Prípravný kurz na Cambridgeskú skúšku FCE

Termín konaniapodľa dohody
Ďalšie termínypodľa dohody
Rozsah30 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuPripraviť účastníkov na požiadavky pre úspešné zvládnutie Cambridgeskej skúšky FCE.
Cieľová skupina Široká verejnosť, záujemcovia o cambridgeský certifikát na úrovni B2. Požadovaná vstupná znalosť jazyka na úrovni  B2 CEFR.
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Zdokonalovanie v písanom a hovorenom slove, abstrahovanie hlavnej myšlienky, osvojovanie si najbežnejších slovných spojení, idiomatických, predložkových spojení a ustálených fráz v kontexte.

Precvičovanie rýchlej a správnej reakcie na každodenné situácie, vyjadrenie svojho názoru na spoločensko-kultúrne problémy, odôvodnenie postojov a názorov, vyjadrovanie odporúčaní, porovnávanie a selektovanie informácií.

Čítanie s porozumením. Počúvanie s porozumením. Písanie esejí.

Hovorenie – precvičovanie rôznych situácií, trénovanie rýchlej a správnej odpovede. Konverzácia zameraná na témy každodenného života a spoločenské situácie s dôrazom na vyjadrovanie postojov, názorov a rozvíjanie schopnosti argumentovať a zdôvodňovať.

Cena141 € 
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie