Mediačné zručnosti učiteľa a rovesnícka mediácia

Odborný seminár

 

Termín vzdelávania

podľa záujmu

Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred termínom vzdelávania.
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupinaučitelia
Forma výučbySeminár sa bude realizovať interaktívnou formou zameranou na prácu s dynamikou skupiny v triede (prevenciou pred konfliktami, šikanovaním)
Cieľ aktivity

Osvojenie si profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov o nenásilnom riešení konfliktov školskej a rovesníckej mediácie so  stanovením priorít, postupov, ktoré vedú ku vzájomnej dohode. Osvojené mediačné kompetencie umožnia pedagogickým zamestnancom efektívne zvládať spory medzi žiakmi a so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti. Učitelia sa oboznámia s obrannými mechanizmami v jednotlivých štádiách konfliktu, čo prispeje k prevencii neželaného správania.

Obsahová náplň

1.   Konflikt – obranné mechanizmy v jednotlivých štádiách

2.   Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov

3.   Mediácia a mediačné zručnosti pri riešení konfliktov

4. Efektívne zvládanie sporov medzi žiakmi, so žiakmi v triedach, v pedagogickej činnosti

 

Obsah tém ponúkne proces zmierňovania konfliktov v triede v zmysle zásad:

1. Zastaňme sa toho, kto to potrebuje.

2. Veďme žiakov k lepšiemu vzájomnému  poznávaniu a sebapoznávaniu.

3. Ponúkajme rôzne uhly pohľadu.

4. Buďme všímaví ku každému.

5. Predchádzajme skupinovému mysleniu.

6. Podporujme pozitívne vzory správania sa.

7. V konflikte usmerňujme citlivo.

8. Komunikujme – verbálne aj neverbálne.

9. Buďme autentickí s dobou.

10.V ochrane detí pred násilím buďme zásadoví.

Cena35 €
LektoriMgr. Dušana Bieleszová