Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného modulu a  všetkých rozširujúcich modulov funkčného vzdelávania. Základný modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa (do 31.12. 2022 sa to nevyžaduje). Rozširujúce moduly  funkčného vzdelávania úspešne absolvuje riaditeľ najneskôr do piatich rokov od začiatku výkonu funkcie riaditeľa. Základný modul funkčného vzdelávania a najmenej jeden rozširujúci modul funkčného vzdelávania úspešne absolvuje vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa najneskôr do štyroch rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo výkonu činnosti vedúceho odborného zamestnanca.  

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného modulu funkčného vzdelávania.
Spôsob platby bude oznámený včas

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 17/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 90 hodín
Rozsah prezenčne: 58 hodín
Rozsah dištančne: 32 hodín
Platnosť akreditácie: od 26. novembra 2020 do 25. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- dokáže navrhnúť autoevalvačný plán vlastnej školy alebo školského zariadenia, vie uplatňovať vhodné metódy a nástroje autoevalvácie a autoevalvačného plánu,

- je schopný vyhodnotiť a interpretovať výsledky autoevalvácie a navrhnúť opatrenia na zlepšenia stavu, dokáže uplatniť v riadiacej praxi zásady a spôsoby tvorby pracovných úväzkov a rozvrhu hodín,

- má vedomosti o plánovaní a organizovaní činností školy alebo školského zariadenia v príslušnom školskom roku, dokáže vyvolať a podporovať spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, zákonnými zástupcami detí a žiakov a poradnými orgánmi školy alebo školského zariadenia. 

Dokumenty:

Rozhodnutie o akreditácii: Potvrdenie_vnútorné procesy
Akreditované znenie: Vnútorné procesy, evalvácia a aut_rozši