Mediácia - využitie komunikácie s prvkami mediačných zručností v školskej praxi riešenia konfliktov

 Pedagogický zamestnanec inovuje profesijné kompetencie v oblasti komunikácie s využitím mediačných zručností na úrovni triedy alebo skupiny v problematike predchádzania a riešenia konfliktov. Zároveň úspešným absolvovaním môže získať aj 3% príplatok z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený.  

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu.  Pri uvedenom inovačnom vzdelávaní je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní adaptačného vzdelávania alebo čestného prehlásenia o absolvovaní adaptačného vzdelávania, príp. scan osvedčenia o atestácii.

Spôsob platby bude oznámený včas.  


Druh vzdelávania: Inovačné vzdelávanie

Číslo oprávnenia na poskytovanie: 2/2021 – IV

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 50 hodín
Rozsah prezenčne: 42 hodín
Rozsah dištančne: 8 hodín
Platnosť oprávnenia na poskytovanie vzdelávania: do 12. januára 2026

Cieľová skupina

Kategória:

kategórie pedagogických zamestnancov:

- učiteľ,

- majster odbornej výchovy,

- vychovávateľ,

- pedagogický asistent,

- školský špeciálny pedagóg,

- učiteľ profesijného rozvoja.

Podkategória:

- učiteľ materskej školy,

- učiteľ prvého stupňa základnej školy,

- učiteľ druhého stupňa základnej školy,

- učiteľ strednej školy,

- učiteľ základnej umeleckej školy.

Kariérový stupeň:

- samostatný pedagogický zamestnanec,

- pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,

- pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

 -   identifikuje vývinové a individuálne charakteristiky dieťaťa/žiaka na základe získaných inovovaných metód a nástrojov,

-   identifikuje príčiny problémov/konfliktov a prekážok v edukácii a sociokultúrny kontext dieťaťa/žiaka na jeho úspešnosť,

-   využíva moderné stratégie na podporu personálneho a sociálneho rozvoja detí/žiakov,

-   efektívne komunikuje s deťmi/žiakmi a vhodnou komunikáciou s využitím prvkov mediačných zručností a praktických aktivít vytvára pozitívnu, pracovnú a sociálnu klímu triedy/skupiny,

-   rieši náročné výchovné situácie, vytvára pozitívnu emocionálnu,  sociálnu klímu v triede/v skupine a prostredie podnecujúce rozvoj osobnosti dieťaťa/žiaka s využitím komunikačných prvkov programu rovesníckej mediácie,

-   rozvíja sebareflexiu, sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie detí/žiakov s využitím inovovaných komunikačných zručností v línii mediácie,

-   ovplyvňuje personálny rozvoj dieťaťa/žiaka (pozná moderné stratégie a metódy personálneho rozvoja) a aplikuje ich podľa individuálnych potrieb a diverzity dieťaťa/žiaka),

-   plánuje, projektuje a inovuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v kolektíve a rozvíja sociálne zručnosti a postoje detí/žiakov na základe implementácie komunikácie s využitím prvkov mediačných zručností,

-   realizuje a hodnotí aktivity s využitím prvkov mediačných zručností na tvorbu a podporu pozitívnej kultúry v škole,

- identifikuje sa s profesijnou rolou pedagogického zamestnanca v súlade s efektívnou komunikáciou využívajúcou mediačné prvky a princípy riešenia konfliktov v škole.

Dokumenty:

Oprávnenie na poskytovanie vzdelávania: Oprávnenie 2_2021_IV
Program v pdf: Mediácia - využitie komunikácie..