Metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov MŠ - krajanov "Nácvik správnej výslovnosti u detí v predškolskom veku"

Termín konania13. - 18.10.2019 
Uzávierka prihlášok15.09.2019
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Hlavný cieľ vzdelávaniaNadobudnúť teoretické poznatky a praktické zručnosti z oblasti  správneho utvárania hovorenej a písanej reči detí predškolského veku cez aktivizujúce metódy, naučiť sa ich účinné využívať v stimulovaní a ďalšom rozvíjaní komunikačných schopností detí s dôrazom na porozumenie (rozprávania, počúvania) s možnosťou smerovania ku kritickému mysleniu.
Obsahová náplň
 • aktivizujúce metódy nácviku správnej výslovnosti u detí predškolského veku,
 • komponenty jazykovej gramotnosti (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie (kreslenie) a ich stimulácia v predškolskom vzdelávaní s dôrazom na hovorenie,
 • rytmika ako významný prostriedok pri stimulácii oromotoriky,
 • hlasová rozcvička vo vzdelávacích aktivitách (dychové, fonačné, artikulačné, rytmické cvičenia),
 • rolová hra a techniky rolovej hry ako stimul k slovnému vyjadreniu,
 • stimulácia rozprávania a správnej výslovnosti prostredníctvom modelov KO-SE-TO, tvorivou dramatikou, integrovaním umelecko-výchovných činností modelom Anne van Kleeck. 
 
Cieľová skupinaUčitelia MŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Počet štipendijných miest15 učiteliek MŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Podmienky prijatia
 • Prihláška.
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho,  že svoje skúsenosti z tohto bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníCertifikát o absolvovaní  vzdelávania
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk.