Všeobecná angličtina

Termín konaniaoktóber 2020
Rozsah60 vyučovacích hodín (v ranných alebo podvečerných hodinách) 
2x2 vyučovacie hodiny týždenne 
Rozvrh2 dni v týždni po 2 vyučovacie hodiny ráno alebo poobede podľa záujmu
Miesto konania Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava  
Doprava: zástavka Zimný štadión, MHD: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Zlepšiť si jazykové zručnosti podľa deskriptorov Spoločného európskeho referenčného rámca.

Cieľová skupinaZáujemcovia na úrovni najmenej B1 SERR.
Forma výučbySkupinová
Obsahová náplň

Obsah vyučovacích hodín je zameraný na rozvíjanie slovnej zásoby potrebnej na bežnú komunikáciu v hovorovom štýle.  Nacvičuje sa jednoduchá a priama výmena informácií o každodenných témach a činnostiach, porozumenie a používanie fráz v konverzácii, osvojenie zložitejších gramatických pravidiel, výklad a precvičovanie písomnej formy prejavu s cieľom utvrdiť tie gramatické javy, v ktorých sa angličtina odlišuje od slovenčiny.  Písomný prejav sa sústreďuje na znaky formálneho písomného štýlu  a podrobne sa venuje základným štylistickým útvarom. Ústny prejav je zameraný na zvládnutie komunikatívnych funkcií jazyka, čítanie textov s porozumením a identifikáciu informácií v autentických textoch. Nácvik používania cudzieho jazyka je orientovaný bez prekladu do materinského jazyka. 

Ďalšie informácie
  • vstupné testy 18.9.2019 o 9.00 hod. alebo o 16.00 hod.
  • školné treba zaplatiť do 25.9.2019
Cena255 €
Odborný garantPhDr. Silvia Blašková, PhD.