Gastronómia, slávnostné spoločenské udalosti a spoločenský protokol

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášok
Rozsah vzdelávaniaSpolu 60 hodín,
z toho 55 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ, majster odbornej výchovy.

Podkategória: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie.

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Cieľ aktivityAktualizovať a prehĺbiť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti stolovania, slávnostných spoločenských udalostí, spoločenského protokolu a interkultúrnej komunikácie.
Profil absolventaAbsolvent:
 • ovláda a vie dodržiavať pravidlá osobnej a pracovnej hygieny,
 • dodržuje bezpečnosť pri práci v obsluhe a vie správne zareagovať, ak vzniknú určité nehody v spoločnosti,
 • pozná situáciu na odbytovom stredisku, prípravné práce a osvojí si nové trendy,
 • využíva v praxi nové trendy pri príprave jedálnych a nápojových lístkov, nové trendy v gastronómii, nové druhy nápojov a nové trendy v miešaných nápojoch,
 • ovláda pravidlá spoločenského stolovania, vie rozlíšiť a používať pojmy ako sú slušnosť, zdvorilosť, takt, etika a etiketa,
 • pripraví vizitku, pozvánku, vie ich prijímať a používať, vie ako postupovať pri výbere daru, ako dar odovzdať a prijímať,
 • pripraví rôzne slávnostné spoločenské udalosti, slávnostné obedy, či spoločenské obedy,
 • flexibilne komunikuje s významnou osobnosťou a používa pravidlá správania pri stretnutí s významnou osobnosťou s využitím poznatkov rôznych druhov kultúr, ich zvykov, správania a konania.
Forma výučbySkupinová. Praktický nácvik.
Obsahová náplň
 1. Gastronómia, gastronomické zariadenia.
 2. Zásady spoločenského správania.
 3. Slávnostné spoločenské udalosti.
 4. Stretnutia s významnými osobnosťami. Kontakty so svetom.
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Výstupy z dištančnej formy vzdelávania.
 • Záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou.
Cena190 €
Počet kreditov15 (13 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.