Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia

Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa profesijné kompetencie vyžadované na výkon riadiacich činností absolvovaním základného programu a rozširujúceho programu funkčného vzdelávania. 
Cieľovou skupinou modulu rozširujúceho programu vzdelávania je absolvent Základného programu funkčného vzdelávania. V programe Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy alebo školského zariadenia posilní absolvent kompetencie o procese hodnotenia a sebahodnotenia školy alebo školského zariadenia. Ďalej získa kompetencie k tvorbe, realizácii, spracovaní a vyhodnotení výsledkov autoevalvačného plánu v rôznych oblastiach hodnotenia a sebahodnotenia s využitím prezentovaných metód, nástrojov a autoevalvačného procesu. Výsledky autoevalvačného procesu reflektujú na zmeny v riadiacej činnosti. 

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Obsah modulu rozširujúceho programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisoVedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec okrem riaditeľa absolvuje rozširujúci program do piatich rokov od začiatku výkonu činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca. Riaditeľ absolvuje rozširujúci program pred začiatkom výkonu funkcie riaditeľa v druhom funkčnom období. 

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Pri uvedenom rozširujúcom module funkčného vzdelávania je to scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan osvedčenia o absolvovaní Základného programu funkčného vzdelávania.

Spôsob platby bude oznámený včas.

Druh vzdelávania: Rozširujúci modul funkčného vzdelávania
Číslo akreditácie:
 17/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 90 hodín
Rozsah prezenčne: 58 hodín
Rozsah dištančne: 32 hodín
Platnosť akreditácie: od 26. novembra 2020 do 25. novembra 2025

Cieľová skupina

Kariérová pozícia:

(1) Vedúci pedagogický zamestnanec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ.

(2) Vedúci odborný zamastenec: a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) vedúci odborného útvaru.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- dokáže navrhnúť autoevalvačný plán vlastnej školy alebo školského zariadenia, vie uplatňovať vhodné metódy a nástroje autoevalvácie a autoevalvačného plánu,

- je schopný vyhodnotiť a interpretovať výsledky autoevalvácie a navrhnúť opatrenia na zlepšenia stavu, dokáže uplatniť v riadiacej praxi zásady a spôsoby tvorby pracovných úväzkov a rozvrhu hodín,

- má vedomosti o plánovaní a organizovaní činností školy alebo školského zariadenia v príslušnom školskom roku, dokáže vyvolať a podporovať spoluprácu medzi pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami, zákonnými zástupcami detí a žiakov a poradnými orgánmi školy alebo školského zariadenia. 

Dokumenty:

Rozhodnutie o akreditácii: Potvrdenie_vnútorné procesy
Akreditované znenie: Vnútorné procesy, evalvácia a aut_rozši