Aplikačná prax legislatívy materskej školy v úvode nového školského roka

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 2 dni pred konaním seminára.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania


J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

ZŠ Petra Škrabáka
Hattalu 2151
026 01 Dolný Kubín

Stredná pedagogická škola
Bottova 15/A
054 01 Levoča

Cieľová skupina

Vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ, zamestnanci školských úradov, zástupcovia zriaďovateľov MŠ.

Cieľ aktivityZvýšenie právneho povedomia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (MŠ), zamestnancov školských úradov, príp. zástupcov zriaďovateľov MŠ.
Obsahová náplň

1.  Výber z platnej legislatívy materskej školy (z.č.245/2008 Z. z. školský zákon, z.č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, z.č.317/2019 Z.z. o PZ a OZ v platnom znení, vyhláška č.306/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení, ...).

2.  Komentár k vybraným ustanoveniam (§ 5, § 6b, príp. § 6c) z.č.597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení.

3. Diskusia.
Cena25 €
LektorMgr. Alena Madzinová