Ranný program všeobecnej angličtiny

Termín konania

 04.03.2019 - 21.06.2019

Prihlásenie na kurz najneskôr 5 dní pred začiatkom kurzu.

utorok a štvrtok 7.25 - 8.55

Ďalšie termíny

Kurz je potrebné vytvoriť z uchádzačov približne rovnakej úrovne ovládania jazyka. Tomu slúži zaraďovací test, ktorý absolvujete pred kurzom (budete informovaní po zaslaní prihlášky). Oznámime Vám, či sa program otvára najneskôr dva dni pred stanoveným termínom a požiadame Vás, aby ste zaplatili školné. Pri otváraní programu budeme od Vás požadovať doklad o zaplatení.

Rozsah60 vyučovacích hodín
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Zlepšiť si jazykové zručnosti podľa deskriptorov Spoločného európskeho referenčného rámca v sulade s poziadavkami na skladanie skúšok na medzinárodné Cambridgeské certifikáty. 
Cieľová skupinaDospelí úroveň ovládania jazyka B1+
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Osvojenie slovnej zásoby potrebnej na  bežnú komunikáciu v hovorovom jazyku na jednoduchú a priamu výmenu informácií o každodenných témach a činnostiach, porozumenie a používanie fráz v konverzácii.

Osvojenie zložitejších gramatických pravidiel, výklad a precvičovanie písomnej a ústnej formy s cieľom utvrdiť tie gramatické javy, v ktorých sa angličtina odlišuje od slovenčiny.

Zvládnutie ústneho prejavu zameraného na komunikatívne funkcie jazyka.

Zvládnutie písania krátkych esejí zameraných na požiadavky písomnej časti cambridgeských certifikátov. Nácvik čítania  textov s porozumením a nájdenie predvídateľných informácií v autentických textoch. Používanie  cudzieho  jazyka bez prekladu do materinského jazyka.

Cena 255 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie