Asertívna komunikácia v praxi

Termín konania

27.-28.03.2019 (15:00 - 19:15 hod.)

Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu
  • uplatniť získané komunikačné zručností v konkrétnych pracovných a mimopracovných situáciách
  • využiť nápady, myšlienky, metódy a techniky, ktoré pomáhajú ľahšie a úspešnejšie komunikovať s rozličnými typmi ľudí v rozmanitých situáciách
  • pochopiť, čo o ľuďoch prezrádza ich vyjadrovanie a reč tela
  • uvedomiť si, že komunikácia predstavuje moc a naučiť sa ju efektívne využívať pomôže zmeniť náš pohľad na svet aj pohľad, ktorým svet pozerá na nás
Cieľová skupinavšetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň

VÝZNAM KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTE ČLOVEKA
Komunikácia a jej úrovne, psychologická charakteristika komunikácie.
Neverbálna komunikácia, komunikačné kanály neverbálnej komunikácie.
Verbálna komunikácia, umenie počúvať a spätná väzba.

UMENIE KOMUNIKÁCIE V ŽIVOTNEJ PRAXI
Komunikačné zručnosti a ich uplatnenie v praxi, technika kladenia otázok, transakčná analýza a komunikácia v skupine.
Efektívna komunikácia, zásady efektívnej komunikácie.

KOMUNIKÁCIA A KONFLIKT
Vymedzenie pojmu konflikt, fázy konfliktu v konverzácii, vlastná identita a metódy riešenia konfliktu, vplyv predsudkov a efektívne zvládnutie konfliktov.

ASERTÍVNA KOMUNIKÁCIA
Princíp asertivity, základné asertívne techniky a asertívne práva.

Záver. Modelové situácie, otázky a odpovede.

Cena149 €
LektorLektor: Ing. Miroslava Atanasová / Ing. Tomáš Langermann
Doklad o ukončeníOsvedčenie