Víkendový program všeobecnej angličtiny

Termín konaniapodľa dohody
Ďalšie termínypodľa dohody
Rozsah10 vyučovacích hodín denne, celkovo program 20 VH
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka, skvalitniť čítanie s porozumenim, zlepšiť plynulosť hovorenia, skvalitniť počúvanie s porozumením. Naučiť záujemcov  formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.
Cieľová skupina

Veľmi zaneprázdnení záujemcovia, ktorí majú voľno len cez víkend.

Forma výučbySkupinová, max. 2 študenti
Obsahová náplň

Upevnenie základov gramatiky podľa diagnostikovaných nepresností.
Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie, pracovné témy, problémy v spoločnosti.
Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v rôznych situáciách.
Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť  otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.

Cena313 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.
Doklad o ukončeníOsvedčenie