Letný program všeobecnej angličtiny

Termín konania

podľa dohody (5 pracovných dní)
utorok - piatok a pondelok.: 8.00-13.00

Ďalšie termínyPrihlásenie: podľa dohody
Rozsah30 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka. Naučiť záujemcov  formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.

Cieľová skupina

vstupná úroveň - stredne pokročilí

vstupnú úroveň pre vytvorenie vedomostne rovnocenných skupín testujeme po prihlásení ešte pred zahájením kurzu
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Upevnenie základov gramatiky.
Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie.
Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v situáciách pri cestovaní.
Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť  otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.

Cena119 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie