Víkendový program všeobecnej angličtiny

Termín konaniasobota/nedeľa
Rozsah20 vyučovacích hodín
(10 vyučovacích hodín denne)
RozvrhVíkend od 9:00 do 16:00 hod. podľa dohody
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzuCieľom programu je zábavnou formou upevniť základy gramatiky anglického jazyka, skvalitniť čítanie s porozumenim, zlepšiť plynulosť hovorenia, skvalitniť počúvanie s porozumením. Naučiť záujemcov formulovať svoje požiadavky a porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.
Cieľová skupinaZáujemcovia, ktorí uprednostňujú víkendovú výučbu.
Forma výučbySkupinová
max. 2 študenti v skupine
Obsahová náplň

  • Upevnenie základov gramatiky podľa diagnostikovaných nepresností.
  • Osvojovanie novej slovnej zásoby v konverzačných témach voľný čas, šport, domov a bývanie, cestovanie, pracovné témy, problémy v spoločnosti.
  • Osvojenie stratégií posluchu a práca s vypočutými s informáciami v rôznych situáciách.
  • Upevnenie zručnosti hovoriť o sebe a svojich záujmoch, klásť otázky a konverzovať o spoločných témach s partnerom.
  • Osvojenie spôsobu ako formulovať svoje požiadavky a ako porozumieť konverzácii pri cestovaní v zahraničí.
Cena320 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.