Intenzívny denný program všeobecného anglického jazyka a Business English

Termín konania

1. termín: 25.09. - 21.11.2017
2. termín: 04.12. - 13.02.2018
3. termín: 12.03. - 11.05.2018
4. termín: 14.05. - 04.07.2018

Ďalšie termíny

1.termín:
Vstupné testy: 14.09.2017
Zaplatenie: do 22.09.2017


2.termín:
Vstupné testy: 24.11.2017
Zaplatenie: do 01.12.2017


3.termín:
Vstupné testy: 01.03.2018
Zaplatenie: do 09.03.2018


4.termín:
Vstupné testy: 10.05.2018
Zaplatenie: do 13.05.2018

Rozsah120 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuZdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie vo všeobecnom jazyku zameranom na komunikáciu na spoločenských a kultúrnych podujatiach. Oboznámiť sa zo základnou frazeológiou business angličtiny pre potreby práce v zahraničnej firme. Vstupná úroveň  najmenej A2+. 
Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ  filologické odbory.
Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú  študovať na VŠ v zahraničí.
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Forma výučbySkupinová, pondelok až štvrtok 9.00 - 12.15 hod.
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu s dôrazom na rozvoj komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.

Osvojenie slovnej zásoby obchodnej angličtiny pre zvládnutie komunikácie v  tematických okruhoch:
Firma a jej fungovanie;
Procesy vo firme a firemná kultúra;
Výroba a predaj; Reklama a marketing;
Investície;
Obchodné stretnutia a obchodné rokovania;
Konferencie;
Počúvanie odborných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov;
Čítanie textov s ochodnou problematikou s porozumením.

Rozvíjanie konverzácie - Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom.

Cena 475 € (školné, poplatok za vstupné testy) 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie