Rodinné právo

Druh kontinuálneho vzdelávania: Aktualizačné vzdelávanie

 

Termín vzdelávaniajúl-august 2019 neotvárame
Uzávierka prihlášok
Rozsah vzdelávaniaSpolu 55 hodín,
z toho 43 hodín prezenčne a 12 hodín dištančne.
TrvanieMaximálne 10 mesiacov.
Miesto konania

Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204

Námestovo:

J.A. Komenského 495/33
029 01 Námestovo

prípadne Nové Zámky a iné podľa záujmu.

Cieľová skupina

Kategória: učiteľ.

Podkategória: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie, učiteľ pre nižšie stredné odborné vzdelávanie, stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.

Kariérny stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou. 

Cieľ aktivity

Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť vedomosti o rodinnom práve o jeho mieste v systéme súkromného práva, rozšíriť si poznatky o vzťahu rodinného práva a občianskeho práva potrebné na výkon pedagogickej činnosti.

Forma výučby

Skupinová. 

Obsahová náplň

1. Tematický celok: Rodinné právo a manželstvo:

 • Všeobecne o rodinnom práve                                       
 • Manželstvo
 • Vzťahy medzi manželmi
 • Rozvod manželstva
 • Praktické cvičenia

2. Tematický celok: Vzťahy medzi rodičmi a deťmi a ostatnými príbuznými:

 • Rodičovské práva a povinnosti
 • Úprava výkonu a zásahy do výkonu rodičovských práv a povinností
 • Ďalšie práva a povinnosti rodičov a detí a vzťahy v rodine
 • Praktické cvičenia

3. Tematický celok: Náhradná starostlivosť:

 • Náhradná osobná starostlivosť, pestúnska starostlivosť, ústavná starostlivosť 
 • Poručníctvo a opatrovníctvo
 • Praktické cvičenia

4. Tematický celok: Výživné a vyživovacia povinnosť:

 • Pojem výživné a vyživovacia povinnosť 
 • Druhy vyživovacích povinností a rozsah výživného
 • Praktické cvičenia

5. Tematický celok: Určenie rodičovstva a osvojenie:

 • Určenie rodičovstva – určenie materstva 
 • Určenie a zapretie otcovstva
 • Osvojenie – všeobecne o osvojení
 • Praktické situácie a ich analýza
Požiadavky na ukončenie
 • Účasť najmenej 80 % z celkového rozsahu prezenčnej formy vzdelávania.
 • Úspešná záverečná prezentácia pred účastníkmi a lektorom.
Cena149 €
Počet kreditov13 (11 kreditov za rozsah vzdelávania a 2 kredity za spôsob ukončenia).
Doklad o ukončeníOsvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania.