Metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov ZŠ a SŠ - krajanov „So slovenčinou každý deň"

Termín konania13.10. - 18.10.2019 (5 dní)
Uzávierka prihlášok15.09.2019
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Hlavný cieľ vzdelávaniaAktualizovať profesijné kompetencie učiteľov základných a stredných škôl v oblasti implementácie využitia slovenčiny a medzipredmetových vzťahov zameraných na kultúrno-historické a prírodné dedičstvo v edukácii jednotlivých predmetov.
Obsahová náplň
 • Súčasná lexika a štylistika v medzipredmetových vzťahoch a jednotlivých predmetoch
 • Charakteristika projektovej metódy, bádateľsky orientovaného vyučovania, kooperatívnych metód a ich význam v medzipredmetových vzťahoch
 • Návrh a tvorba úloh v pracovných listoch s dôrazom na novú a správnu lexiku, štylistiku slovenčiny.
 • Opis kultúrno-historických pamiatok a prírodných krás využívaných v pracovných listoch.
 • Tvorba, analýza  a hodnotenie jednotlivých pracovných listov s dôrazom na medzipredmetové vzťahy a spisovnej slovenčiny 
 • Prezentácia portfólia pracovných listov s dôrazom na medzipredmetové vzťahy.
Cieľová skupinaUčitelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.
Počet štipendijných miest20
Podmienky prijatia
 • Prihláška
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najneskôr 10 dní pre nástupom na podujatie.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho,  že svoje skúsenosti z tohto bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov pre rovnomerné rozdelenie miest pre zastúpenie všetkých prihlásených krajín.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ niektorá z krajín do termínu uzávierky nenaplní miesta svojimi uchádzačmi.
 
Doklad o ukončeníCertifikát o absolvovaní  vzdelávania
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na www.slovak.minedu.sk.