FUNKČNÉ VZDELÁVANIE PRE VEDÚCICH PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A VEDÚCICH ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

 

Termín vzdelávania31.08.2019 (sobota)
POSLEDNÝ TERMÍN!
Rozsah vzdelávaniaSpolu 160 hodín,
z toho 120 hodín prezenčne, 40 hodín dištančne.
počas pobytového vzdelávania 28 hodín
Miesto konania

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (učebňa č.29)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupina

Kategória: pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Podkategória: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), učiteľ pre primárne vzdelávanie (učiteľ prvého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (učiteľ druhého stupňa), učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie (učiteľ strednej školy), asistent učiteľa, asistent vychovávateľa, asistent majstra odbornej výchovy, psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg.

Kariérová pozícia: vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Cieľ aktivity

Získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností. Vedieť pripraviť, realizovať a vyhodnotiť projekt rozvoja školy alebo školského zariadenia.

Prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca školy, školského zariadenia.
Profil absolventa

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec školy a školského zariadenia absolvovaním vzdelávania:

  • získa potrebné manažérske kompetencie pre riadenie školy a školského zariadenia,
  • vie prakticky využívať a uplatňovať manažérske nástroje pri riešení rôznych situácii a zmien, ktoré prebiehajú v škole a školskom zariadení,
  • vie svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodniť s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky, čo zvýši úroveň jeho riadiacich kompetencií smerom dovnútra školy, i k verejnosti,
  • vie riadiť školský vzdelávací program alebo program výchovy a vzdelávania v súlade s novými trendmi výchovy a vzdelávania,
  • vie reflektovať potrebu zmien a profesionálne ju viesť,
  • vie implementovať nástroje a techniky autoevalvácie organizácie, vyhodnotiť ich a zabezpečiť ďalší rozvoj na základe zistených skutočností,
  • pozná pravidlá hodnotenia zamestnancov, vie ich motivovať  a riadiť ako tím.
 
Forma výučbyKontinuálne vzdelávanie sa bude realizovať formou prednášok, zážitkového vzdelávania, skupinového vzdelávania, riešení aplikačných úloh, prípadových štúdií a analýzy dištančných úloh.
Obsahová náplň

Obsah je rozvrhnutý do 7 tematických celkov:

1. Pozícia vedúceho zamestnanca v organizácii

Profesionalizácia vedúceho pedagogického a vedúceho odborného zamestnanca. Manažérska psychológia. Príbehy úspešných manažérov. Výzvy na poste manažéra. 

2. Kultúra organizácie

Kultúra ako ľudský fenomén a kultúra školy a školského zariadenia. Imidž školy. Kreativita. Komunikácia. Konflikty, mediácia.

3. Vedenie tímu pri realizácii školského vzdelávacieho programu – pedagogické riadenie 

Nové trendy vo výchove a vzdelávaní. Vízia, ciele, misia školy a školského zariadenia. Štátne vzdelávacie a výchovné programy. Rozvoj kompetencií klientov, inklúzna škola a školské zaradenie. Kompetenčný profil zamestnancov. Teória generácií. Riadenie zmien. Individuálny prístup. Rozvoj a inovovanie. 

4. Vedenie tímu, leadership – personálne riadenie

Manažér a líder, rozdiely medzi nimi. Vedenie tímu. Rozvoj jednotlivcov. 

5. Právne poradenstvo, finančné poradenstvo, ekonomické a právne

Zoznam smerníc, tvorba vnútorných smerníc organizácie, ich aktualizácia, školský poriadok, pracovný poriadok, bezpečnostné predpisy, riešenie sťažností - postup, ďalšie legislatívne predpisy.  Aktualizácia právnych predpisov. Riešenie problémových vecí, modelových otázok.

6. Sebarozvoj vedúceho PZ a OZ

Vedenie, rozhodovanie. Neuroveda. Manažment času. 

7. Evalvácia a autoevalvácia, hodnotenie organizácie, hodnotenie zamestnancov

Metódy, nástroje, cyklus PDCA, SWOT analýza, 360°spätná väzba Implementácia funkčných stratégií do každodenného života školy. Vyhodnotenie za uplynulých 7 rokov ako postupovať pri hodnotení za uplynulých 7 rokov. Uskutočnenie autoevalvácie. Hodnotenie zamestnancov. Chyby pri hodnotení? Modely hodnotenia ľudí. Metódy a nástroje autoevalvácie a hodnotenia zamestnancov. Efektívne každoročné hodnotenie zamestnancov.

Požiadavky na ukončenie

1. účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania,
2. odovzdanie výstupov z dištančnej formy vzdelávania,
3. úspešná obhajobou písomnej záverečnej práce pred trojčlennou komisiou.

Cena339 €
Počet kreditovZa tento druh kontinuálneho vzdelávania sa kredity nepriznávajú.
LektoriRNDr. Mária Nogová, PhD., PaedDr. Mária Grolmusová, PhDr. Marta Mešková, PhD., Ing. Miroslava Jakúbeková, Mgr. Dušana Bieleszová, PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD., PaedDr. Miroslav Števčík, Ing. František Kotrusz a iní odborníci z oblasti zamerania vzdelávacieho programu spĺňajúci kvalifikačné a odborné predpoklady, vedúci pedagogickí zamestnanci alebo vedúci odborní zamestnanci z praxe.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.
PrihlasovaniePaedDr. Miroslav Števčík
tel.: +421 2 50 11 77 27
mobil: +421 911 254 590 
e-mail: miroslav.stevcikcdv.uniba.sk