Personalistika v práci riaditeľa školy a školského zariadenia v regionálnom školstve

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania4 hodiny
Miesto konania

Bratislava: 
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec, zamestnanci školských úradov.

Cieľ aktivityZvýšenie právneho povedomia vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov. Poskytnutie poradenstva pri riešení prijímania zamestnancov, ich zaradenie do platových tried.
Forma výučbyFrontálna.
Obsahová náplň

1. Výklad k vybraným ustanoveniam  právnych predpisov, ktoré sa týkajú personalistiky pedagogických a odborných zamestnancov.
2. Riešenie konkrétnych prípadov z praxe.
3. Diskusia.

Cena25 €
LektorPaedDr. Jarmila Belešová, ŠŠI Bratislava