Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2019/2020

Pokyny pre študujúcich v akademickom roku 2019/2020

Zasadnutia vedúcich študijných skupín (samosprávy UTV) sa v akademickom roku 2019/20 konajú na Centre ďalšieho vzdelávania UK, Odbojárov 10/a, učebňa č. 28, 1. posch. 

  • 15. apríla 2020 (streda) o 10.00 hod. (záver štúdia, príprava promócií, zápis na nový akademický rok).

Zasadnutia sú spoločné pre všetky skupiny a ročníky UTV. 

  • 10. júna 2020 - Promócia poslucháčov UTV

Aula UK, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

14.00 h - absolventi študijných odborov Filozofickej fakulty  (nácvik o 12.30 h)

10.00 h - absolventi ďalších fakúlt UK, CĎV UK v BA (nácvik o 8.30 h)

Pre poslucháčov UTV CĎV UK ponúkame od  októbra 2019 zdravotné cvičenia pre seniorov a cvičenia jogy v priestoroch pohybového štúdia Právnickej fakulty UK v suteréne novej budovy Šafárikovo nám. 6, Bratislava. Zápis na cvičenia je od 9. septembra 2019 v úradných hodinách UTV na študijnom referáte UTV. Informácie o cvičeniach jogy a zdravotných cvičeniach  budú na nástenke UTV pri študijnom referáte UTV na ul. Odbojárov 10/a, vo dvore, prízemie č. 13..

 

Jazykové kurzy anglického a nemeckého jazyka bude poskytovať Jazykové centrum CĎV UK ul. Odbojárov 10/a v Bratislave. Bližšie informácie získate od PhDr. Silvia Blašková, PhD. na tel. čísle: 02 / 50117 702.

 

Pravidlá štúdia na UTV CĎV UK nájdete na našej domovskej stránke: cdv.uniba.sk/utv