Legislatívne riadenie škôl a školských zariadení

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášoknajneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania
Rozsah vzdelávaniaSpolu 40 hodín,
z toho 30 hodín prezenčne a 10 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupinaPedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.
Cieľ aktivityUdržanie, zdokonaľovanie a aktualizovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca.
Profil absolventa

Absolvent:

  • si rozšíri prehľad o aktuálne všeobecne záväzné a pedagogické právne predpisy potrebné pre riadenie školy a školského zariadenia,
  • si rozšíri prehľad o aktuálne právne predpisy v oblasti BOZP a PO potrebných pre riadenie školy a školského zariadenia,
  • prakticky využíva a uplatňuje právne normy pri riešení rôznych pracovno-právnych a pedagogických situácii a zmien, ktoré prebiehajú v škole a školskom zariadení,
  • svoje rozhodnutia a riešenia odborne zdôvodňuje s odvolaním sa na konkrétne právne predpisy a normy, čim skvalitňuje svoje profesijné kompetencie.
 
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň
  1. Všeobecne záväzné právne normy a pedagogické normy potrebné pri riadení škôl a školských zariadení.
  2. Aktuálne platné legislatívne normy v oblasti BOZP a požiarnej ochrany potrebné pri riadení škôl a školských zariadení.
Požiadavky na ukončenie
  • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
  • Vypracovanie a odovzdanie modelových situácií a aplikačných úloh predložených lektorom.
  • Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom.
Cena89 €
Počet kreditov10 (8 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
LektoriPaedDr. Miroslav Števčík, PaedDr. Ľuboš Tužinský, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.