Projektový manažment

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. 
Účastník vzdelávania musí byť absolvent Základného programu funkčného vzdelávania. Absolvovaním modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Projektový manažment získa teoretické poznatky z projektového manažmentu a skúsenosti s tvorbou projektov na úrovni školy, školského zariadenia a projektov podporovaných z rôznych zdrojov financovania, vrátane EÚ projektov. Bude schopný opísať situáciu a problém riešený v projekte, stanoviť zámery, ciele, merateľné ukazovatele a indikátory projektu, určiť intervenčnú stratégiu, predpoklady realizácie a riziká projektu, naplánovať aktivity, výstupy, výsledky a dopady projektu, spracovať, rozpočet a finančný plán projektu, navrhnúť systém riadenia, monitorovania a kontroly, a spôsob publicity projektu. Súčasťou vzdelávania je spracovanie návrhu projektu rozvoja vybranej oblasti riadenia školy a školského zariadenia. 

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou.
Obsah modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období. 

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného programu funkčného vzdelávania.
Spôsob platby bude oznámený včas.  

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 15/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 40 hodín
Rozsah prezenčne: 24 hodín
Rozsah dištančne: 16 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- vie aplikovať zásady projektového manažmentu podľa požiadaviek riadenia školy alebo školského zariadenia,

- dokáže analyzovať vonkajšie prostredie a vnútorné prostredie školy alebo školského zariadenia,

- je schopný navrhnúť projekt v súlade s potrebami a cieľmi rozvoja školy alebo školského zariadenia.

Dokumenty: