Duálna akadémia na Slovensku

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania

Spolu 8 hodín
z toho 4 hodiny prezenčne (16.1.) a 4 hodiny exkurzia (30.1.) 

Miesto konania

16.1. - CĎV UK v Bratislave, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

30.1. - SSOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49

Cieľová skupina

Výchovný poradca

Cieľ aktivityZískať informácie o unikátnej akadémii na Slovensku pre potreby praxe výkonu výchovného poradcu na škole.
Forma výučbySeminár sa bude realizovať formou prednášky spojenej s diskusiou a exkurziou v SSOŠ DA - prehliadka závodu Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj priestorov školy a pracovísk Duálnej Akadémie.
Obsahová náplň
  • Stručná charakteristika pozície vedúceho v SSOŠ DA pri implementácii duálneho vzdelávania do školskej praxe, potreba združovania sa v profesijných organizáciách.
  • Prezentácia aktivít vedúcich k zabezpečovaniu duálneho vzdelávania na SSOŠA DA.
  • Princípy fungovania duálneho vzdelávania na SSOŠA DA SSOŠ DA v súčinnosti s výsledkami projektových aktivít. 
  • Cena
25 €
LektorPhDr. Ľubomír Kyseľ, Ing. Nina Ličková Ing. Janka Maštrlová, PhDr. Jana Široká, Ing. Milan Ráchela