PhD.

17.05.
2024

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

 

 

 

ETNOLÓGIA a KULTÚRNA ANTROPOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2, 3.poschodie vľavo v chodbe, učebňa č. 366
Vedúci ročníka: doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.
11:00

Folklór a folklorizmus (kontexty a funkcie)

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

20.10.
11:00

Ľudové šperky

Mgr. Juraj Janto, PhD.

03.11.
11:00

Rómsky holocaust

PhDr. Arne Mann, PhD.

10.11.
11:00

Tradičné kultúry severozápadných kmeňov pôvodných obyvateľov Severnej Ameriky

prof. PhDr. Marta Botiková, Csc. 

24.11.
11:00

Uhorské kráľovské korunovácie v ranom novoveku mesto Bratislava

PhDr. Michal Bada, PhD.

08.12.
11:00

Tradičný ľudový odev na Slovensku – minulosť a inšpirácie pre súčasnosť

PhDr. Jasna Paličková

15.12.
11:00

Turčianske olejkárstvo a šafraníctvo

Mgr. Juraj Janto, PhD.

09.02.
11:00

Súčasné trendy v obyčajoch a sviatkoch

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, Csc.

16.02.
11:00

Život na mestskom sídlisku

Mgr. Juraj Janto, PhD.

01.03.
11:00

Symbolické významy tela

doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, Csc.

15.03.
11:00

Bývanie v Bratislave na konci 19. a v 20. storočí

Mgr. Lenka Vargová, PhD. 

22.03.
11:00

Život žien za socializmu

prof. PhDr. Marta Botiková, Csc. 

12.04.
11:00

Kolokvium (diskusia k preberaným témam)

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

17.05.
2024

Odborná exkurzia

doc. PhDr. Hana Hlôšková, Csc.

 

 

 

EURÓPSKA INTEGRÁCIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta managementu
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Prednášky v pondelok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
13:00

Všeobecný úvod o fungovaní Európskej únie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

09.10.
13:00

Prehlbovanie európskej integrácie – implementácia Európskej zelenej dohody

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

23.10.
13:00

Charta základných práv Európskej únie – ochrana práv človeka

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.11.
13:00

Ochrana práv spotrebiteľa

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

20.11.
13:00

Poľnohospodárska politika Európskej únie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

04.12.
13:00

Spolupráca Európskej únie a Slovenskej republiky

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

18.12.
13:00

Spoznávanie členských štátov Európskej únie (Rakúsko)

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

08.01.
13:00

Zamestnanosť a sociálna politika EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

22.01.
13:00

Spoznávanie členských štátov Európskej únie (Maďarsko)

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

05.02.
13:00

Spoznávanie členských štátov Európskej únie (Česká republika)

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

19.02.
13:00

Európske hlavné mestá kultúry-Trenčín - exkurzia

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

18.03.
13:00

Regionálna politika a politika súdržnosti

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

08.04.
13:00

Súdne spory riešené na úrovni EÚ týkajúce sa Slovenskej  republiky

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

22.04.
13:00

Kolokvium: Slovenská republika členský štát EÚ

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

 

 

 

FILOZOFIA I. - zmena učebne

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2.  prízemie, učebňa č. G23
Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.
14:20

O charaktere filozofie

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

19.10.
14:20

Didaktika filozofie  - od vedomostí ku gramotnosti

Mgr. Ján Machaj, PhD.

02.11.
14:20

Hnev – prekážka dobrého života alebo užitočný nástroj?

Mgr. Andrea Fábiková

16.11.
14:20

Úvod do filozofických otázok utópií

Mgr. Martin Foltin, PhD.

30.11
14:20

Filozofia súčasnosti

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. 

14.12.
14:20

Stredoveké diskusie  o „dvoch  pravdách“ 

prof. Michal Chabada, PhD.

25.01.
14:20

Čas ako filozofický problém

Mgr. Róbert Maco, PhD.

08.02.
14:20

Ženy vo filozofii

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.

22.02.
14:20

Chápanie morálky a princípu agresivity v koncepcii K.Lorenza

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

21.03.
14:20

Prečo máme tak radi nepravdy

doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD.

11.04.
14:20

Udržateľný rozvoj alebo udržateľný ústup

doc. Richard Sťahel, PhD.

25.04.
14:20

Normy v zrkadle filozofie: ich zdroje a zdôvodnenia

Mgr. Martin Foltin, PhD.

09.05.
14:20

Aké drahé je zadarmo

Mgr. Katarína Podušelová

23.05.
14:20

Limity (česko)slovenskej filozofie

doc. Erika Lalíková, PhD.

 

 

 

FILOZOFIA II. - zmena učebne

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2, prízemie učebňa G23
Vedúci ročníka: doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

12.10.
14:20

Humanitné disciplíny na škole

Mgr. Ján Machaj, PhD.

26.10.
14:20

Emócie – dobrý sluha alebo zlý pán?
(prístup T. Akvinského)

prof. Michal Chabada, PhD.

09.11.
14:20

Spytovanie sa na človeka: problém humanizmu

prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD. 

23.11.
14:20

Čo je politická pravda?

doc. PhDr. Ivan Buraj, PhD. 

07.12.
14:20

Človek a vesmír v evolučnej koncepcii
P. Teilharda de Chardin

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.

18.01.
14:20

Koncept  environmentálnej demokracie

doc. Richard Sťahel, PhD.

01.02.
14:20

Filozofia mysle: od duše k umelej inteligencii

Mgr. Róbert Maco, PhD.

15.02.
14:20

Filozofické a etické rozmery umelej inteligencie: dôsledky na spoločnosť I.

Mgr. Martin Foltin, PhD.

29.02.
14:20

Filozofické a etické rozmery umelej inteligencie: dôsledky na spoločnosť II.

Mgr. Martin Foltin, PhD.

14.03.
14:20

Homo Deus alebo Homo Klimatikus?

Mgr. Katarína Podušelová

04.04.
14:20

Problém eutanázie a otázka ľudskej dôstojnosti

PhDr. Lenka Bohunická, PhD.

18.04.
14:20

O zmysle života

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

02.05.
14:20

O autobiografickej pamäti

doc. Erika Lalíková, PhD.

16.05.
14:20

Záverečné kolokvium a skúška

doc. Erika Lalíková, PhD.

 

 

 

JOGA I.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.29
Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie (C) vždy v utorok pred prednáškou od 7:45 – 9:15 hod. (2x 45)
Prednášky (P) od 9:45 – 11:15 hod. (2x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

19.09.

História a filozofia jogy

P - PaedDr. Darmar Blight, PhD.

 03.10.

Patandžaliho osemstupňová joga  

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

17.10.

Jamy - etické predpisy správania k okolitému svetu

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

07.11.

Nijamy- etické predpisy správania voči sebe samému

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

21.11.

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu I

C - Mgr. Nina Smahová
P - Mgr. Nina Smahová

05.12.

Prípravné cvičenia

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

09.01.

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku I

C - Mgr. Nina Smahová
P - Mgr. Nina Smahová

23.01.

Liečivé účinky jogy

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

06.02.

Šatkarmy, očistné techniky

C - Mgr. Smahová
P - Mgr. Smahová

20.02.

Ásany, telesné polohy

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

05.03.

Jogové cvičenia pre zdravú chrbticu II

C - Mgr. Nina Smahová
P - Mgr. Nina Smahová

19.03.

Zostavy ásan I

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

09.04.

Jogové cvičenia na skvalitnenie zraku II

C - Mgr. Nina Smahová
P - Mgr. Nina Smahová

23.04.

Záverečná rozprava

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

 

 

 

JOGA II.

Garant: Jogová spoločnosť, člen SAJ a Európskej únie jogy
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 29
Vedúci ročníka: PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

Cvičenie (C) vždy utorok pred prednáškou od 7:45–9:15 hod.(2x 45 min.)
Prednášky (P) od 9:45 – 11:15 hod. (2x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

26.09.

Zostavy ásan II

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

10.10.

Joga ako optimálna pohybová aktivita pri rôznych druhoch oslabenia 

C - Mgr. Jana Čahojová
P - Mgr. Jana Čahojová

24.10.

Kóše: Prána a pránické telo

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

14.11.

Súčasná ponuka jogových smerov

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

28.11.

Pránájáma, práca s dychom, techniky a účinky

C - Mgr. Jana Čahojová
P - Mgr. Jana Čahojová

12.12.

Mudry a bandhy, riadenie pránickej energie

C - Mgr. Jana Čahojová
P - Mgr. Jana Čahojová

16.01.

Joga a súčasná medicína

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

30.01.

Pratjahára, zvnútornenie sa

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

13.02.

Relaxačné techniky v joge

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

27.02.

Dharána, Dhjána a Samádhi, mentálne techniky

C - Mgr. Jana Čahojová
P - Mgr. Jana Čahojová

12.03.

Východný a západný pohľad na komunikačnú energiu v tele

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

16.04.

Harmonizácia jednotlivých hladín osobnosti pomocou jogy 

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

30.04.

Jogová prax v dennom živote

C - Mgr. Jana Čahojová
P - RNDr. Soňa Ftáčniková, PhD.

14.05.

Záverečná rozprava 

C - Mgr. Jana Čahojová
P - PaedDr. Dagmar Blight, PhD.

 

 

 

KAPITOLY Z DEJÍN DIVADLA A MÓDY I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Gondova 2, učebňa č. G24
Vedúci ročníka: Mgr. Viera Bartková, PhD.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Súčasťou kurzu je participácia na divadelných predstaveniach, exkurziách, výstavách zameraných na divadlo a módu. Informácie budú upresnené v priebehu kurzu, následnosť jednotlivých tém sa môže meniť podľa dostupnosti inscenácií a disponibility tvorcov.

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
11:00

Exkurzia: Ľudový odev

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

20.10.
11:00

Analýza a interpretácia divadelného predstavenia: téma Slovensko

Mgr. Viera Bartková, PhD.

10.11.
11:00

Móda v období Slovenského štátu

Mgr. Art. Zuzana Šidlíková, PhD.

24.11.
11:00

Dramatická tvorba W. Shakespeara

Mgr. Viera Bartková, PhD.

08.12.
11:00

Analýza a interpretácia divadelného predstavenia: inscenácia drámy W. Shakespeara

Mgr. Viera Bartková, PhD.

19.01.
11:00

Druhá divadelná reforma

Mgr. Viera Bartková, PhD.

02.02.
11:00

Rozprava

Mgr. Viera Bartková, PhD.
Mgr. Art Zuzana Šidlíková, PhD.

16.02.
11:00

Americké divadlo: OFF a OFF-OFF Broadway

Mgr. Viera Bartková, PhD. 

01.03.
11:00

História módnych časopisov

Mgr. Art Zuzana Šidlíková, PhD.

15.03.
11:00

Postdramatické divadlo

Mgr. Viera Bartková, PhD. 

27.03.
11:00

Dráma 20.storočia: vybraní autori

Mgr. Viera Bartková, PhD.

12.04.
11:00

Dejiny módy: dámske nohavice

Mgr. Art Zuzana Šidlíková, PhD.

26.04.
11:00

Analýza a interpretácia divadelného predstavenia: fyzické a tanečné divadlo

Mgr. Viera Bartková, PhD.

17.05.
11:00

Rozprava

Mgr. Art Zuzana Šidlíková, PhD.

 

 

 

KULTÚRNE DEDIČSTVO SLOVENSKA I. - zmena termínu prednášok a učebne

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa 424
Vedúci ročníka: doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

Prednášky v piatok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
10:50

Praveké pamiatky na Slovensku

PhDr.  Vladimír Turčan

20.10.
10:50

Veľkomoravské pamiatky na Slovensku

PhDr.  Vladimír Turčan

03.11.
10:50

Románske pamiatky

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

24.11.
10:50

Gotická architektúra

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

08.12.
10:50

Renesancia na Slovensku

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

12.01.
10:50

Barokové a rokokové umenie

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

26.01
10:50

Exkurzia

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

09.02.
10:50

Klasicizmus

Mgr. Lenka Vargová, PhD. 

23.02.
10:50

Neoslohy

Mgr. Lenka Vargová, PhD. 

08.03.
10:50

Secesia

Mgr. Lenka Vargová, PhD. 

22.03.
10:50

Funkcionalistická architektúra

PhDr. Peter Maráky

12.04.
10:50

Sorela

PhDr. Peter Maráky

03.05.
10:50

Moderná architektúra po roku 1945

PhDr. Peter Maráky

10.05.
10:50

Exkurzia

doc. Mgr. Ľuboš Kačírek, PhD.

 

 

 

KULTÚRA A HISTÓRIA KRAJÍN OCEÁNIE I.

Garant: SAV – Ústav orientalistiky
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: Mgr. Petra Žaludová  a Mgr. Lukáš Petrík

Prednášky v pondelok a v stredu od 13:30 do 15:00 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

04.10.
13:30

Geografia Oceánie a jej implikácie pre vývoj domorodých spoločností

Mgr. Petra Žaludová

16.10.
13:30

Dejiny Oceánie 1 – Staršia doba kamenná v Oceánii

Mgr. Lukáš Petrík

13.11.
13:30

Dejiny Oceánie 2 – Mladšia doba kamenná v Oceánii

Mgr. Lukáš Petrík

15.11.
13:30

Dejiny Oceánie 3 – Zavŕšenie osídlenia Oceánie

Mgr. Petra Žaludová

29.11.
13:30

Kozmogónia v polynézskej, melanézskej a mikronézskej mytológii

Mgr. Petra Žaludová

13.12.
13:30

Bohovia a kultúrni hrdinovia v polynézskej mytológii

Mgr. Petra Žaludová

22.01.
13:30

Domorodé námorné technológie a navigácia

Mgr. Lukáš Petrík

      05.02.
13:30

Vybrané kultúrne fenomény regiónu Oceánie 1: Kanibalizmus, lovci lebiek, iniciačné rituály

Mgr. Lukáš Petrík

      21.02.
13:30

Vybrané kultúrne fenomény regiónu Oceánie 2: Nehmotné dedičstvo

Mgr. Petra Žaludová

26.02.
13:30

Európania v Pacifiku 1: Španieli a Holanďania v Pacifiku

Mgr. Lukáš Petrík

20.03.
13:30

Európania v Pacifiku 2: Anglické a francúzske námorné výpravy so zreteľom na objavné plavby J. Cooka

Mgr. Petra Žaludová

03.04.
       13:30

Misijná činnosť na ostrovoch Oceánie

Mgr. Petra Žaludová

15.04.
13:30

Kultúra a život obyvateľov Oceánie v súčasnosti, súčasné problémy a výzvy

Mgr. Lukáš Petrík

29.04.
13:30

Cestovateľské okienko – Oceánia ako cestovateľská destinácia

Mgr. Lukáš Petrík

LIEČIVÉ A AROMATICKÉ RASTLINY II. Huby (aj noví študenti)

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č.19
Vedúci ročníka: prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
11:00

Úvod do sveta makromycétov (vyšších húb)

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.

06.10.
11:00

Pestovanie húb (najznámejšie druhy pestovaných húb, spôsoby veľkopestovania

Mgr. Ján Červenka

20.10.
11:00

Jedlé a jedovaté huby, najbežnejšie jedlé druhy húb, otravy hubami

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

10.11.
11:00

Liečivé huby (najznámejšie druhy liečivých húb a možnosti ich využitia)

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.

24.11.
11:00

Návšteva SNM spojená s diskusiou o hubách

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

08.12.
11:00

Zber húb (zásady pri zbere jedlých húb, spracovanie a kuchynská úprava)

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

12.01.
11:00

Ako môžu huby zachrániť svet (význam húb v prírode a pre človeka)

RNDr. Ivona Kautmanová, PhD.

26.01.
11:00

Mikroskopické huby v životnom prostredí-stručný systém, výskyt, úloha a využitie

Prof. RNDr. Alexandra Šimonovičová, Csc.

09.02.
11:00

Ekológia a význam húb v prírode (vybrané kapitoly zo života húb)

Mgr. Miroslav Caboň, PhD.

23.02.
11:00

Plesne v obytnom prostredí – negatívne zdravotné účinky

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

08.03.
11:00

Mikroskopické huby na umeleckých dielach a v depozitoch

RNDr. Miroslava Machariková, PhD.

22.03.
11:00

Aeromykológia – Mykológia slovenských múmií

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

05.04.
11:00

Ako nám škodia plesnivé potraviny

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

19.04.
11:00

Lekárska mykológia (ochorenie kože, nechtov a vnútorných orgánov

doc. Ing. Elena Piecková, MPH, PhD.

 

 

 

LIEKY A ZDRAVIE I.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.

13:00

Farmaceutické produkty pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

19.10.

13:00

Bioetika vo farmácii

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

09.11.

13:00

Chemické lieky vs inovatívne lieky

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

23.11.

13:00

Význam liekovej formy pre účinok lieku, nové trendy v liekových formách

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

7.12.

13:00

Liečivé rastliny, ich spracovanie a využitie

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

18.01.

13:00

Lieky rastlinného pôvodu, výživové doplnky

prof. Ing. Milan
Nagy, CSc.

1.02.

13:00

Využitie medu v humánnej medicíne

Ing Juraj Majtán, DrSc., MBA, FIFST

15.02.

13:00

Farmaceutické využitie mikroorganizmov/

Mgr. Eva
Drobná, PhD..

29.02.

13:00

Vakcíny

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

21.03.

13:00

Antibiotiká

PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.

04.04.

13:00

Význam probiotických mikroorganizmov pre ľudské zdravie / Prebiotiká, probiotiká

PharmDr. Hana Kiňová Sepová

11.04.

13:00

Lieky a zdravie v informačných zdrojoch

PhDr. Mária Kadnárová

25.4.05.

13:00

Zdravotné benefity cielených cvičení pre seniorov

Mgr. Michal

Tokár, PhD.

16.05.

13:00

Exkurzia do farmaceutického múzea -lekáreň U červeného raka, Michalská ul. 26, vstupné 2,50 €, zápočet

Mgr. et Mgr. Zuzana Zahradníčková 

 

 

 

LIEKY A ZDRAVIE II.

Garant: Univerzita Komenského, Farmaceutická fakulta
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28 /vo dvore/
Vedúci ročníka: doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

12.10.
13:00

Lekárenská starostlivosť

PharmDr. Miroslava Snopková, PhD.

26.10.
13:00

Cesta lieku k pacientovi

doc. PharmDr. Daniela
Mináriková, PhD.

16.11.
13:00

Srdcovocievne ochorenia a možnosti ich liečby

PharmDr. Gabriel
Dóka, PhD.  

30.11.
13:00

Farmakoterapia žilovej nedostatočnosti

PharmDr. Eva
Kráľová, PhD.

14.12.
13:00

Obezita a zdravie

doc. PharmDr. Daniela Mináriková, PhD.

25.01.
13:00

Spánok - poruchy, príčiny a liečba

Mgr. Peter Vavrinec, PhD.

08.02.
13:00

Zdravý pohyb ako prevencia civilizačných ochorení v staršom veku

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

22.02.
13:00

Najčastejšie kožné ochorenia a ich ošetrovanie

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

14.03.
13:00

Starostlivosť o dlhodobo chorých

PharmDr. Eva
Kráľová, PhD.

04.04.
13:00

Demencie, Alzheimerova choroba

Doc. PharmDr. Stanislava Kosírová, PhD.

18.04.
13:00

Kozmetika v 21. storočí – novinky a pokroky

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

02.05.
13:00

Alergické reakcie

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

23.05.
13:00

Pohybom proti bolesti

PaedDr. Martina
Tibenská, PhD.

06.06.
13:00

Exkurzia do Záhrady liečivých rastlín  FaF UK /Nové záhrady I., Prievoz/

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI I.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11
Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová

Prednášky v piatok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
9:00

Úvod do sveta počítačov, princíp práce s PC. Charakteristika hardvérového vybavenia PC.
Základné pojmy pri práci s počítačom

Mgr. Katarína
Révayová

20.10.
9:00

OS MS Windows. Popis systému, prostredia, plochy. Používateľský profil. Úpravy vzhľadu a obsahu pracovnej plochy

Mgr. Katarína
Révayová

03.11.
9:00

Ponuka Štart - základ ovládania. Prieskumník a možnosti práce v ňom. Disk. USB kľúč. Súbor.

Mgr. Katarína
Révayová

01.12.
9:00

Práca so schránkou. Kopírovanie a presúvanie jedného a viacerých objektov.

Mgr. Katarína
Révayová

15.12.
9:00

Zástupcovia, ich vytváranie a používanie. Príslušenstvo. Používanie kalkulačky, poznámkového bloku a Skicára

Mgr. Katarína
Révayová

19.01.
9:00

Možnosti využitia WordPadu

Mgr. Katarína
Révayová

02.02.
9:00

Počítačová sieť. Charakteristika siete internet. Adresy na internete

Mgr. Katarína
Révayová

16.02.
9:00

Elektronická pošta, založenie e-mailovej schránky, posielanie a príjem správ, posielanie príloh

Mgr. Katarína
Révayová

01.03.
9:00

Efektívne využívanie internetového prehliadača. Domovská stránka. Vyhľadávanie už navštívených stránok. Zoznam obľúbených položiek

Mgr. Katarína
Révayová

22.03.
9:00

Orientácia vo vyhľadávaní na internete /Google, Zoznam, Centrum/. Praktické www - stránky /webové pohľadnice, cestovné poriadky, Zlaté stránky, slovníky, zľavové portály/

Mgr. Katarína
Révayová

12.04.
9:00

Aplikácia Googlu - You Tube, Mapy, Správy, Blogger, Kalendár, Prekladač

Mgr. Katarína
Révayová

26.04.
9:00

Aplikácia Googlu - Kontakty, Prezentácie, Dokumenty, Tabuľky

Mgr. Katarína
Révayová

24.05.
9:00

Elektronické bankovníctvo - možnosti a hrozby

Mgr. Katarína
Révayová

07.06.
9:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová

 

 

 

POČÍTAČE A INFORMATIZÁCIA SPOLOČNOSTI II.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Šafárikovo nám. 6, stará budova, prízemie, učebňa č.11
Vedúci ročníka: Mgr. Katarína Révayová

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
11:00

Na čo sú cloudové úložiská dát a aké si vybrať. Online cloudové úložiská dát

Mgr. Katarína
Révayová

20.10.
11:00

Využitie cloudového úložiska pre archiváciu dát, pre synchronizáciu dát, pre zdieľanie dát

Mgr. Katarína
Révayová

03.11.
11:00

Disk Google /Google Drive/. Ako používať disk Google

Mgr. Katarína
Révayová

01.12.
11:00

Tvorba fotoknihy a fotokalendára

Mgr. Katarína
Révayová

15.12.
11:00

Nahranie súboru, priečinku. Zdieľanie súboru. Dokumenty, Tabuľky a Prezentácie

Mgr. Katarína
Révayová

19.01.
11:00

Zálohovanie a synchronizácia pre Disk Google a Fotky Google

Mgr. Katarína
Révayová

02.02.
11:00

Fotky Google. Ako ukladať fotky neobmedzene a zdarma v aplikácii Fotky

Mgr. Katarína
Révayová

16.02.
11:00

Nastavenie. Nahranie fotografií. Zálohovanie fotografií a videí. Koláže, animácie. Albumy, usporiadanie albumov

Mgr. Katarína
Révayová

01.03.
11:00

Úpravy fotografií a videí. Úprava, orezanie alebo otočenie fotografie. Zmena dátumovej a časovej pečiatky

Mgr. Katarína
Révayová

22.03.
11:00

Zdieľanie fotografií a videí. Zobrazenie albumov, ktoré sú zdieľané, zobrazenie ľudí

Mgr. Katarína
Révayová

12.04.
11:00

Úvod do používania smartfónu. Základné funkcie smartfónu. Operačné systémy Android a OS

Mgr. Katarína
Révayová

26.04.
11:00

Nastavenia. Kontakty, exportovanie a zálohovanie kontaktov. Pripojenie k internetu, sieť Wi-Fi, mobilná sieť

Mgr. Katarína
Révayová

24.05.
11:00

Stiahnutie aplikácií. Niektoré používané aplikácie, Chrome, Google maps, Offline mapy, počasie, hry, WhatsApp

Mgr. Katarína
Révayová

07.06.
11:00

Záverečná rozprava, skúšky

Mgr. Katarína
Révayová

 

 

 

PODNIKANIE ŽIEN V EURÓPE I. - Odbor sa neotvára

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta managementu
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

Prednášky v pondelok od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
09:00

Základná právna úprava podnikania, živnostenské podnikanie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

09.10.
09:00

Rodinné podnikanie – budovanie podnikov rodinného typu

doc. Ing. Ľubomíra Strážovská, PhD.

23.10.
09:00

Sociálne podnikanie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

06.11.
09:00

Harmonizácia rodinného a pracovného života

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

20.11.
09:00

Ženy v podnikateľskom prostredí

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

04.12.
09:00

Medzinárodnoprávna ochrana žien

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

18.12.
09:00

Ženy, ktoré sa podieľali na rozvoji európskej integrácie

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

22.01.
09:00

Ochrana  sociálnych práv žien v Rakúsku

doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

05.02.
09:00

Ochrana  sociálnych práv žien v Nemecku

doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

19.02.
09:00

Ženy – významné podnikateľky: Lýdia Eckhardt - beseda

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

18.03.
09:00

Ženy – významné podnikateľky: Coco Chanel

prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD.

08.04.
09:00

Ženy – významné podnikateľky: Aenne Burdová

doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

22.04.
09:00

Ženy – významné podnikateľky: Margarete Steiffová

doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

13.05.
09:00

Rodinné podnikanie – návšteva Hotela Sacher/Wien

doc. Ing. Jarmila Wefersová, PhD. 

 

 

 

PRÁVO II. - zmena termínu prednášok a učebne

Garant: Univerzita Komenského, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, učebňa č.518
Vedúci ročníka: doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

Prednášky v piatok  od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

20.10.
9:00

Správne právo 1 – úvod do správneho práva, verejná správa, štátna správa a samospráva

JUDr. Marián Vrabko, Csc.

20.10.
13:00

Správne právo 2 – obecná a krajská samospráva

prof. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

03.11.
13:00

Správne právo 3 – priestupky a priestupkové konanie

prof. JUDr. Mária Srebalová, PhD.

24.11.
13:00

Správne právo 4 – slobodný prístup k informáciám

doc. JUDr. Matej Horvat, PhD.

01.12.
13:00

Voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu  - právna úprava a aktuálne otázky k voľbám, ktoré sa budú konať v r.2024

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

15.12.
13:00

Právo sociálneho zabezpečenia 1 – úvod do práva sociálneho .zabezpečenia a sociálna politika štátu

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

26.01.
13:00

Právo sociálneho zabezpečenia 2 – zdravotné a sociálne poistenie

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

09.02.
13:00

Právo a sociálneho zabezpečenia 3 – štátna sociálna podpora a sociálna pomoc

doc. JUDr. Zuzana Macková, PhD.

23.02.
13:00

Finančné právo 1 – základy daňového a colného práva

Mgr. Tibor Hlinka, PhD.

22.03.
13:00

Finančné právo 2 – právna úprava bankovníctva a poisťovníctva

Mgr. Ing. Maroš Katkovčin, PhD.

12.04.
13:00

Občianske právo 1 – vlastnícke právo a iné vecné práva

doplníme

26.04.
13:00

Občianske právo 2 – dedičské právo a dedičské konanie

Mgr. Tamara Čipková, PhD.

10.05.
13:00

Občianske právo 3 – záväzkové právo a vybrané zmluvy

doc. JUDr. Martin Križan, PhD.

24.05.
13:00

Rozprava

doc. JUDr. Marek Domin, PhD.

 

 

 

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. - 1. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, Aula č. 19
Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v piatok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.
09:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

27.10.
09:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie

Mgr. Andrej Popovič

01.12.
09:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

15.12.
09:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

19.01.
09:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

02.02.
09:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

16.02.
09:00

Dunajské lužné lesy - Exkurzia

Mgr. Andrej Popovič

01.03.
09:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

15.03.
09:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

29.03.
09:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

12.04.
09:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

03.05.
09:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

17.05.
09:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

31.05.
09:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

 

 

 

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA I. - 2. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, Aula č. 19
Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v piatok od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.10.
11:00

Prírodné krásy Slovenska - úvod

Mgr. Andrej Popovič

27.10.
11:00

Prírodné krásy Bratislavy - Devín a okolie 

Mgr. Andrej Popovič

01.12.
11:00

Kamene

Mgr. Andrej Popovič

15.12.
11:00

Tiesňavy a skalnaté mestá

Mgr. Andrej Popovič

19.01.
11:00

Jaskyne

Mgr. Andrej Popovič

02.02.
11:00

Prírodné krásy Malých Karpát - Mariánske bridlice /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

16.02.
11:00

Dunajské lužné lesy - Exkurzia

Mgr. Andrej Popovič

01.03.
11:00

Pralesy na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

15.03.
11:00

Významné vrcholy /výhľadové body/ na Slovensku

Mgr. Andrej Popovič

29.03.
11:00

Sandberg a okolie - Devínska Nová Ves

Mgr. Andrej Popovič

12.04.
11:00

Chránené územia

Mgr. Andrej Popovič

03.05.
11:00

Prírodné krásy Dunaja - Rusovce a okolie /vychádzka/

Mgr. Andrej Popovič

17.05.
11:00

Prírodné krásy Tekova - Brhlovce, Dudince a Santovka /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

31.05.
11:00

Prírodné krásy Považia - Súľovské vrchy, Manín a Vršatec /exkurzia/

Mgr. Andrej Popovič

 

 

 

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II. - 1. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28
Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 09:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

11.10.
9:00

Úvod a turistická infraštruktúra

Mgr. Andrej Popovič

25.10.
9:00

Vychádzka do prírody: Devínska Kobyla a okolie

Mgr. Andrej Popovič

29.11.
9:00

Náučné chodníky

Mgr. Andrej Popovič

13.12.
9:00

Vychádzka do prírody: Chránené areály v Starom Meste

Mgr. Andrej Popovič

17.01.
9:00

Prírodné krásy Trnavského a Nitrianskeho kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

31.01.
9:00

Náučný chodník Kamzík

Mgr. Andrej Popovič

14.02.
9:00

Petržalské lužné lesy - Exkurzia

Mgr. Andrej Popovič

28.02.
9:00

Prírodné krásy Bratislavského kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

13.03.
9:00

Náučný chodník Devínska Kobyla

Mgr. Andrej Popovič

27.03.
9:00

Prírodné krásy Prešovského kraja -vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

10.04.
9:00

Vychádzka do prírody: Bridlicový lom v Marianke

Mgr. Andrej Popovič

15.05.
9:00

Exkurzia na Slovensko: Roztratené osídlenie v Bielych Karpatoch

Mgr. Andrej Popovič

22.05.
9:00

Zájazd na Slovensko: Banská Štiavnica  a okolie

Mgr. Andrej Popovič

29.05.
9:00

Exkurzia na Slovensko: Národný park Malá Fatra

Mgr. Andrej Popovič

PRÍRODNÉ KRÁSY SLOVENSKA II. 2. skupina

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č. 28
Vedúci ročníka: Mgr. Andrej Popovič

Prednášky v stredu od 11:00 do 12:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

11.10.
11:00

Úvod a turistická infraštruktúra

Mgr. Andrej Popovič

25.10.
11:00

Vychádzka do prírody: Devínska Kobyla a okolie

Mgr. Andrej Popovič

29.11.
11:00

Náučné chodníky

Mgr. Andrej Popovič

13.12.
11:00

Vychádzka do prírody: Chránené areály v Starom Meste

Mgr. Andrej Popovič

17.01.
11:00

Prírodné krásy Trnavského a Nitrianskeho kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

31.01.
11:00

Náučný chodník Kamzík

Mgr. Andrej Popovič

14.02.
11:00

Petržalské lužné lesy - Exkurzia

Mgr. Andrej Popovič

28.02.
11:00

Prírodné krásy Bratislavského kraja - vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

13.03.
11:00

Náučný chodník Devínska Kobyla

Mgr. Andrej Popovič

27.03.
11:00

Prírodné krásy Prešovského kraja -vybrané lokality

Mgr. Andrej Popovič

10.04.
11:00

Vychádzka do prírody: Bridlicový lom v Marianke

Mgr. Andrej Popovič

15.05.
11:00

Exkurzia na Slovensko: Roztratené osídlenie v Bielych Karpatoch

Mgr. Andrej Popovič

22.05.
11:00

Zájazd na Slovensko: Banská Štiavnica  a okolie

Mgr. Andrej Popovič

29.05.
11:00

Exkurzia na Slovensko: Národný park Malá Fatra

Mgr. Andrej Popovič

PRVOTNÉ A STAROVEKÉ NÁBOŽENSTVÁ I.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v piatok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
10:00

Mágia a náboženstvo

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

13.10.
10:00

Prvotné/predliterárne náboženstvá

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

27.10.
10:00

Náboženské predstavy a prax Aborigénov

Mgr. Zuzana Vaľovská 

10.11.
10:00

Náboženský hodnotový systém v Afrike a v Latinskej Amerike

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

24.11.
10:00

Náboženstvá Mezopotámie

ThDr. Petra Bačinská

08.12.
10:00

Kanaánske náboženstvo

Mgr. Simona Devečková, PhD.

19.01.
10:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

02.02.
10:00

Náboženstvo starovekého Egypta

Mgr. Simona Devečková, PhD.

16.02.
10:00

Náboženské hodnoty starovekých Grékov a Rimanov

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

01.03.
10:00

Náboženstvo Keltov

Mgr. Jana Badurová

15.03.
10:00

Náboženstvo Germánov

Mgr. Zuzana Vaľovská

12.04.
10:00

Náboženstvo Slovanov

Mgr. Jana Badurová

19.04.
10:00

Zoroastrianizmus

ThDr. Petra Bačinská

03.05.
10:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

 

 

 

PSYCHOLÓGIA I.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414
Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
12:35

Úvod do štúdia

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

13.10.
12:35

Psychické procesy

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

27.10.
12:35

Keď sú deti "iné" - neurovývinové poruchy u detí

Mgr. Barbora Malik

10.11.
12:35

Individuálna psychológia A. Adlera

Mgr. Kristína Široká

24.11.
12:35

Psychológia trhu a reklamy

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

8.12.
12:35

Sociálna podstata človeka

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

12.01.
12:35

Úvod do problematiky psychických porúch

Mgr. Michal Slaninka, PhD.

26.01
12:35

Ranné pripútanie k matke a jeho vplyv na ďalší život

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

09.02.
12:35

Ženy a muži – opačné pohlavie?

PhDr. Hana Smitková, PhD.

23.02.
12:35

Žijeme život prospievajúci mozgu? Ako prirodzene posilňovať svoju pamäť a byť duševne fit?

PaedDr. Alexandra Palkovič

doplníme
12:35

Náboženstvo v seniorskom veku z pohľadu psychológie

Mgr. Viktor Svetský, PhD.

22.03.
12:35

Psychologické aspekty alternatívnej pedagogiky (Waldorfská pedagogika)

Mgr. Ján Cipár

12.04.
12:35

Závislosť ako fenomén zajtrajška

PhDr. Jana Beňušková

26.04.
12:35

Rozprava

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

 

 

 

PSYCHOLÓGIA II.

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 414
Vedúci ročníka: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

Prednášky v piatok od 12:35 do 14:05 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
12:35

Psychológia morálneho usudzovania

Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

20.10.
12:35

Pohybová aktivita a psychické zdravie

Mgr. Daniel Dančík

03.11.
12:35

Zrušená

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

01.12.
12:35

Memotechnické pomôcky. Ako metódy na zlepšenie pamäti poznáme? 

Mgr. Alexandra Palkovič

15.12.

12:35

Výklad snov

Mgr. Michal Slaninka,PhD.

19.01.
12:35

Reminiscenčná terapia a rozprávanie životného príbehu

Mgr. Petra Brandoburová, PhD.

02.02.
12:35

Toxické osobnostné črty

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

16.02.
12:35

Rizikové a protektívne faktory závislosti

PhDr. Jana Beňušková

01.03.
12:35

Psychologické poradenstvo a terapia pre seniorov

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

15.03.
12:35

Fenomén reziliencie a duševné zdravie

doc. PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

doplníme

Má náš život naozaj zmysel?

Mgr. Viktor Svetský, PhD.

05.04.
12:35

Psychologické atribúty domáceho násilia

Mgr. Kristína Široká

19.04.
12:35

Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám ?

PhDr. Jakub Šrol, PhD.

03.05.
12:35

Rozprava

PhDr. Ľubica Konrádová, PhD.

 

 

 

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV I.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, 0-70/športoviská FTVŠ UK
Vedúci ročníka: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

28.09.
13:00

Masáž v systéme regenerácie
/ P 0-70/

Mgr. Jakub Chudý, PhD.

12.10.
13:00

Regenerácia psychofyzických síl seniorov
/ P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

26.10.
13:00

Pohybové možnosti u seniorov
/ P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

09.11.
13:00

Vyrovnávacie cvičenia a strečing
/ P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

30.11.
13:00

Diagnostika pohybových schopností seniorov
/ P 0-70 /

Doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

14.12.
13:00

Posilňovacie cvičenia v byte
/ P 0-70 /

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

11.01.
13:00

Využitie prvkov silového tréningu pri vybraných  bolestivých stavoch pohybovej sústavy

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

18.01.
13:00

Vodné prostredie v rozvoji motoriky seniorov /P-0-70, C plaváreň/

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

25.01.
13:00

Charakteristika aquafitnes
/P-0-70, C plaváreň/

doc. PaedDr. Jana
Labudová, PhD.

08.02.
13:00

Základné princípy rozvoja silových schopností seniorov.

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

22.02.
13:00

Základy výživy pre zdravie
/ P 0-70/

MUDr. František
Žák

14.03.
13:00

Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život
/ P 0-70/

MUDr. František
Žák

11.04.
13:00

Teória a didaktika severskej chôdze
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

02.05.
13:00

Základy jogy a thai chi
/ C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

 

 

 

REGENERÁCIA PSYCHOFYZICKÝCH SÍL SENIOROV II.

Garant: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu
Nábrežie arm. gen. Svobodu 9, 0-70/športoviská FTVŠ UK
Vedúci ročníka: Mgr. Lukáš Chovanec, PhD.

Prednášky vo štvrtok od 13:00 do 14:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

21.09.
13:00

Prispôsobenie životosprávy a úprava výživy v seniorskom veku /P-0-70/

MUDr. František
Žák

05.10.
13:00

Pohybová aktivita a kvalita života /P 0-70/

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

19.10.
12:30 -14:00

Možnosti aktívnej regenerácie seniorov

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

09.11.
13:00

Regeneračné prostriedky pre seniorov
/P 0-71/

Mgr. Jakub Chudý, PhD.

23.11.
13:00

Kognitívna zdatnosť a ako sa starať o pamäť
/P 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

07.12.
13:00

Praktické cvičenia pre kognitívnu zdatnosť
/C 0-70/

Mgr. Alexandra Palkovič

11.01.
13:00

Aquafitnes pre seniorov
/ P 0-70,C-plaváreň/

doc.PaedDr.Jana
Labudová, PhD.

18.01.
13:00

Cvičenia pilates
/C –pohybové štúdio/

doc.PaedDr. Oľga
Kyselovičová, PhD.

01.02.
13:00

Osobitosti plávania v regenerácii psychofyz. síl seniorov /P 0-70,C-plaváreň/

Prof. PaedDr. Yvetta Macejková, PhD.

15.02.
13:00

Pohybové a dychové cvičenia jogy a thai chi
/ C- pohybové štúdio/

Mgr. Slavomír Glesk

29.02.
13:00

Olympizmus ako životná filozofia v každom veku /P 0-70/

Mgr. František Seman, PhD.

21.03.
13:00

Pohybové aktivity v súvislosti s doplnkami výživy pre seniorov /P 0-70/

doc. PaedDr. Miroslav Vavák, PhD.

18.04.
13:00

Strečingové cvičenia /P+C 0-70/

doc.PaedDr. Oľga
Kyselovičová, PhD.

10.05.
13:00

Severská chôdza v seniorskom veku
/ P 0-70, C- areál FTVŠ/

Mgr.Lukáš Chovanec, PhD.

 

 

 

SOCIOLÓGIA I. - zmena prednášok a učebne

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa 424
Vedúci ročníka: doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

Prednášky v piatok od 10:50 do 12:20 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

29.09.
10:50

Ako vidí sociológ sociálny život okolo seba­?

prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

13.10.
10:50

Vznik vedy o spoločnosti. Myšlienkové zdroje

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

27.10.
10:50

Predmet a metódy sociológie

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

10.11.
10:50

Riziková spoločnosť

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

01.12.
10:50

Aký je stav našej spoločnosti?

prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

15.12.
10:50

Symboly a mýty v živote spoločnosti

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.

19.01.
10:50

Formovanie sociologických teórií. Teórie jedného faktora

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

02.02.
10:50

Pozitivistická tradícia v sociológii v troch vlnách

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

16.02.
10:50

Sociologizmus E. Durkheima

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

01.03.
10:50

Humanistická sociológia 20.storočia

doc. PhDr. Eva Laiferová, PhD.

15.03.
10:50

Ako zostať zdravý? Zdravotníctvo a zdravotné správanie

Mgr.et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

05.04.
10:50

Sociálne zručnosti

doc. PhDr. Mária Antalová, PhD.

19.04.
10:50

Boli ste už v sociologickom laboratóriu?

prof. PhDr. Juraj Schenk, PhD.

26.04.
10:50

Virtuálne spoločnosti a ich obyvatelia

doc. PhDr. Dilbar Alieva, PhD.

 

 

 

STREDOVEK a RENESANCIA v TALIANSKU I. (historicko-kultúrna exkurzia)

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: Mgr. Bohumil Vžentek

Prednáškový cyklus je rozdelený na: Raný stredovek, Vrcholný stredovek, Humanizmus a renesancia

Prednášky vo štvrtok od 10:00 do 11:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.
10:00

Pád Rímskej ríše, sťahovanie národov, územná rozdrobenosť, kresťanstvo, feudalizmus, byzantské a islamské vplyvy

Mgr. Bohumil Vžentek

19.10.
10:00

Filozofia, architektúra, umenie, literatúra, hudba

Mgr. Bohumil Vžentek

02.11.
10:00

Každodenný život; ideál a skutočnosť

Mgr. Bohumil Vžentek

16.11. 10:00

Sever a juh Talianska, mestské štáty medzi pápežstvom a cisárstvom, ich rozkvet a pád

Mgr. Bohumil Vžentek

30.11.
10:00

Veľké politicko-kultúrne centrá

Mgr. Bohumil Vžentek

14.12.
10:00

Kultúrny prelom v 14. storočí: Dante, Boccaccio, Petrarca

Mgr. Bohumil Vžentek

18.01. 10:00

Architektúra, umenie, hudba

Mgr. Bohumil Vžentek

01.02. 10:00

Každodenný život v mestskom štáte

Mgr. Bohumil Vžentek

15.02. 10:00

Veľké zemepisné objavy, mocenské premeny Európy, rozkol západného kresťanstva, islamská hrozba

Mgr. Bohumil Vžentek

29.02.
10:00

Humanizmus a renesancia

Mgr. Bohumil Vžentek

14.03.
10:00

Architektúra, umenie, hudba

Mgr. Bohumil Vžentek

04.04. 10:00

Mediciovská Florencia

Mgr. Bohumil Vžentek

18.04. 10:00

Renesancia na pápežskom dvore

Mgr. Bohumil Vžentek

16.05.
10:00

Veľké kultúrne centrá v Taliansku

Mgr. Bohumil Vžentek

 

 

 

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ I.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 15:30 do 17:00 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09. 15:30

Pojem náboženstva a triedenie náboženstiev

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

09.10.
15:30

Judaizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

23.10.
15:30

Kresťanstvo: náboženské učenie a prax

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki, PhD.

06.11.
15:30

Islam: náboženské učenie a prax

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

20.11.
15:30

Hinduizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Jana Badurová

04.12.
15:30

Buddhizmus: náboženské učenie a prax

Mgr. Simona Devečková, PhD.

18.12.
15:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

15.01.
15:30

Islam: Korán, sunna a hadísy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

29.01.
15:30

Islam: vybrané sviatky

Mgr. Jana Badurová

12.02.
15:30

Islam: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

doc. ThDr. Michal Vivoda, PhD.

26.02.
15:30

Islam: výchova a hodnotový systém

prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

11.03.
15:30

Islam: vzdelanie a osobnosť učiteľa

Mgr. Simona Devečková, PhD.

25.03.
15:30

Bahájska viera

Jana Srpoňová, MBA

08.04.
15:30

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

 

 

 

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ II.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v pondelok od 14:00 do 15:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
14:00

Kresťanstvo: Biblia a Ježišovo učenie

Mgr. Simona Devečková, PhD.

09.10.
14:00

Kresťanský stredovek: koexistencia teológie a medicíny

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

23.10.
14:00

Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Tematická exkurzia na Konventnej 14, v Starom meste v Bratislave, kde sa nachádza Veľký evanjelický kostol. Stretnutie o 14.00 hod.

Mgr. Michaela Prihracki, PhD.

06.11.
14:00

Pravoslávna cirkev

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

20.11.
14:00

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní (Mormoni)

Ing. Petr Valníček

04.12.
14:00

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

18.12.
14:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

15.01.
14:00

Hinduizmus: sväté spisy a sviatky

Mgr. Jana Badurová

29.01.
14:00

Hinduizmus: manželstvo a fungovanie spoločnosti

Mgr. Jana Badurová

12.02.
14:00

ISKCON: Medzinárodná spoločnosť pre vedomie Krišnu (Hnutie Haré Krišna)

Mgr. Jozef Lesay

26.02.
14:00

Etické minimum vo vybraných východných náboženstvách

Mgr. Pavel-Andrei Prihracki, PhD.

11.03.
14:00

Sikhizmus

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

25.03.
14:00

Alternatívna medicína s duchovným pozadím vo východných náboženstvách

Mgr. Simona Devečková, PhD.

08.04.
14:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

 

 

 

SVETOVÉ NÁBOŽENSTVÁ III.

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.28
Vedúci ročníka: doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

Prednášky v piatok od 11:30 do 13:00 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

06.10.
11:30

Judaizmus: učenie Starej zmluvy

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

13.10.
11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Synagóga a múzeum na Heydukovej ulici v Bratislave

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

27.10.

11:30

Judaizmus: tematická exkurzia s prednáškou. Múzeum židovskej kultúry SNM

Mgr. Michal Bizoň, PhD.

10.11.
12:00

Judaizmus: obdobie 2. chrámu

prof. Mgr. František Ábel, PhD. 

24.11.
12:00

Judaizmus: manželstvo, rodina a otázky spojené s reprodukciou

Mgr. Zuzana Vaľovská

08.12.
12:00

Komparácia kozmológie v Starej zmluve a v mytológii mezopotámskych kultúr

ThDr. Petra Bačinská

12.01.
12:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

19.01.
12:00

Komparácia náboženských príbehov o nadprirodzenom počatí

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

02.02.
12:00

Buddhizmus: osoba Buddhu a jeho učenie

Mgr. Simona Devečková, PhD.

16.02.
12:00

Buddhizmus: sväté texty a buddhistické školy

Mgr. Michaela Prihracki, PhD.

01.03.
12:00

Buddhizmus: obrady a sviatky

Mgr. Jana Badurová

15.03.
12:00

Zen buddhizmus

Zdenko Kósa

12.04.
12:00

Deštruktívne kulty Súdneho dňa

Mgr. Valéria Terézia Dančiaková, PhD.

19.04.
12:00

Záverečný vedomostný kvíz a rozprava

doc. PaedDr. ThDr. Monika Zaviš, PhD.

 

 

 

TVORIVÉ PROSTREDIE KRESBY A MAĽBY I.

Garant: Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta
Šoltésovej 4, Š-058

Vedúca ročníka: doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Prednášky v pondelky a štvrtky od 10:30 do 12:45 hod. (3 x 45 min.)

Dátum 

Téma 

Prednáša 

25.09. 

Parafrázy-citácie- kópie v maľbe I. (teoretický vstup a maliarska realizácia na tému kópie, citácie a pod.)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

28.09.

Kresba ako experiment I. 

(automatická kresba, variabilné kresliarske techniky) 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

23.10. 

Od akcie k obrazu I. (maliarske laborovanie na poli akčnej maľby)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

26.10. 

Kresba ako experiment II. 

(portrét a jeho posun, mix media, koláž)) 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

20.11. 

Parafrázy-citácie- kópie v maľbe II. (maliarska realizácia na tému kópie, citácie a pod.)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

23.11. 

Kresba ako experiment III. 

(odtlačky miesta, mix media, frotáž) 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

04.03.

Podoby zátišia v maľbe - zátišie v histórii a dnes (teoretický vstup do témy zátišia a maľba zátišia)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

07.03

Výskum kresby I. 

(pomyseľná krajina, variabilné kresliarske techniky)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

25.03. 

Od akcie k obrazu II. (maliarske laborovanie na poli akčnej maľby)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

04.04. 

Výskum kresby II. 

(variácie ,,rothka´, pastel) 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.  

29.04.

Parafrázy-citácie- kópie v maľbe III. (maliarska realizácia na témy kópie a pod.)  

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

02.05.

Výskum kresby III. (zátišie inak, kombinované techniky) 

 doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

 

 

 

VYBRANÉ KAPITOLY ZO STARŠÍCH SLOVENSKÝCH DEJÍN I. (pre absolventov Dejín Slovenska)

Garant: Univerzita Komenského, Filozofická fakulta
Šafárikovo nám. 6, nová budova, 4. poschodie, učebňa č. 416
Vedúci ročníka: prof. PhDr. Jozef Baďurík, Csc.

Prednášky v pondelok od 14:20 do 15:50 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

25.09.
14:20

Úvod do starších dejín I.

prof. PhDr. Jozef Baďurík, Csc.

09.10.
14:20

Vládca, panovník, kráľ Svätopluk I.

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

23.10.
14:20

Sväté ženy v stredoveku

prof. Mgr. Martin Homza, PhD.

06.11.
14:20

Osídľovanie Slovenska a nemeckí hostia

Mgr. Jakub Palko, PhD.

20.11.
14:20

Slovensko pred- a po- tatárskom vpáde

Mgr. Jakub Palko, PhD.

04.12.
14:20

Anjouovci v našich dejinách

Mgr. Jakub Palko, PhD.

15.01.
14:20

Stredoveké vinohradníctvo

PhDr. Eva Benková, PhD.

29.01.
14:20

Exkurzia do slobodného kráľovského mesta Pezinok

PhDr. Eva Benková, PhD.

12.02.
14:20

Cirkev a jej inštitúcie v stredoveku na Slovensku

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

26.02.
14:20

Univerzita Istropolitana v stredovekom Prešporku

PhDr. Miriam Hlaváčková, PhD.

11.03.
14:20

Korvínovské obdobie našich dejín

PhDr. Eva Benková, PhD.

25.03.
14:20

Stredové vojenstvo

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

15.04.
14:20

Právo a právny systém v stredoveku

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.

29.04.
14:20

Jagelovci v našich dejinách

prof. PhDr. Jozef Baďurík, Csc.

ZÁHRADNÍCTVO II. Kvetinárstvo (aj noví študenti)

Garant: Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta
Odbojárov 10/a, prízemie, AULA č. 19
Vedúci ročníka: Ing. Anna Szabóová

Prednášky v piatok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

22.09.
09:00

Fyziologické podmienky kvitnutia rastlín

prof. RNDr. Elena Masarovičová, DrSc.

06.10.
09:00

Substráty, zásady hnojenia a zavlažovania kvetín

Ing. Anna Szabóová

20.10.
09:00

Základy sušenia, viazania a aranžovania kvetín

Ing. Jarmila Támová

10.11.
09:00

Choroby okrasných rastlín

Ing. Zoltán Tamašek

24.11.
09:00

Pestovanie bonsajov

RNDr. Vladimír Ondejčík

08.12.
09:00

Škodcovia okrasných rastlín

Ing. Zoltán Tamašek

12.01.
09:00

Pestovanie orchideí

Ing. Jarmila Támová

26.01.
09:00

Pestovanie kvetov okrasných drevín

Ing. Pavol Tóth

09.02.
09:00

Kvitnúce cibuľové a hľuznaté okrasné rastliny

Ing. Anna Szabóová

23.02.
09:00

Črepníkové a hrantíkové kvetiny

Ing. Anna Szabóová

08.03.
09:00

Kvitnúce letničky a trvalky na záhonoch

Ing. Anna Szabóová

22.03.
09:00

Kvitnúce skalničky

Ing. Jarmila Támová

05.04.
09:00

Pestovanie teplomilných kvetín v skleníkoch a fóliovníkoch

RNDr. Jaroslav Bella, CSc.

19.04.
09:00

Kvitnúce kaktusy a sukulenty
Návšteva Botanickej záhrady UK

RNDr. Jaroslav Bella, CSc.

ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH A2.1 - 1.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: New Headway Pre-intermediate 4.edícia ISBN 978-0-19-476966-2 Units 1-5

Prednášky v utorok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.
9:00

Opytovacie zámená, zoznamovanie sa s ľuďmi a ich prácou a rodinou

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.10.
09:00

Mám rád , rád by som – rozdiely, Blind Date – zoznamovanie s neznámymi

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.10.
09:00

Otázky s how much a how many, predmety dennej spotreby

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.10.
09:00

Môj dlhoročný priateľ- počúvanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.11.
09:00

Konv. téma: Priateľstvo

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.11.
09:00

Slovesá do/ make, shopping online

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.11.
09:00

Konv. téma: Kto je a môže byť šťastný

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.11.
09:00

Superlatív  a komparatív prídavných mien

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

05.12.
09:00

Novinové články, minulý čas priebehový

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.12.
09:00

Čítanie dátumov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.01.
09:00

Predložky miesta a času

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.01.
09:00

Opis prežitej udalosti – Môj perfektný deň

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.01.
09:00

Zdravé stravovanie a väzba so “should”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.02.
09:00

Budúci čas – teším sa na….

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE MIERNE POKROČILÝCH A2.1 - 2.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: New Headway Pre-intermediate 4.edícia ISBN 978-0-19-476966-2 Units 1-5

Prednášky v utorok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.02.
09:00

Role play – at the party

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.02.
09:00

Konverzačné frázy počas spoločenskej udalosti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.02.
09:00

Budúci čas s “going to”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.03.
09:00

Konv. téma: Keď deti opúšťajú rodičov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.03.
09:00

Neobvyklé miesta na stretnutia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.04.
09:00

Počúvanie – Phone-in Radio programme

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.04.
09:00

Prítomno-minulý čas formy a použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.04.
09:00

Príslovky, yet, ever, already

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.05.
09:00

Trpné príčastie nepravidelných slovies

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.05.
09:00

Moje rodné mesto - opis

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.05.
09:00

Konv. téma: Doprava a cestovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.06.
09:00

Vyjadrenie žiadosti, pochybností, výmena informácií

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.06.
09:00

Opakovanie units 1-3

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.06.
09:00

Opakovanie units 4-5

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE STREDNE POKROČILÝCH B1.1. - 1.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: English File Pre-Intermediate 3.edícia ISBN 978-0-19-459865-1 Units 7-12

Prednášky v utorok od 10:45 do 12:15 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.
10:45

Použitie infinitívnych väzieb

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

10.10.
10:45

Použitie gerundia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

17.10.
10:45

Ako sa naučiť cudzie jazyky -diskusia, čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

24.10.
10:45

Modálne slovesá-vyjadrenia vo všetkých časoch opisným spôsobom

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.11.
10:45

Konv. téma: Šťastie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.11.
10:45

Modifikátory – trochu, ďaleko viac,  o veľa menej, o kúsok dlhšie atď.

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.11.
10:45

Praktický jazyk : V lekárni

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.11.
10:45

Murphyho zákony – čítanie  s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

05.12.
10:45

Poskytovanie rady – should, ought to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.12.
10:45

Príslovky spôsobu- postavenie vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.01.
10:45

Poviedka O´Henryho - čítanie s porozumením

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.01.
10:45

Privlastňovacie zámená samostatne stojace

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.01.
10:45

Slovesá s podobným tvarom tzv. false friends

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.02.
10:45

Podmieňovací spôsob 1

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE STREDNE POKROČILÝCH B1.1. - 2.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: English File Pre-Intermediate 3.edícia ISBN 978-0-19-459865-1 Units 7-12

Prednášky v utorok od 10:45 do 12:15 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

13.02.
10:45

Podmieňovací spôsob 2

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.02.
10:45

Strach a fóbie a ako ich zvládať- diskusia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

27.02.
10:45

Zvieratá – domáce a voľne žijúce

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.03.
10:45

Present perfect – for and since

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.03.
10:45

Present perfect a simple past - rozdiely

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.04.
10:45

Praktický jazyk: Ako sa pohybovať v meste

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.04.
10:45

Vyjadrenie “kedysi” – used to a get used to

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.04.
10:45

Vynálezy a objavy- trpný rod

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.05.
10:45

Konv. téma: Náhody

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.05.
10:45

Športy, vyjadrenia o pohybe tela

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

28.05.
10:45

Nepriama reč – oznamovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

04.06.
10:45

Nepriama reč – opytovacie a rozkazovacie vety

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.06.
10:45

Film v pôvodnom znení

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.06.
10:45

Záverečné opakovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH B1.2. - 1.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Total English Intermediate, Pearson Longman ISBN 1-405-81563-9 Units 1 - 5

Prednášky vo štvrtok od 10:45 do 12:15 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.
10:45

Predstavenie sa = moja rodina, moje záľuby, vzdelanie, zamestnanie, hodnoty, vzťahy, rodinná história

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.10.
10:45

Tvorba slov predponami a príponami – prídavné mená

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.10.
10:45

Krátke dialógy rozvíjajúce tému  Priatelia vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

26.10.
10:45

Prítomný a budúci čas jednoduchý a priebehový, tvorba otázok, v konverzácii a v textoch

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.11.
10:45

Čítanie krátkych textov  o médiách vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.11.
10:45

Písanie neformálneho  emailu, písanie sťažnosti, písanie recenzie na hotel a reštauráciu na sociálnej sieti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.11.
10:45

Porozumenie prísloviek a prídavných mien s  viacnásobným významom a ich používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.11.
10:45

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o vysnívanej kariére

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.12.
10:45

Identifikácia neznámych slov, posúdenie pravdivosti výrokov o texte o životnom štýle

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.12.
10:45

Minulé časy pravidelných a nepravidelných slovies, signálne slová vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.01.
10:45

Opis spomienky s použitím všetkých druhov minulých časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.01.
10:45

Používanie prídavných mien s- ed a -ing, Časové vety a podmienkové súvetia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

01.02.
10:45

Konverzačná téma; V čom som dobrý-á

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.02.
10:45

Doplňovanie chýbajúcich informácií z počúvania o knihách a filmoch

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE POKROČILÝCH B1.2. - 2.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Total English Intermediate, Pearson Longman ISBN 1-405-81563-9 Units 1 - 5

Prednášky vo štvrtok od 10:45 do 12:15 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

15.02.
10:45

Stupňovanie prídavných mien a prísloviek, porovnanie a kontrast

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.02.
10:45

Predprítomný čas oznamovací a opytovací spôsob, zápor a signálne slová pre jeho použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.02.
10:45

Konverzačná téma; Opis osoby – vzhľad a povaha

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
10:45

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o stretávaní s neznámymi a vedení spoločenského rozhovoru

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
10:45

Písanie;  vyplňovanie formulárov a písanie životopisu

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.04.
10:45

Krátke dialógy rozvíjajúce tému  Aké mrhanie -vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
10:45

Budúce časy - otázky a zápor, používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
10:45

Konverzačná téma; Plány a sny, vyjadrenie “tag questions”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.05.
10:45

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o ľudských úspechoch a zlyhaniach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.05.
10:45

Krátke dialógy vo dvojiciach rozvíjajúce tému  Prečítané knihy

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.05.
10:45

Idiomy a frázové slovesá s „out”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.06.
10:45

Opozitá a bežné komunikačné frázy pri robení prieskumov a ich interpretácii

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.06.
10:45

Konverzačná téma; Voľný čas

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.06.
10:45

Záverečné opakovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE VIAC POKROČILÝCH B2.1. - 1.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Total English Upper-Intermediate, Pearson Longman ISBN 978-1-4058-1564-2

Prednášky vo štvrtok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

05.10.
09:00

Rozvíjanie vzťahov  skúsenosti a odporúčania

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

12.10.
09:00

Tvorba slov predponami a príponami – podstatné mená a slovesá

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

19.10.
09:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému  cestovanie vo dvojiciach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

26.10.
09:00

Predprítomný čas  jednoduchý a priebehový, oznamovací a opytovací spôsob, zápor a signálne slová pre jeho použitie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

09.11.
09:00

Čítanie krátkych textov  vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu, vyjadrenie pochybnosti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.11.
09:00

Písanie neformálneho  emailu, písanie sťažnosti, písanie recenzie na hotel a reštauráciu na sociálnej sieti

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.11.
09:00

Porozumenie prísloviek a prídavných mien s  viacnásobným významom a ich používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.11.
09:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o službách a finančnom ohodnotení

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

07.12.
09:00

Identifikácia neznámych slov, posúdenie pravdivosti výrokov o texte o prieskumoch verejnej mienky

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.12.
09:00

Minulé časy pravidelných a nepravidelných slovies, signálne slová vo vete

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.01.
09:00

Opis spomienky s použitím všetkých druhov minulých časov

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.01.
09:00

Používanie prídavných mien s- ed a -ing, Časové vety a podmienkové súvetia

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

01.02.
09:00

Konverzačná téma; Čo ľutujem, že som nespravil

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

08.02.
09:00

Doplňovanie chýbajúcich informácií z počúvania o rozhodnutiach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

ANGLIČTINA PRE VIAC POKROČILÝCH B2.1. - 2.SEMESTER

Garant: Univerzita Komenského, Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, 1. poschodie, učebňa č.19
Vedúci ročníka: PhDr. Silvia Blašková, PhD.

Učebnica: Total English Upper-Intermediate, Pearson Longman ISBN 978-1-4058-1564-2

Prednášky vo štvrtok od 9:00 do 10:30 hod. (2 x 45 min.)

 

Dátum

Téma

Prednáša

15.02.
09:00

Vzťažné vety- definujúce a nedefinujúce

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

22.02.
09:00

Idiomy s dvoma predložkami

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

29.02.
09:00

Konverzačná téma; Riziká a ich dopad

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

14.03.
09:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných rozhlasových relácií

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

21.03.
09:00

Film o Vikingoch

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

11.04.
09:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému vo dvojiciach Kriminalita

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

18.04.
09:00

Budúce časy - otázky a zápor, používanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

25.04.
09:00

Konverzačná téma; Ako funguje ľudská myseľ a vyjadrenie "tag questions”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

16.05.
09:00

Počúvanie s porozumením tematicky orientovaných textov o ľudských úspechoch a zlyhaniach

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

23.05.
09:00

Krátke dialógy rozvíjajúce tému filmu  o vlakovej lúpeži

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

30.05.
09:00

Idiomy a frázové slovesá s “go”

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

06.06.
09:00

Gerundiá a infinitívy

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

13.06.
09:00

Konverzačná téma; Reklama

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

20.06.
09:00

Záverečné opakovanie

PhDr. Silvia Blašková, PhD.

KLUB UTV PRI UK v Bratislave, o.z.

Výbor Klubu UTV Univerzita tretieho veku
Odbojárov 10/a, Bratislava

Plán je zostavený podľa dnešného stavu poznania, rámcove.
Podľa konkrétnych možností bude výbor klubu upresňovať termíny a formy uskutočňovania akcií.

Informácie na webovej stránke klubu, na nástenke klubu alebo telefonicky na tel. čísle: 0918 775 499

Webová stránka klubu UTV UK: www.klubutv.sk

Telefónne číslo klubu: 0908 775 499

 

12.09.2023

Múzeum včiel, Kráľová pri Senci

07.10.2023

Pochod seniorov. Začiatok akademického roka 2023/2024

November 2023

Návšteva divadla DAB

08.12.2023

Predvianočné posedenie P. Nádaská
Predvianočný koncert SF.

26.01.2024

Výročná členská schôdza

Február 2024

Návšteva divadla SND NS.

Marec 2024

Návšteva SNG

Apríl 2024

Luhačovice

Máj 2024

Vínna cesta

Jún 2024

Pochod seniorov. Ukončenie akademického roka 2023/2024

UTV NA JLF UK V MARTINE: VŠEOBECNÁ MEDICÍNA – I. ROČNÍK

Garant: Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Vedúci učiteľ : prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

Výučba sa bude konať v Aula Magna (budova Dekanátu), Malá Hora 4A, 036 01 Martin o 10,00 hod.

 

Dátum

Téma

Prednáša

10.10.
10:00

Otvorenie. Organizácia štúdia. Stručná  história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

prof. MUDr.
Kamil Javorka, DrSc.

24.10.
10:00

Práca s digitálnymi informáciami

Mgr. Ivana Švrková

07.11.
10:00

Pohybová aktivita a cvičenie ako súčasť životného štýlu seniorov

Mgr. Nadežda Kolenčíková

21.11.
10:00

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie

MUDr. Stanislava Richterová, PhD.

12.12.
10:00

Praktická výučba v Centre podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK.
(výučba v Centre podpory med. vzdelávania bude na ul. Novomeského 7A, bud. Akad.knižnice a audiov.strediska JLF UK)

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

09.01.
10:00

Základy anatómie človeka

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

23.01.
10:00

Základy anatómie. (Praktická výučba na Ústave anatómie JLF UK, Malá Hora 4.)  Zápočet

MUDr. Lenka Kunertová

06.02.
10:00

Mobilné telefóny a zdravie

prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc.

20.02.
10:00

Základy lekárskej biológie

prof. MUDr. Martin Péč, PhD.

12.03.
10:00

Základy fyziológie nervového systému

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.

26.03.
10:00

Fyziologické funkcie človeka – praktický modul (výučba bude na Ústave fyziológie JLF UK Malá Hora 4C – budova Edukačného centra)

prof. MUDr. Daniela  Mokrá, PhD.

16.04.
10:00

Základy patologickej fyziológie.
(Odovzdanie záverečných prác)

prof. MUDr. Renáta Péčová, PhD.

30.04.
10:00

Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

21.05.
10:00

Záver a zápočet

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

UTV NA JLF UK V MARTINE: VŠEOBECNÁ MEDICÍNA – II. a III. ročník

Univerzita Komenského, Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
Vedúci učiteľ : prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

Výučba sa bude konať v Aula Magna (budova Dekanátu), Malá Hora 4A, 036 01 Martin o 10,00 hod.

 

Dátum

Téma

Prednáša

03.10.
10:00

Otvorenie
Systém zdravotnej starostlivosti a jeho financovanie na Slovensku

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

17.10.
10:00

Chronická bolesť

MUDr. Zuzana Čiljaková

31.10.
10:00

Komplikácie  diabetes mellitus – diabetická noha

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

14.11.
10:00

Imunológia a alergické ochorenia.

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

28.11.
10:00

Aktuality v otolaryngológii

doc. MUDr. Vladimír Čalkovský, PhD.

19.12.
10:00

Klimaktérium a životospráva.

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

16.01.
10:00

Depresívne stavy
Zápočet

doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD.

30.01.
10:00

Chronická obštrukčná choroba pľúc

doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD.

13.02.
10:00

Lekárska mikrobiológia

doc. MUDr. Elena Nováková, PhD.

27.02.
10:00

Moderná molekulová biológia

doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD.

19.03.
10:00

Pokroky v liečbe inkontinencie moču

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

09.04.
10:00

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu (bezpečnosť prostredia), imobilizačný syndróm.
(výučba bude na Ústave ošetrovateľstva, Malá Hora 5)
(Odovzdanie záverečných prác)

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.
Mgr. Ivan Farský, PhD.

23.04.
10:00

Poruchy štítnej žľazy

MUDr. Ivana Ságová, PhD.

14.05.
10:00

Záver a zápočet

prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.
Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

KLUB ABSOLVENTOV UTV pri JLF UK V MARTINE

Vedúci učitelia: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. Mgr. Mária Zanovitová, PhD.
Koordinátor: Mgr. Katarína Nezdobová

Výučba sa bude konať v Aula Magna (budova Dekanátu), Malá Hora 4A, 036 01 Martin o 10,00 hod.

Dátum

Téma

Prednáša

26.9.2023

Aktuality v súdnom lekárstve

MUDr. František Štuller, PhD.

05.12.2023

Aktuality v neurológii

MUDr. Monika Turčanová  Koprušáková, PhD.

05.03.2023

Očkovanie – úspešný príbeh v histórii medicíny

prof. MUDr. Tibor Baška, PhD.

07.05.2023

Spondylochirurgia

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

 

 

UTV v NÁMESTOVE – HISTÓRIA ORAVY II.

Odborný garant: PaedDr. Mária Jagnešáková, riaditeľka Oravského múzea
Základná škola Komenského, Námestovo, Komenského ul.
Vedúci ročníka: PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.

Prednášky v stredu od 10:30 do 12:00 hod., od 13:00 do 14:30 hod.

 

Dátum

Téma

Prednáša

11:10.
10:30

Otvorenie 2. ročníka, vyhodnotenie vzdelávania v 1. roku štúdia
Organizačná príprava akademického roku
Osídlenie Oravy do 18. storočia

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

11.10.
13:00

Oravské hradné panstvo

PhDr. Martin Chmelík

08.11.
10:30

Protihabsburské povstania na Orave a ich vplyv na región I.

PhDr. Martin Chmelík

08.11.
13:00

Protihabsburské povstania na Orave a ich vplyv na región II

PhDr. Martin Chmelík

13.12.
10:30

Život a dielo Thea Herkeľa Florina

Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

13.12.
13:00

Život a dielo Martina Kukučína

Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

17.01.
10:30

Územnosprávny a cirkevnoprávny vývoj Oravy

Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

17.01.
13:00

Život a dielo Pavla Országha Hviezdoslava

Mgr. Lukáš Tkáč, PhD.

14.02.
10:30

Prvá svetová vojna a Orava

PhDr. Martin Chmelík

14.02.
13:00

Druhá svetová vojna a Orava

PhDr. Martin Chmelík

13.03.
10:30

Industrializácia Oravy do roku 1945

PhDr. Martin Chmelík

13.03.
13:00

Rok 1968 a Orava

PhDr. Martin Chmelík

17.04.
10:30

Ľudový odev Oravy

PhDr. Erika Kulášová

17.04.
13:00

Kalendárne a rodinné zvyky na Orave
Záver štúdia, odovzdávanie osvedčení

PhDr. Erika Kulášová