Rozvoj lektorských zručností

Termín konaniapodľa záujmu
Rozsah kurzu16 vyučovacích hodín
Miesto konaniaUniverzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania
Odbojárov 10/a (vo dvore)
831 04  Bratislava
Doprava: zástavka Slovnaft aréna, MHD č.: 39, 61, 63, 74, 78, 204
Cieľ kurzu

Cieľom kurzu je pripraviť sa na vzdelávací proces v každej jeho fáze, osvojenie a rozvíjanie lektorských zručností po obsahovej, materiálnej, technickej, prezentačnej, komunikačnej a mentálnej stránke. Vysvetlíme si význam definovania cieľov vzdelávania, výber vhodných metód a foriem, zameriame sa na prípravu štúdijných a prezentačných materiálov a na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností lektora. 

Cieľová skupina

Kurz je určený pre každého, kto uvažuje o dráhe lektora v oblasti vzdelávania dospelých, prípadne je lektorom chce svoje lektorské a prezentačné zručnosti rozvíjať. 

Organizačná forma vzdelávania

Vzdelávanie prebieha formou interaktívnej prednášky spojenej s prezentáciou, diskusiou a praktickým nácvikom vybraných prezentačných techník.

Obsahová náplň
 • Definovanie vzdelávacích cieľov
 • Obsahová náplň vzdelávania a zber informácií
 • Príprava vzdelávacích materiálov
 • Štruktúra, metódy a formy vzdelávania
 • Matica príťažlivej prezentácie
 • Príprava miestnosti, didaktické a vizuálne pomôcky
 • Mentálna príprava lektora, zvládanie trémy a stresu
 • Osobnostné predpoklady lektora
 • Verbálna a neverbálna komunikácia s účastníkmi
 • Motivácia účastníkov vzdelávania
 • Formovanie pozitívnej atmosféry
 • Tipy pre lektora na zvládnutie náročných situácií
Cena199 €