Základný program funkčného vzdelávania

Základný program funkčného vzdelávania je určený pre fyzickú osobu, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ktorá je samostatným pedagogickým zamestnancom alebo samostatný odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom s prvou atestáciou alebo odborným zamestnancom s prvou atestáciou, pedagogickým zamestnancom s druhou atestáciou alebo odborným zamestnancom s druhou atestáciou.

Vzdelávanie je členené na štyri tematické celky: školská politika, právne predpisy, školský manažment, finančný manažment a školská ekonomika. Medzi kompetencie, ktoré si účastník rozvíja patria: Uplatňovať všeobecne záväzné právne predpisy v riadení školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia. Riadiť ekonomiku a prevádzku školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia. Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie alebo zverenú organizačnú zložku školy, školského zariadenia. 

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Obsah Základného programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Prikladáte scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan o doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo absolvovaní adaptačného vzdelávania, príp. atestačného vzdelávania.

Spôsob platby bude oznámený včas.  


Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

Číslo akreditácie: 13/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 90 hodín
Rozsah prezenčne: 64 hodín
Rozsah dištančne: 26 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Kategória:

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec.

Kategória pedagogický zamestnanec:učiteľ,
majster odbornej výchovy,
vychovávateľ,
korepetítor,
školský tréner,
pedagogický asistent,
školský špeciálny pedagóg,
učiteľ profesijného rozvoja.

Kategória odborný zamestnanec:

psychológ a školský psychológ,
špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
kariérový poradca,
logopéd a školský logopéd,
liečebný pedagóg, 
sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň:

pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

Profil absolventa

Profil absolventa po ukončení vzdelávania:

- chápe školskú politiku ako súčasť vzdelávacej politiky Slovenskej republiky, je spôsobilý analyzovať vplyv a previazanosť regionálnej politiky na školu alebo na školské zariadenie,  rozumie podstate a rozdielom medzi výkonom samosprávy a preneseným výkonom štátnej správy,

- pozná predmet a štruktúru právnych predpisov na úseku výchovy a vzdelávania, odborného vzdelávania, štátnej správy a samosprávy škôl, financovania škôl alebo školských zariadení, financovania profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a na úseku sťažností, rozumie vnútorným vzťahom a súvislostiam v texte právneho predpisu, vzťahom medzi zákonmi a medzi zákonom a vykonávacím predpisom, je spôsobilý vytvoriť návrh vnútorného predpisu, ktorý je zameraný na jednu oblasť riadenia a je využiteľný vo vlastnej riadiacej praxi,

- je schopný využiť v riadiacej praxi osobitosti druhov plánovania a druhov plánov s dôrazom na strategické riadenie školy alebo školského zariadenia, je schopný uplatniť v riadiacej praxi správny postup tvorby koncepcie školy alebo školského zariadenia, strategického plánu školy alebo školského zariadenia,

- chápe význam metód vnútornej analýzy a vonkajšej analýzy školy alebo školského zariadenia a vie zvoliť stratégiu školy alebo školského zariadenia, pozná implementačné nástroje zvolenej stratégie a mechanizmus priebežnej kontroly a konečnej kontroly plnenia strategických cieľov školy alebo školského zariadenia,

- pozná osobitosti riadenej školy alebo školského zariadenia z pohľadu vzťahov medzi riadiacim systémom a riadeným systémom školy alebo školského zariadenia, pozná výhody a nevýhody existujúcej organizačnej štruktúry riadenej školy alebo školského zariadenia, pozná vzájomné vzťahy medzi vonkajšími predpismi a vnútornými predpismi školy alebo vnútornými predpismi školského zariadenia, pozná zásady tvorby vnútorných predpisov školy alebo zásady tvorby vnútorných predpisov školského zariadenia,

- pozná východiská a súčasné trendy v riadení ľudských zdrojov, pozná oblasti riadenia ľudských zdrojov a personálneho riadenia, chápe proces riadenia školy, školského zariadenia alebo proces riadenia úseku,

- má poznatky v oblasti hospodárenia a financovania škôl alebo školských zariadení, vie používať ekonomické nástroje riadenia a financovania škôl alebo školských zariadení v procese plánovania, rozhodovania, organizovania a kontrolnej činnosti,

- pozná podstatu a význam systémov riadenia kvality pre prosperitu školy a školského zariadenia, pozná charakteristiku a druhy rozhodovacích procesov v škole, triedenie rozhodovacích procesov a rozhodnutí podľa fáz rozhodovacieho procesu, postupy a metódy rozhodovania, druhy informácií a informačný systém školy alebo školského zariadenia,

- má poznatky o inovačných trendoch v procese riadenia školy alebo školského zariadenia, vie analyzovať úspešné školské riadiace systémy v zahraničí, prípravu a rozvoj vedúcich zamestnancov škôl v zahraničí,

- pozná koncepciu školského marketingu, ktorú vie uskutočňovať v školskej riadiacej praxi,  má poznatky o kontrolnej činnosti, jej význame a kontrolných mechanizmoch školy alebo školského zariadenia.

Dokumenty:

Rozhodnutie o akreditácii: Potvrdenie_Základný modul.xml
Akreditované znenie: Základný modul FV