Sebariadenie a manažérska etika

ANOTÁCIA

Rozširujúci program funkčného vzdelávania Sebariadenie a manažérska etika je určený každému pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý absolvoval Základný program funkčného vzdelávania a pri riadení školy alebo školského zariadenia sa chce zamerať na rozvoj profesijných kompetencií súvisiacich so schopnosťou plánovať a realizovať svoj profesijný rast a stotožniť sa s rolou vedúceho zamestnanca. Absolvovaním si prehĺbi kompetencie sebapoznania, rozvoja emocionálnej zrelosti, stratégie predchádzania stresom, ako aj uplatňovania zásad manažérskej etiky a kompetencie potrebné na vlastnú profesionálnu prezentáciu na verejnosti. Vzdelávanie je členené do troch modulov: Organizovanie vlastnej práce a profesionálna manažérska prezentácia, Emocionálna zrelosť zamestnanca a Manažérska etika, spoločenská etika a protokol 
 
Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou komisiou.
Obsah modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období. 
 

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného programu funkčného vzdelávania.

Spôsob platby bude oznámený včas.  
 

Druh vzdelávania: Rozširujúci program funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 14/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 32 hodín
Rozsah prezenčne: 24 hodín
Rozsah dištančne: 8 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania

Absolvent po ukončení vzdelávania:

- dokáže využiť svoje osobnostné predpoklady v riadení školy alebo školského zariadenia, organizuje efektívne svoj čas, prejavuje vo svojom správaní stotožnenie sa s organizáciou,

- dokáže do svojej riadiacej praxe implementovať princípy manažérskej etiky, dokáže svoje stanoviská sprostredkovať na verejnosti na profesionálnej úrovni

- je schopný v riadiacej praxi využívať spoločenskú etiketu a protokol.

Dokumenty: