METODIKA TVORBY KOMPETENČNÉHO PROFILU PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA V NADVÄZNOSTI NA HODNOTENIE PZ

Odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 7 dní pred konaním seminára.
Rozsah vzdelávania15 hodín
Miesto konania

CĎV UK Bratislava, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

Školiace stredisko Modra - Harmónia

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Iné miesta podľa požiadaviek záujemcov.

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec

Cieľ aktivity

Získať informácie z problematiky profesijných štandardov a ich prepojenie s tvorbou kompetenčného profilu pedagogického zamestnanca (PZ).
Vedieť vytvoriť kompetenčný profil PZ.

Vedieť zostaviť škálu hodnotiacich kritérií PZ.

Forma výučbySeminár sa bude realizovať formou prezentácie a skupinovou prácou. Účastníci aplikáciou poznatkov z tvorby kompetenčného profilu určia princípy merania kvality pri tvorbe kritérií hodnotiaceho systému práce PZ. 
Obsahová náplň

MODUL 1: KOMPETENČNÝ PROFIL PZ

1.   Kompetenčný PZ v nadväznosti na profesijné štandardy PZ
2.   Význam kompetenčného profilu PZ v personálnej práci
3.   Princípy  tvorby kompetenčného profilu
4.   Príklad kompetenčného profilu
5.   Tvorba kompetenčného profilu – práca v skupinách
6.   Prezentácie skupinových prác vytvorených kompetenčných profilov, diskusia

MODUL 2: HODNOTENIE PRÁCE PZ

1.   Hodnotenie a odmeňovanie PZ
2.   Metódy zisťovania kompetencií PZ a princípy hodnotenia práce PZ
3.   Prepojenie profesijných štandardov s kompetenčným profilom a systémom hodnotenia práce PZ
4.   Tvorba kritérií hodnotenia na základe kompetenčného profilu PZ – práca v skupinách
5.   Prezentácia skupinových prác, diskusia
6.  Ukážka k princípom merania kvality kompetencií jednotlivca i zboru

Cena99 €
LektorPhDr. Marta Mešková,PhD.