Projektový manažment

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania. Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31.12. 2022 sa to nevyžaduje). Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného modulu funkčného vzdelávania
Spôsob platby bude oznámený včas


Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 15/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 40 hodín
Rozsah prezenčne: 24 hodín
Rozsah dištančne: 16 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- vie aplikovať zásady projektového manažmentu podľa požiadaviek riadenia školy alebo školského zariadenia,

- dokáže analyzovať vonkajšie prostredie a vnútorné prostredie školy alebo školského zariadenia,

- je schopný navrhnúť projekt v súlade s potrebami a cieľmi rozvoja školy alebo školského zariadenia.

Dokumenty: