Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka a Business English

Termín konania

18.03. - 17.05.2019

Ďalšie termíny

Vstupné testy: 07.03.2019

Zaplatenie: do 12.03.2019 

Rozsah120 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuZdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Oboznámiť sa zo základnou frazeológiou business angličtiny pre potreby práce v zahraničnej firme. Vstupná úroveň  najmenej A2+. 
Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ  filologické odbory.
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ v zahraničí.
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Forma výučbySkupinová, pondelok až štvrtok 9.00 - 12.15 hod.
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu s dôrazom na rozvoj komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.

Osvojenie slovnej zásoby obchodnej angličtiny pre zvládnutie komunikácie v  tematických okruhoch:
Firma a jej fungovanie;
Procesy vo firme a firemná kultúra;
Výroba a predaj; Reklama a marketing;
Investície;
Obchodné stretnutia a obchodné rokovania;
Konferencie;
Počúvanie odborných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov;
Čítanie textov s ochodnou problematikou s porozumením.

Rozvíjanie konverzácie - Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom.

Cena 475 € (školné, poplatok za vstupné testy) 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie