Metodika výučby slovenského jazyka pre učiteľov slovenského jazyka zameraná na vzdelávanie detí cudzincov v základnej a strednej škole

Druh kontinuálneho vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášoknajneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania
Rozsah vzdelávaniaSpolu 60 hodín (40 prezenčne, 20 dištančne)
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

Dolný Kubín

Košice

Žilina

a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Pedagogický zamestnanec – učiteľ: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, učiteľ pre stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie a učiteľ pre vyššie odborné vzdelávanie, učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie; samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou; vyučovací predmet: slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.

Cieľ aktivityPrehĺbiť profesijné kompetencie a zručnosti učiteľov slovenského jazyka a literatúry v oblasti metodiky výučby slovenského jazyka a literatúry zameranej na deti cudzincov v základnej a strednej škole.
Profil absolventa

Absolvent vzdelávacieho programu si prehĺbi kompetencie v oblasti metodiky vyučovania slovenského jazyka a literatúry zameranej na vzdelávanie detí cudzincov v základnej a strednej škole tak, aby dosiahol u detí cudzincov schopnosť začleniť sa do kolektívu, dorozumieť sa v slovenskom jazyku na vyučovaní i mimo neho. Tvorivo uplatní poznatky z teórie a metodiky výučby slovenského jazyka a literatúry u detí cudzincov. Vie rozvíjať komunikačné zručnosti u detí cudzincov v ZŠ a SŠ.
Absolvent sa vie orientovať v základných právnych predpisoch platných v SR a pedagogických dokumentoch zameraných na deti cudzincov.

Forma výučbySkupinová, prezenčne – praktické cvičenia.
Obsahová náplň

Obsah tvoria 4 tematické moduly:

1. modul: Deti cudzincov vo výchovno-vzdelávacom procese z hľadiska dodržiavania ľudských práv a práv detí

2. modul: Špecifiká výučby slovenského jazyka ako materinského jazyka a ich porovnanie so špecifikami výučby slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

3. modul: Metódy a aktivity využívané v konkrétnych podmienkach výučby detí cudzincov

4. modul: Výber vhodných aktivít a metód na rozvoj komunikačných zručností detí cudzincov v základnej a strednej škole
Požiadavky na ukončenie
  1. Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
  2. Vypracovanie úloh a výstup z dištančnej formy vzdelávania podľa zadania:
    a)    navrhnúť 4 aktivity zamerané na využitie konkrétneho obrázkového materiálu na precvičovanie lexiky a gramatiky v rôznych fázach vyučovacej hodiny,
    navrhnúť 2 aktivity zameraná na rozvíjanie čitateľských zručností a na čítanie s porozumením krátkych súvislých textov.
  3. Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom. 
Cena150 €
Počet kreditov14 (12 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
GarantMgr. Zlata Ilievová
LektoriVysokoškolskí lektori so skúsenosťami s výučbou slovenčiny pre cudzincov, učitelia s 1. a 2. atestáciou s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra, učitelia pre kontinuálne vzdelávanie. Lektori musia spĺňať podmienky čl. 2 bodu 12 Smernice 18/2009-R.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.