Príbeh úspešného manažéra v školstve

Informačno - odborný seminár

 

Termín vzdelávaniapodľa záujmu
Uzávierka prihlášokNajneskôr 4 dni pred konaním seminára
Rozsah vzdelávania

Spolu 8 hodín
z toho 4 hodiny prezenčne (16.1.) a 4 hodiny exkurzia (30.1.) 

Miesto konania

16.1. - CĎV UK v Bratislave, Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

30.1. - SSOŠ AUTOMOBILOVÁ DUÁLNA AKADÉMIA, J. Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49

Cieľová skupina

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec: riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru.

Cieľ aktivityZískať informácie ako efektívne využiť výzvu na podanie projektu v reálnom školskom prostredí pre potreby praxe.
Forma výučbySeminár sa bude realizovať formou prednášky spojenej s diskusiou a exkurziou v SSOŠ DA - prehliadka závodu Volkswagen Slovakia, a.s., ako aj priestorov školy a pracovísk Duálnej akadémie.
Obsahová náplň 
  • Stručná charakteristika pozície vedúceho v SSOŠ DA pri riadení zmien, potreba združovania sa v profesijných organizáciách.
  • Projektové aktivity na SSOŠA DA (reagovanie na projektovú výzvu, tvorba projektu, jeho realizácia, vedenie tímu, manažment času manažéra, vyhodnotenie, príprava záverečnej správy projektu, aplikácia projektových aktivít v praxi).
  • Vízia, ciele, misia SSOŠ DA v súčinnosti s výsledkami projektových aktivít.  
 
Cena25 €
LektorPhDr. Ľubomír Kyseľ, Ing. Nina Ličková Ing. Janka Maštrlová, PhDr. Jana Široká, Ing. Milan Ráchela