Letná škola choreografie slovenského ľudového tanca


Termín konania06. - 16.06.2019
Uzávierka prihlášok05.05.2019
Miesto konaniaČervený Kláštor (Prešovský samosprávny kraj)
Cieľ podujatiaCieľom je poskytnúť krajanom základné znalosti o tanečnej tradícii a reáliách Zamagurského mikroregiónu a Spiša, naučiť ich praktickým zručnostiam v oblasti ľudového tanca a piesní z tejto časti Slovenska, ktoré by mohli využívať pri práci v krajanských folklórnych súboroch. 
Cieľová skupinaKrajania žijúci kdekoľvek v  zahraničí,  ktorí sú vedúci, alebo tanečníci slovenských folklórnych súborov  zameraných na slovenské ľudové tance a piesne a chcú sa stať choreografmi týchto tancov,  alebo vedú slovenské folklórne súbory v zahraničí a chcú poznať nové prvky a techniky tancov  Zamaguria a piša.

Veková kategória: od 18 rokov - neobmedzený vek.
Obsahová náplň
 • nácvik tanečných motívov z daného regiónu, pod odbornou garanciou Doc. Janka Blaha - pedagóga VŠMU v BA,
 • stretnutia s osobnosťami folklóru daného regiónu,
 • oboznámenie sa s týmto regiónom,  jeho kultúrou, históriou a súčasnosťou,
 • účasť a vystúpenie na Zamagurských folklórnych slávnostiach na Červenom Kláštore.
 
Štruktúra výučby 
 • 32 vyučovacích hodín - výučba nácviku choreografie tancov daného regiónu, krátke  prednášky k jednotlivým druhom tancov,
 • 8 vyučovacie hodiny - odborné prednášky  o slovenskom folklóre a  reáliách,
 • 30 doplňujúce aktivity, ako návštevy kultúrnych pamiatok, múzeí 
 • stretnutia so zaujímavými osobnosťami slovenského folklóru daného regiónu (hudobníci,  tanečníci, speváci a pod.).
 
Počet štipendijných miest30 - určených pre záujemcov z radu vedúcich a členov krajanských súborov v rámci celého sveta s ohľadom na využitie nadobudnutých zručností pri tvorbe programov krajanských folklórnych súborov.
Podmienky prijatia
 • Motivačný list (na e-mailovú adresu: abelova8cdv.uniba.sk,  (aký FS vedie, tancuje, práca s detským FS ktorým, pôsobenie vo FS – ako dlho, ako využije v budúcnosti získané vedomosti a zručnosti v oblasti slovenského folklóru vo Vašej krajine. Prihláška bez motivačného listu nebude zaregistrovaná.
 • Záujemca o kurz je choreografom, členom folklórneho súboru (FS), príp. vedie FS pre dospelých alebo pre deti (uviesť názov FS a dobu pôsobenia).
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že má dostatočné skúsenosti v pôsobení vo folklórnom súbore a svoje skúsenosti z tohto kurzu bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
Doklad o ukončeníCertifikát o absolvovaní vzdelávania
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk