Pokračuj s angličtinou!

Termín konania

1. termín: 18.09.2017 - 12.10.2017
2. termín: 23.10.2017 - 27.11.2017
3. termín: 08.01.2018 - 05.02.2017
4. termín: 12.02.2018 - 12.03.2018
5. termín: 19.03.2018 - 24.04.2018
6. termín: 07.05.2018 - 08.06.2018


pon. - štv.: 9.00-12.30

Ďalšie termíny

Kurz je potrebné vytvoriť z uchádzačov približne rovnakej úrovne ovládania jazyka. Tomu slúži zaraďovací test, ktorý Vám pošleme elektronicky po prihlásení. Oznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanoveným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.

Rozsah65 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom programu je vytvoriť podmienky na intenzívne upevnenie osvojenej úrovne ovládania  jazyka pre komunikačné účely. Absolvovaním  modulu sa účastníkom podarí zapojiť sa do programov pre  jednotlivé úrovne Spoločného Európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupina

Široká verejnosť, najmä tí, ktorí  si doposiaľ nenašli čas vrátiť sa už k osvojeným základom jazyka a potrebujú intenzívne skonsolidovať dosiahnutú úroveň. 

Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby. Osvojenie  správnej výslovnosti nových slov. Počúvanie - nahrávky prezentované formou dialógov a videí. Vypočuté situácie budú  analyzované s overením porozumenia. Následné cvičenia budú zamerané na gramatické javy a slovnú zásobu. Hovorenie - modelové a rolové úlohy - korekcia výslovnosti, posilnenie plynulosti ústneho prejavu s dôrazom na presnosť a správnosť z pohľadu gramatiky a komunikačnej funkcie jazyka. Čítanie s porozumením -  osvojovanie si novej slovnej zásoby pre pasívne, ale aj aktívne používanie. Písanie základných dokumentov – pohľadnica a email, správa, formálny a neformálny list, objednávka, sťažnosť.

Cena257 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie