Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. 

Cieľovou skupinou modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je absolvent Základného programu funkčného vzdelávania. Hlavným cieľom modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení je nielen poznať princípy tvorby a efektívneho vedenia pracovného tímu, ale aj ich aplikovať vhodne zvolenými nástrojmi v škole alebo školskom zariadení na skvalitnenie klímy. Zároveň získané poznatky z personálneho riadenia zodpovedne implementovať do riadiacej praxe. Vzdelávanie je členené do troch modulov: vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, personálne riadenie školy alebo školského zariadenia, hodnotenie a odmeňovanie.

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Obsah modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období. 

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného programu funkčného vzdelávania.

Spôsob platby bude oznámený včas. 
 

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie: 16/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 70 hodín
Rozsah prezenčne: 56 hodín
Rozsah dištančne: 14 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec v zmysle § 47 ods. 5 až 8 zákona 138/2019 Z.z., ktorý absolvoval základný modul funkčného vzdelávania spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- dokáže využívať motivačné stratégie a teórie pri zvyšovaní pracovnej výkonnosti zamestnancov školy alebo školského zariadenia, je schopný vychádzať vo svojich rozhodnutiach z požiadaviek na komunikáciu vedúceho zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení,

- identifikuje svoj dominantný a záložný štýl vedenia a vie ho uplatniť v prospech budovania efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, dokáže v riadiacej praxi implementovať zásady riešenia a predchádzania konfliktov, vytvárania podmienok na predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní na pracovisku,

- pozná postupy a činnosti v personálnom riadení, je schopný vytvoriť a posúdiť systém výberu nových zamestnancov, dokáže vytvoriť a upraviť systém personálnej práce v konkrétnej škole alebo v školskom zariadení

- vie navrhnúť kompetenčný profil pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia, je schopný vytvoriť a posúdiť systém hodnotenia pracovného výkonu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, je schopný vytvoriť a posúdiť stratégiu profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.