Seniorský program - Nemčina pre veľmi pokročilých (úroveň B2.2)

Termín konania07.10.2019 - 07.05.2020
Rozsah100 vyučovacích hodín
(4 vyučovacie hodiny týždenne)
RozvrhPondelok:  12:30-14:00
Streda:  12:30-14:00
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je rozšíriť slovnú zásobu a prehĺbiť sebadôveru v komunikácii v anglickom jazyku. Absolvent tohto programu bude spôsobilý prejaviť svoje stanovisko v diskusii, hovoriť o výhodách a nevýhodách návrhov a riešení, čítať autentické texty, sledovať filmy v spisovnom jazyku, uplatniť získané zručnosti v spoločenskej  komunikácii.
Cieľová skupinaSeniori 50+  s dosiahnutou úrovňou nemčiny minimálne na B2.2 SERR
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplňČítanie dlhých tematicky ladených  textov vyvodzovanie významov neznámych slov, identifikácia gramatických a lexikálnych štruktúr, práca s kolokáciami. Diskusia o prečítanom texte, prezentovanie stanoviska, riešenie problémov v skupine. Písanie formálneho zdôvodňovania alternatívy, eseje, správy, opisu miesta,  osoby, zážitku. Počúvanie s porozumením alternatívne a argumentačne orientovaných textov, sledovanie TV správ a vysielania dokumentárnych filmov a piesní. Slovná zásoba na nasledovné témy: Domov a bývanie, ľudské telo, doprava a cestovanie, ovocie a zelenina, vzdelávanie a práca, fauna a flóra, obchod a služby, obliekanie a móda, športy, kultúra a umenie, človek a spoločnosť, mládež a jej svet, veda a technika, vzory a ideály, médiá, Slovensko, nemecky hovoriace krajiny. Používanie celého gramatického systému v prehovore adekvátne situácii a kultúrnemu zafarbeniu v dialógoch.
Ďalšie informácie

Uzávierka prihlášok 2.9.2019 pre doterajších členov skupiny zaplatením školného.

Pristúpenie do skupiny pre nových študentov prihlášku do 13.9.2019 a na základe výsledkov zaraďovacieho testu zapísanie do ročníka.

zaraďovací test: 16.9.2019 – pondelok v čase medzi 8:00 – 12:00 hod.  alebo utorok 17.9.2019 v čase medzi 8:00 – 12:00 hod a pondelok 23.9.2019 v čase medzi  8:00 – 12:00 hod alebo utorok 24.9.2019 v čase medzi  8:00 – 12:00 hod na úseku Cudzie jazyky č.dv.15

Po zaradení do konkrétnej skupiny dostanete šek resp. číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť účastnícky poplatok  do 2.10.2019. 
Cena190 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
LektorPhDr. Helena Hanuljaková

Ako sa stať účastníkom vzdelávania?

l. Seniori, ktorí sa vzdelávali v školskom roku 2015/16

 

 • Vyplňte prihlášku. Automatickú odpoveď dostanete z adresy jc@rec.uniba.sk.
 • Ak nemáte prístup na internet zoberte si printovú formu prihlášky na úseku Cudzie jazyky č.dv. 15 alebo v stojane pri dverách a vyplnenú nám odovzdajte do 30.6.2016.
 • Účastnícky poplatok  159.- eur zaplaťte do 6.9.2016 prevodom na číslo účtu IBAN SK04 818 0000 0070 0008 4840 variabilný symbol 118140 alebo šekom na pošte. Predtlačený šek dostanete na úseku CJ.
 • Osobne prineste doklad o zaplatení na úsek Cudzie jazyky č.dv. 15. Ak nebudeme prítomní, vhoďte  doklad o zaplatení do  bielej schránky vedľa dverí do 9.9.2016.
 • Ak je prinesenie dokladu pre Vás časovo nevyhovujúce, pošlite na mail jcrec.uniba.sk fotografiu alebo scan dokladu o zaplatení do 9.9.2016.
 • Školné sa platí na celý školský rok vopred.
 • Ak máte požiadavku platby na splátky, musíte napísať žiadosť – dať spolu s prihláškou do 30.6.2016 na CĎV UK. Súhlasné stanovisko CĎV UK potrebujete na podpísanie splátkového kalendára s CĎVUK do 15.8.2016, aby ste stihli termín zaplatenia do 6.9.2016 – prvá splátka –  53,- eur, čím sa Vám drží miesto v kurze. Druhá splátka je  v čase prebiehajúceho kurzu do 4.11.2016  a posledná  splátka do 5.12.2016. Tých študentov, ktorí budú platiť školné v splátkach žiadame, aby  predložili doklad o zaplatení prvej, druhej a tretej splátky.
 • Ak neuhradíte 1. splátku do 6.9.2016 alebo nezaplatíte jednorazovo školné do 6.9.2016, po tomto dátume bude Vaše miesto obsadené novým záujemcom o štúdium.
II. Seniori, ktorí sa vlani nevzdelávali alebo sú celkom noví záujemcovia

 

 • Vyplňte prihlášku. Automatickú odpoveď dostanete z  adresy jcrec.uniba.sk.
 • Ak nemáte prístup na internet zoberte si printovú formu prihlášky na úseku Cudzie jazyky - prízemie č.dv. 15 alebo v stojane pri dverách a vyplnenú nám odovzdajte do 9.9.2016.
 • Zúčastnite sa zaraďovacích testov 19.9.2016 – pondelok, 20.9.2016 – utorok a 23.9. - piatok,  od 8:00 – 12:00 hod na úseku Cudzie jazyky č. dv. 15.
 • Po zaradení do vzdelávacieho  programu dostanete šek resp. číslo účtu, na ktorý je potrebné uhradiť účastnícky poplatok  159.- eur do 5.10.2016.
 • Školné sa platí na celý  školský rok vopred.
 • Ak máte požiadavku platby na splátky, musíte napísať žiadosť na CĎV UK a dať spolu s prihláškou po zaraďovacích testoch. Súhlasné stanovisko CĎV UK Vás vyzve, aby ste uhradili prvú splátku vo výške 53.- eur do  5.10.2016  a tým sa Vám drží miesto v kurze. Ďalšia splátka je  v čase prebiehajúceho kurzu do 4.11.2016 a posledná do 5.12.2016.
 • Osobne prineste doklad o zaplatení na úsek Cudzie jazyky č.dv.15, ak nebudeme prítomní, vhoďte  doklad o zaplatení do  bielej schránky vedľa dverí do 7.10.2016.
 • Ak je prinesenie pre Vás časovo nevyhovujúce, pošlite na mail jcrec.uniba.sk fotografiu alebo sken dokladu o zaplatení taktiež do 7.10.2016.
 • Študentov, ktorí budú platiť školné v splátkach žiadame, aby  predložili doklad o zaplatení rovnakým spôsobom do 7.11.16 druhú a 9.12.16 tretiu splátku.

Hodnotenie účastníkov v seniorských skupinách


Úroveň


   Schopnosti

Nepravý začiatočník A1

Gramatika:

sloveso „byť“, „mať“ kladná, záporná forma, otázka, osobné zámená

Rozprávanie:

rozumie a vie používať jednoduché každodenné frázy, vie predstaviť seba aj ostatných, vie podať info o osobných údajoch, ako kde býva, ľudí, ktorých pozná

Počúvanie:

reaguje veľmi pomaly a jednoducho

Písanie:

veľmi jednoduché vetné konštrukcie slovesa „byť“, zápor a otázka, holé vety, žiadne súvetia

Výslovnosť:

vie rozlíšiť existenciu základných kontrastov, ako množné a jednotné číslo, avšak stále prevláda prízvuk materinského jazyka

Nepravý začiatočník A2

Gramatika:

významové slovesá, privlastňovacie zámená,  základné frázy, prítomný jednoduchý čas

Rozprávanie:

komunikuje jednoducho, zvláda aj výmenu informácií o dennom režime, rodine, zamestnaní, z kontextu je schopný pochopiť, o čom sa asi rozpráva

Počúvanie:

rozumie jednoduchým otázkam, jeho reakcie sú však pomalšie, a reaguje len na známe podnety (rodina, zamestnanie, v obchode,...)

Písanie

zvláda jednoduché súvetia, rozoznáva jednotlivé časy –jednoduché od priebehových, hoci nie vždy používa dané konštrukcie správne, používa„ing“ tvary s chybami

Výslovnosť

rozoznáva jednotlivé kontrasty v štruktúrach, stále prevláda prízvuk materinského jazyka

Mierne pokročilý A2+

Gramatika:

prítomný jednoduchý a priebehový čas, minulý a budúci  čas

Rozprávanie:

je schopný začať konverzáciu, zvláda témy ako nakupovanie, návšteva lekára, ako aj iné sociálne situácie, dokáže „prežiť“ v anglicky hovoriacom prostredí

Počúvanie:

rozumie jadru rozhovoru, hoci nie detaily, zvláda odpovede na otázky z oblastí, ktoré pozná 

Písanie:

zvláda krátke konštrukcie gramaticky správne, píše krátke kompozície , vyjadruje  svoj názor, podáva  informácie v rozsahu gramatiky tejto úrovne

Výslovnosť:

prízvuk sa zlepšuje, väčší dôraz kladený na správny prízvuk v slove

Mierne pokročilý B1

Gramatika:

predprítomný čas, stupňovanie prídavných mien, minulé časy, modálne slovesá, budúce časy, vedľajšie vety časové, najfrekventovanejšie idiomy

Rozprávanie:

dokáže podať kompletnú uspokojivú informáciu – odpoveď – na jednotlivé podnety plynulo a zrozumiteľne

Počúvanie:

rozumie hlavným bodom rozhovorov, dokáže ich reprodukovať, zvláda konverzácie s „native“ speakers, hoci nedokáže zachytiť úplný kontext rozhovoru 

Písanie:

zvláda súvetia, myšlienky dokáže písať na čas a  plynulo, s menšími chybami, najmä minulých a predminulých  časoch a zložitejších gramatických štruktúrach

Výslovnosť:

precízna výslovnosť jednotlivých slov, prízvuk  materinského jazyka je badateľný

Stredne pokročilý B1+

Gramatika:

minulé časy, prítomné časy, budúce časy, 1. a 2. Podmienkové súvetia, gerundiá a infinitívy, kolokácie, idiomy

Rozprávanie:

je schopný viesť plynulý rozhovor s „native“ speakerom, je schopný sám riadiť konverzáciu a meniť témy 

Počúvanie:

rozumie podstatnú časť konverzácie, veľmi pohotovo reaguje, dokáže zachytiť podstatnú časť rozhovoru

Písanie:

zvláda plynulo aj zložité súvetia, svoje myšlienky spája do súvislých celkov, je schopný písať kompozície na rôzne témy, obhajovať svoj názor, dávať argumenty

Výslovnosť:

výslovnosť je jasná, precízna, bez stôp po prízvuku materinského jazyka

Veľmi pokročilý B1++

Gramatika:

trpný rod, modálne slovesá s minulým neurčitkom, inverzia, 3. Podmienkové súvetia,  zvyky v prítomnosti a minulosti, idiomy

Rozprávanie:

plynule vedie rozhovor aj s native speakerom, mení témy a riadi konverzáciu, používa synonymá a vhodné kolokácie

Počúvanie:

pohotovo reaguje na akékoľvek podnety, zachytí  celý kontext rozhovoru a filmu

Písanie:

písomný prejav je plynulý, používa aj zložité gramatické konštrukcie, s minimálnym počtom chýb

Výslovnosť:

výslovnosť na  výbornej úrovni, rytmus, slovný dôraz, intonácia sú správne