Metodicko-vzdelávacie podujatie pre učiteľov ZŠ a SŠ s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí

Termín konania22.04. - 27.04.2018 (5 dní)
Uzávierka prihlášok08.04.2018
Miesto konaniaŠtudijné a kongresové stredisko CĎV UK v Modre - Harmónii
Zameranie
 • Formatívne hodnotenie vo vyučovaní rôznych predmetov
 • Princípy tvorby testov (školských testov) vo vyučovaní rôznych predmetov
Cieľ podujatia

Aktualizovať profesijné kompetencie učiteľov v oblasti hodnotenia žiakov v edukačnom procese, využívania hodnotenia s dôrazom na formatívne hodnotenie pre potreby práce učiteľa v edukačnom procese základnej a strednej školy.

Špecifické ciele

 

 • charakterizovať hodnotenie v edukačnom procese,
 • charakterizovať jednotlivé druhy hodnotenia využívané v edukačnom procese, formatívne hodnotenie
 • analyzovať princípy formatívneho hodnotenia,
 • analyzovať rôzne metódy formatívneho hodnotenia,
 • vedieť plánovať využitie formatívneho hodnotenia žiakov realizované v edukačnom procese,
 • pripraviť úlohy a metódy využitia formatívneho hodnotenia

 

Cieľová skupina

Učitelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí.

Obsahová náplň

Modul formatívneho hodnotenia:

 • Základné informácie z oblasti formatívneho hodnotenia a tvorby jednotlivých aktivít
 • Hodnotenie - charakteristika a jeho využitie v edukácii
 • Druhy hodnotenia v edukačnom procese
 • Formatívne hodnotenie
 • Praktické uplatnenie formatívneho hodnotenie vo vyučovacom procese

Modul princípy tvorby testov:

 • Základné informácie o realizácii testovania so zameraním na tvorbu jednotlivých testových úloh
 • Test a jeho charakteristika
 • Druhy testov a testových úloh
 • Hodnotenie testu - validita reliabilita a praktickosť testu
 • Praktická príprava testu a testových úloh v edukačnom procese
Štruktúra výučby
 • 30 VH - priama výučba
 • 10 VH - slovenské reálie
 • 6 hod. doplňujúce aktivity
Počet štipendijných miest35
Podmienky prijatia
 • Zaslanie prihlášky.
 • Odporúčanie príslušného krajanského spolku.
 • Potvrdenie záväznej účasti účastníkom najmenej 10 dní pred začatím vzdelávacieho podujatia.
 • Nominovaný/á bude zárukou toho, že dotyčná/ý je Slovákom žijúcim v zahraničí, svoje skúsenosti z tohto vzdelávacieho podujatia  bude odovzdávať a uplatňovať v prospech zachovávania slovenského jazyka a slovenskej kultúry medzi našimi krajanmi v krajinách, v ktorých žijú.
 • CĎV UK si vyhradzuje právo výberu uchádzačov, pokiaľ  do termínu uzávierky sa nenaplnia miesta záujemcami.
Doklad o ukončeníOsvedčenie
Prihláška na kurzIba elektronickou formou na eduabroad.sk.