Príbeh úspešného manažéra v škole spojený s exkurziou

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávaniaSpolu 4 hodiny z toho 1,5 hodiny prezenčne a 2,5 hodiny exkurzia
Miesto konaniaSSOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49
Cieľová skupinaVedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.
Cieľ aktivityZískať informácie ako efektívne využiť výzvu na podanie projektu v reálnom školskom prostredí pre potreby praxe.
Forma výučbySeminár sa bude realizovať formou prednášky spojenej s diskusiou a exkurziou v SSOŠ DA - prehliadka závodu Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj priestorov školy a pracovísk Duálnej akadémie
Obsahová náplň 
  • Stručná charakteristika pozície vedúceho v SSOŠ DA pri riadení zmien, potreba združovania sa v profesijných organizáciách.
  • Projektové aktivity na SSOŠA DA
  • Vízia, ciele, misia SSOŠ DA v súčinnosti s výsledkami projektových aktivít.  
 
 
Cena35 €
LektorPhDr. Ľubomír Kyseľ, Ing. Nina Ličková Ing. Janka Maštrlová, PhDr. Jana Široká, Ing. Milan Ráchela