Rodina a manželstvo z pohľadu práva a sociológie

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášok
Rozsah vzdelávaniaSpolu 55 hodín,
z toho 46 hodín prezenčne a 9 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ.

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Cieľ aktivityAktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti a zručnosti o manželstve a rodine v súlade s najnovšími poznatkami z oblasti práva a sociológie potrebné na výkon pedagogickej činnosti.
Forma výučbySkupinová.
Obsahová náplň

1. Tematický celok: Manželstvo a rodičovstvo z pohľadu práva:

 • Manželstvo
 • Rodičovstvo a rodičovské práva a povinnosti
 • Výživné
 • Jednotlivé druhy vyživovacích povinností
 • Praktické cvičenia

2. Tematický celok: Rodina a manželstvo z pohľadu sociológie:

 • Rodina a jej funkcie
 • Typy rodín
 • Nové trendy modelu rodiny
 • Manželstvo
 • Rekonštruovaná rodina
 • Rodina ako výchovný činiteľ – štýly výchovy
 • Praktické cvičenia
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom.
Cena99 €
Počet kreditov13 (11 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
LektorPhDr. Jana Hubinská, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.