Jazykový koučing

Tajomstvo úspechu tejto metódy výuky cudzieho jazyka je v rozvíjaní toho, čo vám ide najlepšie a okamžitej pomoci v tom, čo neviete. Hlavné výhody sú:

1. logistika – kouč je pri Vás, nestrácate čas chodením za ním,
2. dostupnosť – kouč Vám ihneď vysvetlí, keď niečo potrebujete vedieť, kým je to aktuálne,
3. podpora Vášho učebného štýlu - kouč Vám poskytuje informácie len formou, ktorou podporuje Váš učebný štýl.

Prostredníctvom koučingu  získate intenzívny, osobnostne i pracovne, odborne posilnený kontakt s  cudzím jazykom. Budete mať okamžitú spätnú väzbu o tom, čo viete správne, ale aj čo nemáte osvojené presne z hľadiska kultúry, interferencie s materinským jazykom alebo  kvôli nesprávnemu zapamätaniu. Po každom stretnutí obdržíte report s identifikovanými dobrými a nie celkom vhodnými jazykovými prostriedkami, ktoré ste používali.  Následne Váš rozvoj zručností bude prebiehať v systematickom upevňovaní  dobrých slovných spojení a nových výrazov v najbližších hodinách a dňoch podľa zákonitostí krivky učenia a zabúdania. 

 

Proces koučingu

1 Prípravná fáza - 3 hodiny

Keď sa prihlásite na jazykový koučing, na úvod zhodnotíme vašu jazykovú úroveň. Zistíme, kde sa nachádzate.

  • Pomôžeme Vám pri výbere kľúčovej terminológie pre Váš odbor. Každá odbornosť  má inú zostavu používaných slov, fráz a často aj odborný žargón. Ak ho viete použiť, ukážete zahraničnému partnerovi rovnocennosť a zmysluplnosť komunikácie.
  • Spoločne s koučom  si vypracujete “vzory” typickej mailovej a písomnej komunikácie s Vašimi zahraničnými partnermi
  • Prejdeme si Vašu motiváciu a ciele. Potrebujete si uvedomiť svoje silné a slabé stránky, objaviť v sebe potenciál - nájsť súčasti jazyka,  ktoré môžete zlepšiť a ktoré potrebujete rozvíjať. Pri tom si stanoviť priority a ciele, ktoré chcete dosiahnuť v rámci osvojenia si cudzieho jazyka. Spoznaním Vašej pracovnej agendy zhodnotíme, ktoré výrazové a jazykové prostriedky najviac potrebujete a ako môžeme zvýšiť kultúru, presnosť a adekvátnosť  všetkých 4 zručností cudzieho jazyka, ktorý momentálne používate. (hovorenie, počúvanie, čítanie, písanie) Každé slovo, každá fráza je o Vás a Vašej práci, všetko potrebujete a postupne sa stávate  “druhým človekom”.
  • Nájdeme spolu štýl učenia vhodný práve pre Vás, lebo pri zvládnutí cudzieho jazyka musíte ísť vlastnou cestou, ktorá predstavuje vždy ten najefektívnejší spôsob učenia. Aký je Váš osobný štýl učenia –vizuálny, sluchový, či kinestetický? Ten budeme ďalej podporovať pri oboznamovaní sa s novými jazykovými javmi, aby ste si každé slovné spojenie osvojili správne komunikačne, výslovnostne, významovo a kultúrne.

2 Študijná fáza – 42 hodín – celý pracovný týždeň 

Jazykový koučing prebieha formou celodenného zdieľania Vašich pracovných povinností s koučom, ktorého odborný profil je viacvrstvový od znalostí jazyka a kultúry, protokolu a cez komunikačné  a metodické schopnosti. Koučova diskrétnosť a Vaša dôvera k nemu sú základným predpokladom Vašej spolupráce. S pomocou kouča zistíte, ako odstrániť bloky, ako zefektívniť učenie “na mieru”,  odhalíte, čo Vás brzdí v rozvoji jazykových zručností. Spoločne tieto prekážky zvládnete a dosiahnete subjektívny i objektívny pokrok v používaní všetkých podôb cudzieho jazyka. Po každom dni obdržíte report s identifikovanými dobrými a nie celkom vhodnými jazykovými prostriedkami, ktoré ste používali.  Následne Váš rozvoj zručností bude prebiehať v systematickom upevňovaní  dobrých slovných spojení a nových výrazov v najbližších dňoch rešpektujúc zákonitosti krivky učenia a zabúdania. 

3 Záverečná fáza

Nasleduje záverečná časť – začínate byť samostatní. Nesmiete sa spoliehať, alebo dokonca byť závislí od kouča. Teraz už viete komunikovať v cudzom jazyku  v pracovne rutinných situáciách  a pracovných výzvach  celkom samostatne, a preto koučing  skončí.