Manažment škôl a školských zariadení

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania. 
Rozsah vzdelávaniaSpolu 60 hodín,
z toho 40 hodín prezenčne a 20 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Cieľ aktivityAktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon riadiacich činností vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca školy, školského zariadenia.
Profil absolventa

Absolvent:

  • si rozšíri manažérske kompetencie potrebné pre riadenie školy a školského zariadenia,
  • prakticky využíva a aplikuje manažérske nástroje pri riešení rôznych situácii a zmien, ktoré prebiehajú v škole a školskom zariadení,
  • odborne zdôvodňuje svoje rozhodnutia a riešenia s odvolaním sa na konkrétnu východiskovú situáciu a podmienky, čo zvýši úroveň jeho riadiacich kompetencií smerom dovnútra školy, i k verejnosti.
 
Forma výučbySkupinová. Praktický výcvik.
Obsahová náplň

1. Strategický manažment pre vedúcich zamestnancov v školstve.
2. Marketing školy a školského zariadenia.
3. Personálne riadenie.

Požiadavky na ukončenie 
  • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
  • Vypracovanie a odovzdanie modelových situácií a aplikačných úloh predložených lektorom.
  • Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom.
 
Cena149 € 
Počet kreditov14 (12 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
GarantPhDr. Mojmír Kališ, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.