Riešenie konfliktov v škole z pozície riadiaceho zamestnanca

Druh kontinuálneho vzdelávania: Funkčné aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášoknajneskôr 4 dni pred začiatkom vzdelávania
Rozsah vzdelávaniaSpolu 45 hodín prezenčne
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204 

Cieľová skupinaPedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec v kariérovej pozícii riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ a vedúci odborného útvaru, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad  vzdelania v súlade s vyhláškou  MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z.
Cieľ aktivityUdržiavanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností v oblasti riešenia konfliktov.
Profil absolventa

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec školy a školského zariadenia absolvovaním vzdelávania:

 • si rozšíri manažérske kompetencie potrebné pre riadenie školy a školského zariadenia,
 • získa vedomosti o konfliktoch, o následkoch neriešenia konfliktov,
 • sa vie vcítiť do pocitov účastníkov konfliktu,
 • vie konštruktívne riešiť konflikt na rôznych úrovniach,
 • pochopí podstatu autoritatívneho a neautoritatívneho riešenia konfliktov a vie porovnať vhodnosť ich použitia pri riešení konfliktov,
 • pozná neverbálnu komunikáciu, vie ju identifikovať,
 • je flexibilný a schopný viesť mediačné stretnutie.
 
Forma výučbyPrednášky, praktické cvičenia, riešenia modelových situácií a prípadových štúdií zážitkovým vzdelávaním, i skupinovým vzdelávaním.
Obsahová náplň
 1. Tematický celok: Konflikt
 2. Tematický celok: Riešenie konfliktov
 3. Tematický celok: Komunikácia ako prostriedok pri riešení konfliktov
 4. Tematický celok: Neverbálna komunikácia a konflikty
 5. Tematický celok: Vedúci riadiaci zamestnanec ako mediátor
Požiadavky na ukončenie
 1. Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 2. Záverečná prezentácia 1 konfliktu (vedúci riadiaci zamestnanec – podriadený; vedúci riadiaci zamestnanec - žiak; vedúci riadiaci zamestnanec - rodič) – opis konfliktu, štádiá konfliktu, riešenie konfliktu. Prezentácia bude vypracovaná vo forme PowerPointu (najviac do 10 snímkov) a odovzdané v elektronickej forme.
 3. Program kontinuálneho vzdelávania sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a lektorom. 
Cena99 €
Počet kreditov11 (9 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
LektoriOdborníci z oblasti zamerania vzdelávacieho programu spĺňajúci kvalifikačné predpoklady a odborné požiadavky v súlade s Čl. 2 bod 12 Smernice č. 18/2009-R.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.