Intenzívny denný program všeobecného nemeckého jazyka a Handelsdeutsch

Termín konania1. termín: 25.09. - 21.11.2017
2. termín: 04.12. - 13.02.2018
3. termín: 12.03. - 11.05.2018
4. termín: 14.05. - 04.07.2018
Ďalšie termíny

1.termín:
Vstupné testy: 13.09.2017
Zaplatenie: do 22.09.2017

2.termín:
Vstupné testy: 24.11.2017
Zaplatenie: do 01.12.2017

3.termín:
Vstupné testy: 01.03.2018
Zaplatenie: do 09.03.2018

4.termín:
Vstupné testy: 10.05.2018
Zaplatenie: do 13.05.2018

Rozsah120 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuZdokonaliť sa v kompetenciách potrebných na štandardizované a efektívne komunikovanie v odbornom jazyku zameranom na situácie bežného pracovného dňa, ale aj počas spoločenských podujatí na náležitej jazykovo-kultúrnej úrovni. 
Cieľová skupina

Absolventi stredných škôl, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.
Absolventi I. a II. stupňa VŠ, ktorí sa chcú uplatniť na európskom trhu práce.

Forma výučbySkupinová, vyučovanie pondelok až štvrtok 9.00-12.15 hod.
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu o každodenných témach a činnostiach. Rozvíjanie ústneho prejavu na zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka. Používanie cudzieho jazyka bez prekladu do materinského jazyka. Písanie esejí zameraných na bezprostredné potreby študenta. Počúvanie prejavov a diskusií na témy celospoločenského významu a rozvíjanie schopnosti vyjadriť svoj názor a podporiť argumentáciu.
Osvojenie slovnej zásoby obchodnej angličtiny pre zvládnutie komunikácie v  tematických okruhoch:
Firma a jej fungovanie;
Procesy vo firme a firemná kultúra; Výroba a predaj;
Reklama a marketing;
Investície;
Obchodné stretnutia a obchodné rokovania;
Konferencie;
Počúvanie odborných diskusií, prednášok a mediálnych príspevkov;
Čítanie s porozumením
Rozvíjanie konverzácie - Najpoužívanejšie frázy, dôležité spojenia a diskusné stratégie pre small talk ako aj pre komunikáciu so zahraničným partnerom

Cena475 €
V cene je školné, poplatok za vstupné testy.
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie