Informácie pre uchádzačov

1. všeobecný ročník

Podávanie prihlášokPoslucháčmi UTV CĎV UK v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako 50 rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou.

Prijímacie skúšky sa na UTV nekonajú a poslucháči sú prijímaní len na základe poradia v databáze UTV. 
Databáza záujemcov o štúdium sa vytvára na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, Bratislava.
Pre zapísanie do databázy je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, rok narodenia, telefónne číslo a e-mail.
   
Prihlasovanie sa do databázy je možné od januára do júna:
•   osobne na študijnom referáte UTV CĎV UK, Odbojárov 10/a, prízemie, č. 13
•   písomne na adresu UTV CĎV UK: 
       UTV CĎV UK 
       Odbojárov 10/a 
       831 04 Bratislava
•   elektronicky
Informácie pre študujúcich Informácie o slávnostnom otvorení a zápise do ročníka nájdete TU.
Priebeh štúdiaŠtúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikačného štúdia.

Poslucháči UTV 1. všeobecného ročníka navštevujú prednášky všeobecného základu zostavené z úvodných prednášok k jednotlivým študijným odborom UTV. 

Počas 1. roka poslucháči absolvujú 14 prednášok (vrátane exkurzií).
Zápisné

Poplatky za štúdium v akademickom roku 2019/2020:
 
•   dôchodcovia (invalidní, starobní, pracujúci dôchodcovia) 70 eur za každý študijný odbor;
•   pracujúci (nie na dôchodku) 75 eur  za každý študijný odbor. 


Spôsob a údaje k platbe:

•   platba prevodom na účet:
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 4840 
Variabilný symbol: 118120
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol podľa zapísaného odboru štúdia Vám zadá študijné oddelenie UTV.
Poznámka (Správa pre prijímateľa): priezvisko študenta.
•   poštovým poukazom typu RI


1. a 2. odborný ročník

Podávanie prihlášok

Do študijných odborov UTV CĎV UK pre akademický rok 2019/20 budú študenti zapísaní osobne, po predložení výkazu o štúdiu na UTV. 
Pre uchádzačov sme tento rok otvorili aj nové študijné odbory Múzické umenia v spoločnosti I. (v spolupráci s VŠMU) a Prírodné krásy Slovenska I. 
Taktiež majú poslucháči možnosť študovať na UTV pri Univerzite Komenského vo viac ako 35-tich študijných odboroch a na Jeséniovej fakulte v Martine a v meste Námestovo

1. Zápis pre študentov UTV CĎV UK, ktorí majú záujem o nový študijný odbor, alebo mali prerušené štúdium, bude prebiehať od 02.09. do 13.09. 2019, v priestoroch Centra ďalšieho vzdelávania UK, ul. Odbojárov 10/a, prízemie č. dverí 13 - študijné oddelenie UTV.

Zápis dňa 02.09.2019 sa začne od 8.00 hod. (ďalšie dni počas stránkových hodín). Zápis je určený  študentom, ktorí majú záujem začať študovať nový študijný odbor a majú absolvovaný prvý všeobecný ročník.

2. Zápis pre študentov z iných UTV sa začína od 04.09.2019 (počas stránkových hodín)

Priebeh štúdia

•   zúčastňujú sa výučby podľa študijného programu vybraného študijného odboru I., II., alebo III. ;

•   odovzdajú ústrižok o zaplatení štúdia  alebo potvrdenie o platbe bankovým prevodom vedúcemu študijnej skupiny pri vstupe na prvú prednášku. Vedúci odovzdá obratom  všetky zozbierané ústrižky na študijnom referáte UTV;

•   účasť na prednáškach potvrdzuje v študijnom preukaze vedúci skupiny, alebo jeho zástupca (zvolený na prvej prednáške) podľa zoznamu dodaného študijným referátom UTV.

•   po ukončení trojročného štúdia (1. všeobecného, 1. odborného a 2. odborného ročníka) je absolventom štúdia slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového štúdia na UTV.
Zápisné

Poplatky za štúdium v akademickom roku 2019/20:
 
•   dôchodcovia (invalidní, starobní, pracujúci dôchodcovia) 70€ za každý študijný odbor;
•   pracujúci (nie na dôchodku)75€  za každý študijný odbor. 


Spôsob a údaje k platbe:
•   platba prevodom na účet:
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 4840 
Variabilný symbol: 118120
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol podľa zapísaného odboru štúdia Vám zadá študijné oddelenie UTV.
Poznámka (Správa pre prijímateľa): priezvisko študenta.
•   poštovým poukazom typu RI


3. odborný ročník

 Nadstavba - nepovinný ročník

Podávanie prihlášok

3. ročník je nadstavbový nepovinný ročník, ktorý vznikne na záujme študentov, lektora a kapacity učební .

Minimálny počet na otvorenie ročníka je 15 poslucháčov.

Priebeh štúdia

·  zúčastňujú sa výučby podľa študijného programu vybraného študijného odboru I., II., alebo III. ;

·  odovzdajú ústrižok o zaplatení štúdia  alebo potvrdenie o platbe bankovým prevodom vedúcemu študijnej skupiny pri vstupe na prvú prednášku. Vedúci odovzdá obratom  všetky zozbierané ústrižky na študijnom referáte UTV;

·  účasť na prednáškach potvrdzuje v študijnom preukaze vedúci skupiny, alebo jeho zástupca (zvolený na prvej prednáške) podľa zoznamu dodaného študijným referátom UTV.
Zápisné

Poplatky za štúdium v akademickom roku 2019/20:
 
•   dôchodcovia (invalidní, starobní, pracujúci dôchodcovia) 70€ za každý študijný odbor;
•   pracujúci (nie na dôchodku)75€  za každý študijný odbor. 


Spôsob a údaje k platbe:
•   platba prevodom na účet:
IBAN: SK04 8180 0000 0070 0008 4840 
Variabilný symbol: 118120
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol podľa zapísaného odboru štúdia zadáva študijné oddelenie UTV.
Poznámka (Správa pre prijímateľa): priezvisko študenta.
•   poštovým poukazom typu RI