Asertívna komunikácia v praxi

Termín konaniapodľa záujmu (15:00 - 19:15 hod.)
Rozsah kurzu10 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04 Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu Cieľom kurzu je osvojiť si asertívne komunikačné techniky a nástroje umožňujúce zvládať aj náročné komunikačné situácie. Podstatou asertívnej komunikácie je otvorenosť a bezkonfliktné jednanie. Naučiť sa správať sebaisto, vedieť presadiť svoj názor, obhájiť svoje hranice, naučiť sa sebaúcte a úcte k druhým ľuďom.

Kurz je spojený s komunikačným tréningom a nácvikom jednotlivých techník. Účastníci budú mať možnosť precvičiť si problémové situácie z osobného či pracovného života a naučiť sa tak reagovať novým, efektívnym spôsobom.
Cieľová skupinaVšetci, ktorí chcú získať istotu a zdravé sebavedomie v osobnej a pracovnej komunikácii.
Profil absolventaAbsolvent bude schopný úspešnejšie komunikovať v rôznych pracovných a mimopracovných situáciách. 
Forma výučbyskupinová
Obsahová náplň• Význam komunikácie v živote človeka
• Rôzne úrovne komunikácie
• Kanály verbálnej a neverbálnej komunikácie
• Význam prvého dojmu
• Základné princípy a pravidlá asertivity
• Ako si poradiť s manipulatívnym správaním
• Asertívne práva a povinnosti
• Zlaté pravidlá aktívneho počúvania
• Význam hraníc v našom živote
• Príčiny vzniku konfliktov
• Druhy konfliktov a možnosti ich riešenia
• Oprávnená a neoprávnená kritika
• Nácvik základných asertívnych techník - modelové situácie
Cena149 €