Ranný program všeobecnej angličtiny

Termín konania
1. termín: 02.10. - 15.12.2017
2. termín: 15.01. - 23.03.2018
3. termín: 09.04. - 22.06.2018

utorok a štvrtok 7.25 - 8.55
Ďalšie termíny

1.termín:
Vstupné testy: 19.09. a 22.09.2017 - od 15.00 do 18.00 hod.
Zaplatenie: do 30.09.2017

2.termín:
Vstupné testy: 09.01.2018 - od 15.00 do 18.00 hod.
Zaplatenie: do 12.01.2018

3.termín:
Vstupné testy: 05.04.2018 - od 15.00 do 18.00 hod.
Zaplatenie: do 08.04.2018

Rozsah40 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Zlepšiť si jazykové zručnosti o 1 stupeň podľa Spoločného európskeho referenčného rámca po nadobudnutí pokročilých jazykových zručností je účastník pripravený na skladanie skúšok na medzinárodné Cambridgeské certifikáty.
Cieľová skupinaDospelí úroveň ovládania jazyka B1+
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na  bežnú komunikáciu v hovorovom jazyku na jednoduchú a priamu výmenu informácií o každodenných témach a činnostiach, porozumenie a používanie fráz v konverzácii.

Osvojenie zložitejších gramatických pravidiel, výklad a precvičovanie písomnej a ústnej formy s cieľom utvrdiť tie gramatické javy, v ktorých sa angličtina odlišuje od slovenčiny.

Zvládnutie ústneho prejavu zameraného na komunikatívne funkcie jazyka.

Zvládnutie písania krátkych esejí zameraných na požiadavky písomnej časti cambridgeských certifikátov. Nácvik čítania  textov s porozumením a nájdenie predvídateľných informácií v autentických textoch. Používanie  cudzieho  jazyka bez prekladu do materinského jazyka.

UčebnicaFace2face Intermediate, od 8. lekcie
LektorMgr. Eva Oláhová
Cena136 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie