Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2018/2019

Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2018/2019

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020, slávnostná imatrikulácia poslucháčov 1. všeobecného ročníka UTV sa uskutoční dňa 10. októbra 2019 o 10.00 hod. v Aule Univerzity Komenského, Šafátikovo námestie 6, Bratislava.

Organizačná príprava imatrikulácie a evidencia nových študentov bude prebiehať od 08.30 hod. pred Aulou UK. 

Noví študenti (študenti všeobecného ročníka): 

 • predložia pri zápise do 1. všeobecného ročníka maturitné   vysvedčenie (alebo občiansky preukaz pri ukončenom vysokoškolskom vzdelaní);
 • zúčastňujú sa výučby podľa študijného plánu pre 1. všeobecný ročník podľa zadelenia do skupín, ktoré sa uskutoční po zápise.;
 • účasť na prednáškach potvrdzuje v študijnom preukaze vedúci skupiny, alebo jeho zástupca zvolený na prvej prednáške. 

Študujúci vyšších ročníkov: 

 • zúčastňujú sa výučby podľa študijného programu vybraného študijného odboru I., II., alebo III. ;
 • odovzdajú ústrižok o zaplatení štúdia  alebo potvrdenie o platbe bankovým prevodom vedúcemu študijnej skupiny pri vstupe na prvú prednášku. Vedúci odovzdá obratom  všetky zozbierané ústrižky na študijnom referáte UTV;
 • účasť na prednáškach potvrdzuje v študijnom preukaze vedúci skupiny, alebo jeho zástupca (zvolený na prvej prednáške) podľa zoznamu dodaného študijným referátom UTV.

 

Zasadnutia vedúcich študijných skupín (samosprávy UTV) sa v akademickom roku 2019/20 konajú na Centre ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, učebňa č. 28, 1. posch. 

 • 28. októbra 2019 (pondelok) o 10.00 hod. (kontrola platieb študentov študijnej skupiny, informácie k štúdiu);
 • 27. apríla 2020 (pondelok) o 10.00 hod. (záver štúdia, príprava promócií, zápis na nový akademický rok).
 • Zasadnutia sú spoločné pre všetky skupiny a ročníky UTV. 

 

Poplatky za štúdium sú v akademickom roku 2018/19 nasledovné: 

 • dôchodcovia (invalidní, starobní, pracujúci dôchodcovia) á 70 € za každý študijný odbor;
 • pracujúci (nie na dôchodku) á 75 €  za každý študijný odbor. 

 

Spôsob a údaje k platbe: 

 • poštovým poukazom typu RI
 • platba prevodom na účet IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 4840 

Variabilný symbol: 118120

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol podľa zapísaného odboru štúdia Vám zadá študijné oddelenie UTV.

Poznámka (Správa pre prijímateľa): priezvisko študenta.

 

Štúdium absolventov II. ročníka odborného štúdia v roku 2019/20, ktorí ešte neboli slávnostne promovaní, bude zakončené promóciou (slávnostným odovzdávaním osvedčení) dňa 10. júna 2020 v Aule Univerzity Komenského, Šafárikovo nám. 6, Bratislava. Promócia o 14.00 hod. je určená pre absolventov študijných odborov Filozofickej fakulty UK a promócia o 10.00 hod. pre absolventov ďalších fakúlt UK,  CĎV UK v Bratislave a iných spolupracujúcich inštitúcií.
Nácvik promócie sa koná v ten istý deň (pred každou promóciou) o 8.30 hod. a o 12.30 hod. v Aule UK.

 

Pre poslucháčov UTV CĎV UK ponúkame od  októbra 2019 zdravotné cvičenia pre seniorov a cvičenia jogy v priestoroch pohybového štúdia Právnickej fakulty UK v suteréne novej budovy Šafárikovo nám. 6, Bratislava. Zápis na cvičenia je od 9. septembra 2019 v úradných hodinách UTV na študijnom referáte UTV. Informácie o cvičeniach jogy a zdravotných cvičeniach  budú na nástenke UTV pri študijnom referáte UTV na ul. Odbojárov 10/a, vo dvore, prízemie č. 13..

 

Jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka bude poskytovať Jazykové centrum CĎV UK ul. Odbojárov 10/a v Bratislave. Bližšie informácie získate od PhDr. Silvia Blašková, PhD. na tel. čísle: 02 / 50117 702.

 

Pravidlá štúdia na UTV CĎV UK nájdete na našej domovskej stránke: cdv.uniba.sk/utv