Základný program funkčného vzdelávania

ANOTÁCIA

Základný program funkčného vzdelávania je určený pre fyzickú osobu, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca, ktorá je samostatným pedagogickým zamestnancom alebo samostatný odborným zamestnancom, pedagogickým zamestnancom s prvou atestáciou alebo odborným zamestnancom s prvou atestáciou, pedagogickým zamestnancom s druhou atestáciou alebo odborným zamestnancom s druhou atestáciou.

Vzdelávanie je členené na štyri tematické celky: školská politika, právne predpisy, školský manažment, finančný manažment a školská ekonomika. Medzi kompetencie, ktoré si účastník rozvíja patria: Uplatňovať všeobecne záväzné právne predpisy v riadení školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia. Riadiť ekonomiku a prevádzku školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia. Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie alebo zverenú organizačnú zložku školy, školského zariadenia. 

Vzdelávanie sa ukončuje obhajobou manažérskeho portfólia pred trojčlennou skúšobnou komisiou.
Obsah Základného programu funkčného vzdelávania je zosúladený s predpismi účinnými k 1. 1. 2022 v znení § 90d ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Upozorňujeme, že pri prihlasovaní je potrebné priložiť scany dvoch požadovaných dokumentov, NIE ich fotografie z mobilu. Prikladáte scan diplomu, príp. maturitného vysvedčenia a scan o doplňujúcom pedagogickom štúdiu alebo absolvovaní adaptačného vzdelávania, príp. atestačného vzdelávania.

 

Spôsob platby bude oznámený včas.  


Druh vzdelávania: Funkčné vzdelávanie

Číslo akreditácie: 13/2020 – FV 

Rozsah, počet hodín, platnosť

Rozsah spolu: 70 hodín
Rozsah prezenčne: 48 hodín
Rozsah dištančne: 22 hodín
Platnosť akreditácie: od 9. novembra 2020 do 8. novembra 2025

Cieľová skupina

Samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou. Fyzická osobu, ktorá nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom a spĺňa kvalifikačný predpoklad vyžadovaného stupňa vzdelania na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca.

„Získané profesijné kompetencie absolventa programu vzdelávania“

1.1 Uplatňovať všeobecne záväzné právne predpisy v riadení školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia.

1.2 Riadiť ekonomiku a prevádzku školy, školského zariadenia alebo zverenej organizačnej zložky školy, školského zariadenia.

1.3 Koncepčne riadiť školu, školské zariadenie alebo zverenú organizačnú zložku školy, školského zariadenia.

Dokumenty:

Rozhodnutie o akreditácii: Potvrdenie-Základný program
Akreditované znenie: Základný program FV