Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné inovačné vzdelávanie 
Termín vzdelávania31.08.2019 (sobota)
POSLEDNÝ TERMÍN!
Rozsah vzdelávaniaSpolu 60 hodín,
z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne.
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave 
Centrum ďalšieho vzdelávania 
Odbojárov 10/a (učebňa č.29)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204     
Cieľová skupinaKategória: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.
Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.
Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.
Cieľ aktivityZískať informácie o nových trendoch v pedagogike, pedagogickej psychológii, personálnom a pedagogickom radení, vedieť vyhodnotiť uplynulých sedem rokov a nastaviť procesy riadenia vo všetkých oblastiach na ďalších sedem rokov.
Profil absolventa
Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec školy a školského zariadenia absolvovaním vzdelávania:

•    inovuje a skvalitňuje potrebné manažérske kompetencie pre strategické riadenie školy a školského zariadenia,

•    vie prakticky využívať a uplatňovať manažérske nástroje pri riešení rôznych situácii a zmien, ktoré prebiehajú v škole a školskom zariadení a na záver reflektovať ich,

•    vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky, čo zvýši úroveň jeho riadiacich kompetencií smerom dovnútra školy, i k verejnosti,

•    vie riadiť školský vzdelávací program alebo program výchovy a vzdelávania v súlade s novými trendmi výchovy a vzdelávania a potrebami žiakov,

•    vie reflektovať potrebu zmien a profesionálne ju viesť, uvedomuje si zmenu ako výzvu a vie inšpirovať k zmene aj tím,

•    vie implementovať nástroje a techniky autoevalvácie organizácie, vyhodnotiť ich a zabezpečiť ďalší rozvoj na základe zistených skutočností, vie motivovať a hodnotiť zamestnancov.
 
Forma výučbyKontinuálne vzdelávanie sa bude realizovať formou prednášok, zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešení aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýzy dištančných úloh.
Obsahová náplňObsah je rozvrhnutý do 7 tematických celkov:

1.    Pozícia vedúceho zamestnanca v organizácii

Manažérska psychológia. Príbehy úspešných manažérov. Výzvy na poste manažéra.

2.    Kultúra organizácieNové trendy v kultúre organizácie.

Imidž školy, marketing. Konflikty, mediácia.

3.    Vedenie tímu pri realizácii školského vzdelávacieho programu – pedagogické riadenie

Nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Vízia, ciele, misia školy a školského zariadenia. Kompetenčný profil zamestnancov, teória generácií a kompetencie žiakov. Riadenie zmien.

4.    Vedenie tímu, leadership – personálne riadenie

Manažér a líder, rozdiely medzi nimi. Vedenie tímu. Rozvoj jednotlivcov.

5.    Právne poradenstvo, finančné poradenstvo, ekonomické a právne

Zoznam smerníc, tvorba vnútorných smerníc organizácie, ich aktualizácia, školský poriadok, pracovný poriadok, bezpečnostné predpisy, riešenie sťažností - postup, ďalšie legislatívne predpisy.  Aktualizácia právnych predpisov. Riešenie problémových vecí, modelových otázok.

6.    Sebarozvoj vedúceho PZ a OZ

Vedenie, rozhodovanie. Neuroveda. Manažment času.

7.    Evalvácia a autoevalvácia, hodnotenie organizácie, hodnotenie zamestnancov
Metódy, nástroje, cyklus PDCA, SWOT analýza, 360°spätná väzba

Implementácia funkčných stratégií do každodenného života školy. Vyhodnotenie za uplynulých 7 rokov ako postupovať pri hodnotení za uplynulých 7 rokov. Uskutočnenie autoevalvácie. Hodnotenie zamestnancov. Chyby pri hodnotení? Modely hodnotenia ľudí. Metódy a nástroje autoevalvácie a hodnotenia zamestnancov. Efektívne každoročné hodnotenie zamestnancov.
Požiadavky na ukončenie

1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
2. odovzdanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
3. úspešná záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou.

Cena219€
Počet kreditovZa tento druh kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
LektoriRNDr. Mária Nogová, PhD., PaedDr. Mária Grolmusová, PhDr. Marta Mešková, PhD., Ing. Miroslava Jakúbeková, Mgr. Dušana Bieleszová, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., PaedDr. Miroslav Števčík, Ing. František Kotrusz a iní odborníci z oblasti zamerania vzdelávacieho programu spĺňajúci kvalifikačné a odborné predpoklady, vedúci pedagogickí zamestnanci alebo vedúci odborní zamestnanci z praxe.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.
PrihlasovaniePaedDr. Miroslav Števčík
tel.: +421 2 50 11 77 27
mobil: +421 911 254 590 
e-mail: miroslav.stevcikcdv.uniba.sk