Prezentácie v angličtine

Termín konaniapodľa dohody
Ďalšie termínypodľa dohody
Rozsah20 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuRozvinúť slovnú zásobu z oblasti frazeológie prezentácie integrujúc interkultúrne aspekty prezentácií s dôrazom na anglosaské tradície.
Osvojiť si prezentačné zručnosti v cudzom jazyku.
Skvalitniť psychickú pripravenosť zdolávať trému pri prezentovaní v cudzom jazyku.
Zvládnuť správnu organizáciu práce v súvislosti s prípravou prezentácie, psychologickej a jazykovej prípravy na vlastný prednes, nácvik správania pri neštandardných situáciách, napr. zmena časového limitu, prekrývanie informácií s predchádzajúcimi prednášateľmi a pod.
Cieľová skupinaOdborná verejnosť, študenti ekonomických, obchodných vied a manažmentu
Záujemcovia, ktorí si osvojili jazyk na úrovni intermediate (B1) a upper-intermediate (B2).
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplňZnaky správnej prezentácie.
Identifikácia potrieb publika.
Objem a organizácia poskytnutých informácií v prezentácií, redundatnosť, opakovanie.
Efektívne rozloženie a prepojenie časti prezentácie.
Účinne otvorenie a ukončenie prezentácie.
Práca s hlasom, prednes, formálnosť jazyka.
Reč tela.
Upútanie pozornosti publika na určené informácie v prezentácií – metódy a stratégie.
Prezentovanie vizuálnych informácií.
Prezentovanie doplňujúcich materiálov súhrn.
Cena119 € 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie