Vedenie ľudí v škole alebo školskom zariadení

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania. Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31.12. 2022 sa to nevyžaduje). Rozširujúce moduly  funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.  

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného modulu funkčného vzdelávania
Spôsob platby bude oznámený včas

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie: 16/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 70 hodín
Rozsah prezenčne: 56 hodín
Rozsah dištančne: 14 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec v zmysle § 47 ods. 5 až 8 zákona 138/2019 Z.z., ktorý absolvoval základný modul funkčného vzdelávania spĺňa kvalifikačné predpoklady v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- dokáže využívať motivačné stratégie a teórie pri zvyšovaní pracovnej výkonnosti zamestnancov školy alebo školského zariadenia, je schopný vychádzať vo svojich rozhodnutiach z požiadaviek na komunikáciu vedúceho zamestnanca v škole alebo v školskom zariadení,

- identifikuje svoj dominantný a záložný štýl vedenia a vie ho uplatniť v prospech budovania efektívneho pracovného tímu školy alebo školského zariadenia, dokáže v riadiacej praxi implementovať zásady riešenia a predchádzania konfliktov, vytvárania podmienok na predchádzanie sociálno-patologických prejavov v správaní na pracovisku,

- pozná postupy a činnosti v personálnom riadení, je schopný vytvoriť a posúdiť systém výberu nových zamestnancov, dokáže vytvoriť a upraviť systém personálnej práce v konkrétnej škole alebo v školskom zariadení

- vie navrhnúť kompetenčný profil pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca školy alebo školského zariadenia, je schopný vytvoriť a posúdiť systém hodnotenia pracovného výkonu pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, je schopný vytvoriť a posúdiť stratégiu profesijného rozvoja pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.