Komunikačné zručnosti (efektívna komunikácia s klientom)

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášok
Rozsah vzdelávaniaSpolu 45 hodín,
z toho 40 hodín prezenčne a 5 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ, majster odbornej výchovy.

Podkategória: učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, vyššie odborné vzdelávanie.

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Cieľ aktivityAktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti potrebné na výkon pedagogickej činnosti v oblasti poznávania osobnosti človeka, komunikácie   a komunikácie s klientom a riešenia konfliktov.
Profil absolventaAbsolvent:
 • pozná štruktúru osobnosti, jej vlastnosti, rôzne typológie a sám seba vie zaradiť podľa typológií,
 • rozlišuje a efektívne používa verbálnu a neverbálnu komunikáciu a ich dôležitosť pri komunikácii, asertivitu, pasivitu a agresivitu, asertívne techniky pri komunikácii a riešení konfliktov,
 • s využitím techník, ako zvládať stres, flexibilne vedie komunikáciu  v strese a vie, ako sa ľudia správajú v konfliktných situáciách,
 • praktickými riešeniami rôznych modelových situácií, vie ako má personál vystupovať, ako má pracovník komunikovať so zákazníkom a hosťom, ovláda pravidlá pozitívnej komunikácie so zákazníkom,
 • aplikuje zásady profesionálneho zákazníckeho prístupu pri komunikáciu s problémovým zákazníkom.
 
Forma výučbySkupinová. Praktický výcvik.
Obsahová náplň
 1. Osobnosť a komunikácia
 2. Konflikt a komunikácia
 3. Počúvanie a manipulácia
 4. Teoretické a praktické východiská efektívnej komunikácie s klientom a zákazníkom.
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Výstup z dištančnej formy vzdelávania.
 • Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom vzdelávania.
Cena129 €
Počet kreditov11 (9 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
Lektor
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.