Sebariadenie a manažérska etika

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania. Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31.12. 2022 sa to nevyžaduje). Rozširujúce moduly funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného modulu funkčného vzdelávania
Spôsob platby bude oznámený včas

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 14/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 40 hodín
Rozsah prezenčne: 32 hodín
Rozsah dištančne: 8 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec absolvoval základný modul funkčného vzdelávania a spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. 

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- dokáže využiť svoje osobnostné predpoklady v riadení školy alebo školského zariadenia, organizuje efektívne svoj čas, prejavuje vo svojom správaní stotožnenie sa s organizáciou,

- dokáže do svojej riadiacej praxe implementovať princípy manažérskej etiky, dokáže svoje stanoviská sprostredkovať na verejnosti na profesionálnej úrovni

- je schopný v riadiacej praxi využívať spoločenskú etiketu a protokol.