Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení

ANOTÁCIA

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. 

Cieľovou skupinou modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je absolvent Základného programu funkčného vzdelávania. Hlavným cieľom modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania Vedenie ľudí v škole alebo v školskom zariadení je nielen poznať princípy tvorby a efektívneho vedenia pracovného tímu, ale aj ich aplikovať vhodne zvolenými nástrojmi v škole alebo školskom zariadení na skvalitnenie klímy. Zároveň získané poznatky z personálneho riadenia zodpovedne implementovať do riadiacej praxe. Vzdelávanie je členené do troch modulov: vedenie zamestnancov a formovanie efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, personálne riadenie školy alebo školského zariadenia, hodnotenie a odmeňovanie.

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.

Obsah modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období. 

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného programu funkčného vzdelávania.

Spôsob platby bude oznámený včas. 

Druh vzdelávania: Rozširujúci program funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie: 16/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 40 hodín
Rozsah prezenčne: 24 hodín
Rozsah dištančne: 16 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou.

Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania

Absolvent po ukončení vzdelávania:

- identifikuje svoj dominantný a záložný štýl vedenia a vie ho uplatniť v prospech budovania efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, dokáže v riadiacej praxi implementovať zásady riešenia a predchádzania konfliktov, vytvárania podmienok na predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní na pracovisku,

- uplatňuje motivačné stratégie a efektívnu individuálnu podporu na zvyšovanie pracovnej výkonnosti zamestnancov,

- navrhuje možnosti rozvoja ľudských zdrojov a vytvára podmienku na efektívnu spoluprácu zamestnancov školy alebo školského zariadenia, poskytuje hodnotiacu spätnú väzbu zamestnancom na ich pracovné výsledky.