O nás

Centrum ďalšieho vzdelávania UK je poskytovateľom kontinuálneho vzdelávania pre zamestnancov škôl v rôznych oblastiach. Cieľovou skupinou sú pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení.

Proces celoživotného vzdelávania  predstavuje proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí potrebných na získavanie, obnovovanie, zdokonaľovanie, rozširovanie a dopĺňanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti.

CĎV UK realizuje kontinuálne vzdelávanie prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania akreditovaných podľa Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Po úspešnom absolvovaní programu kontinuálneho vzdelávania získa pedagogický a odborný zamestnanec osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania, ktoré vydáva CĎV UK v zmysle vyššie uvedenej legislatívy.

Veríme, že ponuka našich vzdelávacích programov bude i naďalej prispievať k rozvíjaniu kompetencií, získavaniu vedomostí a precvičovaniu zručností vedúcich k rozvoju osobnostného potenciálu našich klientov.