Aplikačná prax legislatívy materskej školy v úvode nového školského roka

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Trvanie
Miesto konania

Námestovo:


J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

Cieľová skupina

Vedúci pedagogickí zamestnanci MŠ, zamestnanci školských úradov, zástupcovia zriaďovateľov MŠ.

Cieľ aktivityZvýšenie právneho povedomia vedúcich pedagogických zamestnancov materských škôl (MŠ), zamestnancov školských úradov, príp. zástupcov zriaďovateľov MŠ. Poskytnutie záverov a návrhov námetov na riešenia problematiky z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1.  Výber z platnej legislatívy materskej školy (z.č.245/2008 Z. z. školský zákon, z.č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení, z.č.317/2019 Z.z. o PZ a OZ v platnom znení, vyhláška č.306/2008 Z.z. o materskej škole v platnom znení, ...).

2.  Výňatok z vyhodnotenia pilotnej fázy zavedenia inovovaného ŠVP v MŠ platného od 1.9.2015.

3. Diskusia.
Cena25 €
LektorPhDr. Viera Hajdúková, PhD.