Univerzita tretieho veku

Oznam pre poslucháčov UTV - 25. 03. 2020

Prednášky pre poslucháčov prvého všeobecného ročníka nájdete na našej stránke v sekcii študijné materiály, skriptá pre prvý všeobecný ročník https://cdv.uniba.sk/utv/vzdelavanie/studijne-materialy/.

Otázky k témam pre doc. Gibu, doc. Bomera a doc. Záviš je možné posielať na email dana.havranovacdv.uniba.sk. Odpovede budú po skompletizovaní pridané na našu webovú stránku.

Prvý všeobecný ročník sa uzná ako riadne ukončený i v prípade neabsolvovania prednášok v prezenčnej forme. Prihlásenie do odborov na ďalší akademický rok pridáme na našu web stránku. Študenti prvého všeobecného ročníka sa budú prihlasovať prednostne.

Prajem pevné zdravie a príjemné štúdium v domácom prostredí 

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

Oznam pre poslucháčov UTV - 24. 03. 2020

Vážení študenti, 

na základe opatrenia vydaného rektorom Univerzity Komenského  a vzhľadom k aktuálnej situácii Vás chcem informovať o prerušení prezenčného štúdia do odvolania

Neuskutočnené  prednášky nahádzame dištančnou formou. Prednášky, poznámky a autorské texty Vám zasielame emailom cez vedúcich študentov vo Vašich odboroch.  Otázky k jednotlivým témam je možné poslať vedúcim študentom skupín a oni ich následne pošlú lektorom do odborov. Odpovede budú zaslané na Vaše emailové adresy. Niektoré z prednášok budú nahradené v nových termínoch po začatí klasickej prezenčnej výučby.

Ďakujem za porozumenie.

Prajem pevné zdravie a príjemné štúdium v domácom prostredí

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

Oznam pre poslucháčov UTV - 20. 03. 2020

Milí poslucháči Univerzity tretieho veku,

ponúkame Vám vzdelávanie prostredníctvom Vašich počítačov v domácom prostredí. Máte možnosť sa i naďalej vzdelávať v študijných odboroch a zároveň si spríjemniť pobyt doma.

Prezentácie, poznámky, autorské texty a úlohy od lektorov Vám zasielame emailom cez vedúcich študentov v skupinách.  Otázky a spätnú väzbu pre pedagógov je možné položiť lektorovi prostredníctvom Vášho vedúceho skupiny v jednotlivých študijných odboroch.

Oznam pre deti, príbuzných a známych študentov Univerzity tretieho veku:

Rozumieme, že nie každý ma v domácnosti počítač a môže sa vzdelávať vyššie uvedeným spôsobom. Z tohto dôvodu prosíme príbuzných a známych, aby nás kontaktovali pre zaslanie študijných materiálov, ktoré môžu v tlačenej podobe priniesť svojim rodinným príslušníkom. Môžu tak pomôcť zabezpečiť vzdelávanie študentov Univerzity tretieho veku v domácom prostredí.

So želaním pevného zdravia a pozitívnej nálady srdečne

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

Oznam pre poslucháčov UTV - 17. 03. 2020

Vážení študenti, 

vzhľadom k aktuálnej situácii Vás chcem informovať o prerušení prezenčného štúdia zatiaľ do 27.3.2020. Zrušené prednášky budeme nahrádzať po skončení mimoriadnej situácii spôsobenej novým koronavírusom.
V niektorých študijných odboroch budeme vzdelávať dištančnou formou, prednášky a poznámky Vám budeme zasielať mailom.


Prajem Vám veľa zdravia a načerpania nových síl

Mgr. Dana Havranová
vedúca metodička UTV

Oznam pre poslucháčov UTV - 09. 03. 2020

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. 

Od 9. marca do 27. marca 2020 bude prerušená výučba na Univerzite tretieho veku.

Cítime zodpovednosť za zdravie našich poslucháčov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

Prosíme poslucháčov aby sledovali svoje e-mailové schránky a našu webovú stránku. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

 

 

 

 

O nás

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou architektúry STU a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. UTV CĎV UK sídli v budove CĎV UK na ul. Odbojárov 10/a v Bratislave.  

 

Poslucháči majú možnosť študovať na UTV pri Univerzite Komenského vo viac ako 40-tich študijných odboroch a na Jeséniovej fakulte v Martine a v meste Námestovo. V UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci UK, participujúcich univerzít, odborníci z praxe i lektori zo zahraničia.  

Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia. Poslucháči UTV v 1. ročníku navštevujú prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom UTV. 
V 2. a 3. ročníku študujú poslucháči vybraný študijný odbor.  

Prednášky v UTV sa konajú každých 14 dní s jednou tematickou dvojhodinovou prednáškou a realizujú sa v pracovných dňoch podľa rozvrhu jednotlivých odborov.

Po ukončení trojročného štúdia je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.  

Poslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia. Dnes navštevuje UTV pri UK už takmer 2 tisíc poslucháčov a ďalších 200 je združených v Klube UTV.

Poslaním Univerzity Tretieho Veku je:

  • prispievať k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie
  • vytvárať nový, vysokohodnotný životný program seniorov
  • prispievať ku kvalitnému vypĺňaniu voľného času
  • prispievať k rozširovaniu obzoru, zvyšovaniu vedomostí, objasňovaniu neznámych skutočností a k poskytovaniu najnovších informácií z oblasti vedy a spoločenského diania
  • pomáhať integrovaniu sa do spoločnosti v nových podmienkach, ktoré vznikajú v období prechodu do dôchodku i počas dôchodku
  • prispievať k zlepšovaniu psychofyzickej kondície u seniorov a spomaľovaniu starnutia