Mesačný intenzívny kurz nemčiny

Termín konaniaoktóber 2020
RozsahCelkom 64 vyučovacích hodín
4 vyučovacie hodiny denne, 4 dni v týždni
(16 hodín týždenne)
RozvrhPondelok, utorok, streda a štvrtok
denne 4 vyučovacie hodiny (ráno alebo poobede podľa záujmu)
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je vrátiť sa zrýchlenou formou k základom nemeckého jazyka pre praktické účely pobytu v krajine, kde je cieľovým jazykom nemčina. Absolvovaním kurzu sa účastníkom podarí obnoviť, resp. ďalej budovať svoje kompetencie v hovorovom a písomnom štýle.
Cieľová skupinaZáujemcovia na úrovni najmenej A2 SERR najviac B1 SERR, vstupným testom utvárame homogénne skupiny
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplňObsah programu nemeckého jazyka na vstupnej úrovni účastníkov A2  sa zameriava na osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach stretávanie sa s novými ľuďmi, telefonovanie, objednanie ubytovania a jedla, nákupy a trávenie voľného času. Podstatný čas vyučovania je venovaný osvojeniu stratégií posluchu a práci s vypočutými s informáciami. Obsah programu nemeckého jazyka na vstupnej úrovni účastníkov B1 sa zameriava na základné a najfrekventovanejšie výrazy a vedie k orientácii v základných komunikačných situáciách. Obsah programu pomáha rozvíjať základné zručnosti a stratégie potrebné na úspešné zvládnutie jednoduchej ústnej a písomnej komunikácie. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Tieto situácie budú  analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu a odstránenie gramatických a významových nepresností. Čítanie s porozumením - osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie v žánroch - ponuky práce, životopisy, formuláre, články v novinách a časopisoch, zákony a nariadenia. Písanie bude sústredené na nasledovné písomné útvary - zostavenie životopisu zodpovedajúceho európskym a medzinárodným normám,  napísanie motivačného listu a žiadosti na účasť vo výberovom konaní, písanie súkromných emailov, pracovných emailov, vyplnenie formulárov a vypracovanie krátkych správ.
Ďalšie informácie

 

  • vstupné testy 13.9.2019 o 9.00 hod. alebo o 16.00 hod.
  • školné treba zaplatiť do 2.10.2019
Cena257 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.